Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Základná škola s materskou školou Tuhrina

Vnútorný režim školy
 

                                                                

                           VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY PRE ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV

čl. 1

Základné ustanovenia 

1.Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Tuhrine (ďalej len „škola“) vydáva na základe Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole v znení neskorších predpisov Vnútorný poriadok školy.

2.Vnútorný poriadok je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov. Jeho uplatnenie v praxi, v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy, k racionálnemu rozdeleniu úloh, správnemu využívaniu pracovného času a má predchádzať školským a pracovným úrazom. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote je základnou povinnosťou každého žiaka školy a utvára predpoklady na spokojnú prácu, príjemné prostredie a pohodu v našej škole.

3.Vnútorný poriadok školy je verejne prístupný v každej budove.

čl.2

Povinnosti   učiteľov   :

 1. Pri vyučovaní pracuje učiteľ podľa schválených učebných osnov a používa len  schválené učebnice.
 2. Všetci pedagogickí pracovníci sa na vyučovanie a výchovnú činnosť pripravujú, formu prípravy si každý zvolí sám. Prípravy využívajú na vyučovaní   a vo výchovnej činnosti – písomné prípravy do tretieho roka praxe.
 3. Učitelia vykonávajú všetky povinnosti vyplývajúce z ustanovení vnútorného poriadku školy. Dozor vykonávajú podľa osobitných pokynov. Dozor nad žiakmi začína o 7. 25 hod. a končí 14.00hod. Ak niektoré triedy majú vyučovanie aj popoludní , dozor vykonáva vyučujúci učiteľ.

1 . Pracovná  doba  učiteľov:

 1. Učiteľ prichádza do školy najneskôr 15 min. pred začatím vyučovania – ráno o 7. 30  hod. , zaeviduje sa do dochádzkového systému ( kniha príchodov a odchodov). Učiteľ vykonávajúci dozor prichádza do školy 7. 25 hod.
 2. Jeho povinnosťou je zaujímať sa o nové informácie na tabuli oznamov umiestnenej v hlavnej  zborovni školy. Ostatný čas využije na prípravu pomôcok a kontroly triedy, ktorej je triednym učiteľom.
 3. Pri zabezpečovaní a plnení mimoriadnych úloh môže byť pracovná doba pedagogických pracovníkov riaditeľom školy upravená.

2. Vyučovací  proces:

 1. na vyučovaciu hodinu prichádza učiteľ načas. Po príchode do triedy učiteľ je povinný skontrolovať v akom stave je učebňa. Zistené nedostatky zapísať do zošita závad a podľa možností hneď odstrániť
 2. po ukončení hodiny učiteľ neukracuje žiakov o prestávku
 3. pri vyučovaní dohliadať na šetrné  zaobchádzanie so školským majetkom, na čistotu a poriadok, rozvíjať u žiakov estetické cítenie
 4. pri individuálnom alebo frontálnom skúšaní známku z odpovede verejne a stručne zhodnotiť, zapísať do klasifikačného hárku a ŽK.
 5. učiteľ denne zaznamenáva v triednej knihe chýbajúcich žiakov na prvej vyuč. hodine, zapisuje obsah vyuč. hodiny, denne zapisujú učebnú látku aj vyučujúci I. stupňa. Písomné ospravedlnenia žiakov odkladá TU tak, aby ich v prípade kontroly mohol predložiť
 6. učiteľ je povinný v plnom rozsahu rešpektovať osobnosť žiakov – neurážať ho nevhodnými urážlivými výrazmi. Telesné tresty je zakázané používať.
 7. učiteľ vyučujúci v triede poslednú hodinu zabezpečí:
 8. vyloženie stoličiek na žiacke stoly
 9. pozbieranie papierov a iných odpadkov v triede
 10. vyvedenie žiakov v dvojrade do priestorov určených na prezúvanie

Po prezutí počká, kým žiaci odídu pred budovu školy

 1. po skončení vyučovania vyučujúci uloží TK na určené miesto v zborovni školy. Za správne uloženie TK je zodpovedný učiteľ, ktorý v triede vyučuje poslednú vyučovaciu hodinu.
 2. uvoľnenie z jednej vyuč. hodiny môže povoliť príslušný učiteľ. Uvoľnenie z jedného vyuč. dňa môže povoliť triedny učiteľ. Uvoľnenie z niekoľkých dní povoľuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti v zmysle platných smerníc a pokynov MŠ SR.
 3. každý pedagogický pracovník je povinný dodržiavať tematické výchovno-vzdelávacie plány, ďalšie plány vypracováva podľa pokynov vedenia školy. Tematický výchovno-vzdelávací plán nemusí byť každoročne nový vtedy, ak sa nezmenili učebné osnovy, resp. ak má učiteľ k dispozícii publikovaný presný rozpis učiva. V opačnom prípade si učiteľ vypracuje tematický výchovno-vzdelávací plán učiva sám.
 4. učiteľ je povinný monitorovať zmeny v správaní, prípadne v celkovom fyzickom a psychickom stave dieťaťa

Výchovné opatrenia:

 • napomenutie TU
 • pokarhanie TU
 • pokarhanie riaditeľom školy

Výchovné opatrenia udeľuje TU po prerokovaní a so súhlasom riad. školy. Riad. školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade. Napomenutie sa udeľuje pred kolektívom triedy. Opatrenia sa zaznamenávajú písomne.

 1. v prípade výhražného telefonátu ( o uložení bomby v priestoroch školy ) a na pokyn policajného zboru vyprázdniť školu, strata vyučovacích hodín  sa musí v plnom rozsahu nahradiť ( náhradné vyučovanie ).

Ďalšie povinnosti učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov sú rozpracované v Pracovnom  poriadku Základnej školy  v Tuhrine.

3. Organizácia vyučovania :

Vyučovanie sa začína prvou vyučovacou hodinou .

1. hodina:   07.45- 08. 30 hod.                

2. hodina:   08.40- 09. 25 hod.                                                                                                                                                                                                                          

3. hodina:   09.35- 10. 20 hod.                

4. hodina:   10.40- 11. 25 hod.                

5. hodina:   11.30- 12. 15 hod.                

6. hodina:   12.20- 13. 05 hod.                

7. hodina:   13.10- 13. 55 hod.                                                 

Prestávky po 1. a 2. vyučovacej hodine sú 10 minútové.

Veľká prestávka je po 3. vyučovacej hodine a trvá 20 minút.

Prestávky po 4.,5., 6. vyučovacej hodine sú 5 minútové.

4.Spôsob oznámenia neprítomnosti v práci:

 1. Neprítomnosť v práci oznamujú učitelia riaditeľovi školy , v prípade neprítomnosti pedagogickému zástupcovi podľa možnosti deň vopred, aby sa mohlo zabezpečiť zastupovanie.
 2. Nepredvídanú neprítomnosť je potrebné ohlásiť telefonicky alebo iným spôsobom najneskôr do 7.30 hod.

Telefón:  riaditeľ školy     -   7790195

 Hlásenie o PNS, OČR je potrebné neodkladne odovzdať mzdovej  pracovníčke školy, ZRŠ a p. Mihalikovej.

 1. Iné dôvody v práci  ( porady, aktív a pod.) je potrebné oznámiť riaditeľovi školy a predložiť pozvánku.
 2. Za neprítomného učiteľa v škole pedagogický zástupca riaditeľa školy zabezpečí suplovanie v známych prípadoch deň vopred. Povinnosťou pedagogických pracovníkov pri odchode zo školy je pozrieť suplovanie, podpísať sa, svedomito  sa pripraviť na suplovanie. Po odučení zapísať do tlačiva prebranú učebnú látku.  
 3. Riaditeľ školy môže učiteľa uvoľniť z vyučovania zo závažných dôvodov iba na jeden deň – výmena z vážnych dôvodov.
 4. Vybavovanie osobných záležitosti učiteľov sa stanovuje pred a po skončení vyučovania, alebo v čase osobného voľna učiteľov. Týka sa návštevy kancelárií riaditeľa, zástupkyne a referentky.  Učitelia pri návšteve jednajú stručne  a vecne.

g)Na vybavovanie služobných a osobných vecí v kanceláriách vedenia školy i referentky nepoužívať žiakov. Vstup žiakov do administratívnej časti  je zakázaný. Potvrdenie a iné úradné záležitosti vybavuje triedny učiteľ hromadne.

h)Spoločenské návštevy v úradných miestnostiach  len pod vedením učiteľa.

ch)Fajčenie a pitie alkoholických nápojov v školských priestoroch je zakázané.

i)  Referentke školy nie sú učitelia oprávnení ukladať žiadne administratívne práce, v prípade potreby po dohode s riaditeľom školy.

j)Všetci pedagogickí pracovníci sú povinní denne sledovať tabuľu oznamov a pridelené úlohy v termíne a zodpovedne plniť.

k)Oznamy vedenia školy pre žiakov budú zverejnené cestou školského  rozhlasu, obežníkmi a TU. Ostatné oznamy si učitelia uskutočnia v  príslušných triedach sami.

l)Školský rozhlas je určený na vysielanie pravidelných relácií podľa plánu práce a len v naliehavých prípadoch na oznamy učiteľov. Manipulácia s rozhlasovou ústredňou je povolená jedine tým osobám, ktoré budú touto činnosťou poverené riaditeľom školy.

m)Učiteľ  koná dozor nad žiakmi počas vyučovania, cez prestávky, pred i po vyučovaní. Dozor nad žiakmi koná aj mimo školy pri vychádzkach, exkurziách, výletoch, pri praktickom vyučovaní, pri PV, TV a inej činnosti predpísanej učebnými osnovami.

n)Každý pedagogický pracovník, ktorý sa omešká na vyučovanie je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy  (príp. zást. riad. školy ).

o)Nevyhnutné administratívne práce, prijímanie návštev a pod. vykoná výlučne v mimopracovnom čase.

p)Mimoškolská a mimotriedna činnosť žiakov po vyučovaní resp. v mimo vyučovacom čase sa môže uskutočňovať len so súhlasom riaditeľa školy, výlučne pod dozorom učiteľa a musí sa uskutočniť najneskoršie do 18,00 hod.

r)Ak zistí učiteľ priestupky u žiakov, rieši ich výchovne vo vlastnej kompetencii a v spolupráci s triednym učiteľom. K riaditeľovi školy privedú žiaka len vtedy, ak priestupok bol veľmi vážny.

s)Nie je dovolené v čase vyučovania posielať žiakov plniť akékoľvek súkromné služby.

t)Exkurzie a vychádzky vo vyučovacom čase sa môžu konať len v rozsahu určenom učebnými osnovami. Učiteľ je povinný exkurziu alebo vychádzku oznámiť riaditeľovi školy.

u)V prípade úrazu na pracovisku v pracovnej dobe žiaka alebo pracovníka školy okamžite  poskytnúť postihnutému nevyhnutnú prvú pomoc, informovať o tom riaditeľa školy  zástupkyňu a rodičov žiaka. V prípade nutnej lekárskej pomoci treba postihnutého v doprovode učiteľa odviesť do nemocnice. K napísaniu záznamu o úraze treba zabezpečiť dvoch hodnoverných svedkov. Záznam o úraze napísať do troch dní, zaznamenať v knihe úrazov. Jeden odovzdať rodičom žiaka, jeden exemplár ostáva na škole.

Správkyne zborovne dohliadajú na estetický vzhľad zborovne, upozorňujú pedagogických pracovníkov na prípadné nedostatky. Jednotlivé predmety učiteľov majú byť upravené a poukladané.

Správcovia kabinetov vedú evidenciu, starajú sa o pravidelné doplňovanie zbierok, o zverený materiál a jeho bezpečné uloženie najmä látok zdraviu škodlivých. Kabinet udržiavajú vo vzornom poriadku. Sú zodpovední za bezpečné uloženie kľúčov. O vypožičaní UP vedú presnú evidenciu v knihe výpožičiek.

Každý pedagogický pracovník dbá na svoju vlastnú úpravu oblečenia, osobnú hygienu a je žiakom vzorom v striedmom a vkusnom oblečení. 

čl. 3

Pokyny pre dozor :

 1. Poverení učitelia vykonávajú dozor podľa rozpisu.
 2. Pri dozore dbajú na poriadok a bezpečnosť žiakov v určených priestoroch. Z miesta dozoru neodchádzajú.

Rozlišuje sa: dozor na jednotlivých chodbách : časť A- hlavná budova

                                                                          časť B- budova špec.tried

                                                                          časť C- budova 1.stupňa

                           Dozor pedagogických zamestnancov nad žiakmi

1. Vykonávanie dozoru patrí medzi základné povinnosti pracovníkov.

2. Rozvrh dozoru si zostavujú učitelia. Ak nepríde k dohode, dozor určí zástupca riaditeľa.

3. Rozvrh dozoru kontroluje zástupca riaditeľa a schvaľuje riaditeľ školy.

4. Cieľom dozoru je kontrola dodržiavania školského poriadku, zásad bezpečnosti, vetrania  tried, práce týždenníkov a predchádzanie stratám.

5. Dozor na chodbe začína o 7.25 hod.

6.Sleduje dodržiavanie hygienických zásad na WC i disciplínu žiakov v týchto priestoroch, všíma si či nepoužívajú omamné látky.

7.Sleduje , aby sa žiaci zdržiavali len na chodbe, kde majú triedy, prechádzať z jednej chodby na druhu nie je povolené.

8.Dozor konajúci učitelia kontrolujú :

- uzamknutie šatne na prezúvanie sa žiakov

- šetrenie elektrickou energiou

9.Cez malé prestávky sú žiaci v triedach, dvere do tried sú otvorené.

10. Počas veľkej prestávky, ak sú žiaci na školskom dvore, dozor kontroluje hlavný   vchod, aby žiaci neopustili areál školy. Ostatní dozor konajúci vykonávajú dozor medzi žiakmi.

8. Úraz, ktorý sa stal počas prestávky vyšetrí učiteľ, ktorý vykonáva  dozor a zapíše ho do knihy úrazov ( umiestnená u ZRŠ).

čl. 4

Práca a povinnosti triednych učiteľov :

 1. Triedny učiteľ má významnú úlohu pri výchove žiakov svojej triedy, koordinuje všetkých vyučujúcich pri výchove a celkovej úrovni vedomostí žiakov,  spolupracuje s výchovnými poradcami a školským špec.pedagógom.
 2. Osobitnú pozornosť venuje slabším žiakom . Pomáha pri zvládnutí učiva, zaujíma sa o rodinné prostredie, uskutočňuje pohovory s rodičmi . O týchto žiakoch si vedie evidenciu.
 3. Pozornosť venuje aj žiakom nadaným a talentovaným. Ich schopnosti a záujmy ďalej rozvíja prácou v záujmových krúžkoch, zapojením do rôznych súťaží, poskytovaním pomoci slabším žiakom i diferencovanou náročnosťou vo výchovno-vzdelávacom procese. Ich prácu a výsledky hodnotí pri hospitáciách a na klasifikačných poradách.
 4. Sleduje správanie triedy, dochádzku, celkový prospech žiakov a po dohode s ostatnými učiteľmi zaraďuje slabších žiakov do doučovacích skupín. O ich činnosti vedie evidenciu a pri kontrole – hospitácii podáva správu o výsledkoch i formách poskytovanej pomoci.
 5. Triedny učiteľ vedie túto triednu dokumentáciu: triedny výkaz, triednu knihu, klasifikačný hárok, osobný list žiaka. Vyhotovuje všetky údaje o triede podľa pokynov vedenia školy. Triednu knihu týždenne kontroluje a uzatvára týždeň (najneskoršie v pondelok ráno). Triedny učiteľ vykonáva triednické hodiny a  zapíše triednickú hodinu do triednej knihy( klasifikačného záznamu-vzadu).

     Dbá, aby všetky rubriky boli včas vyplnené. Triedny výkaz po prvotnom vyplnení odovzdá riaditeľovi školy a pred klasifikačným obdobím si ho znovu prevezme.

 1. Povinnosťou triedneho učiteľa je posielať vyzvanie k návšteve školy u tých žiakov, ktorí sústavne, bezdôvodne nechodia do školy. Závažné prípady hlásiť riaditeľovi školy a pedagogickej zástupkyne riaditeľa školy.
 2. Triedny učiteľ denne sleduje dochádzku všetkých žiakov, v prípade záškoláctva okamžite písomne upozorní rodičov žiaka. Vážne prípady rieši v spolupráci s vedením školy.
 3. Triedny učiteľ vedie evidenciu  inventára v triede. Za inventár osobne zodpovedá. Zoznam inventára triedy musí byť v triede vyvesený. Žiakov triedy vedie k šetrnému zaobchádzaniu s majetkom. Jeho stav sústavne kontroluje a v prípade poškodenia prešetrí a zabezpečí úhradu, alebo opravu.
 4. Pravidelne kontroluje dôslednosť žiakov v prezúvaní, nosení hygienických vrecúšok a jeho používanie. Na začiatku školského roku zabezpečí, aby každý žiak mal vyhovujúce prezuvky s pevnou podošvou  označené menom.
 5. Týždenne určuje dvoch týždenníkov v triede, ich mená zapíše do triednej knihy príslušného týždňa. Prácu týždenníkov kontroluje a usmerňuje.
 6. V triednej knihe týždenne vyhodnocuje dochádzku žiakov.
 7. Preberá školské potreby pre žiakov a tieto podľa noriem medzi žiakov rozdeľuje. O prijatí a rozdelení vedie evidenciu.
 8. V úzkej spolupráci s VP a ostatnými vyučujúcimi, vychováva žiakov k správnej voľbe povolania , formuje žiacky kolektív, odstraňuje negatívne javy u jednotlivcov a účinnými metódami  i prostriedkami vytvára dobré medziľudské vzťahy medzi žiakmi triedy.
 9. Po dohode s ostatnými učiteľmi robí opatrenia na koordináciu náročnejších domácich úloh, písomných previerok a pod.
 10. V intenciách  psychologických zásad premiestňuje žiakov v triede aspoň raz štvrťročne, aby nedošlo ku škodám na ich zdraví.
 11. Sústavne kontroluje v akom stave sa nachádza učebňa, učebné pomôcky, učebnice . Dbá na obsahovú a estetickú úroveň násteniek, na kvetinovú výzdobu a celkovú estetickú úroveň  učebne.
 12. Dbá, aby žiak prichádzal na vyučovanie čisto a hygienicky upravený a slušne oblečený. Všímať si zmeny správania žiaka i zmeny jeho zovňajšku. Konzultuje ich s inými vyučujúcimi, spolupracuje s rodičmi. Pri pozitívnych výsledkoch pozorovania požiadať o radu a pomoc odborníkov.  Centrum poradensko – psychologických služieb so zameraním na prevenciu drogových závislostí : Prešov, Levočská  5   

                                         tel.č. 710 542, PhDr. Dáša Kožuchová

 1. Zodpovedne a včas zabezpečuje i plní úlohy uložené vedením školy.

           čl. 5                                                                                

Vnútorný poriadok pre prevádzkových zamestnancov.

 1. Prevádzkoví zamestnanci sa riadia pracovnou zmluvou a pracovnou náplňou, kde je určená pracovná doba a pracovné povinnosti.
 2. Pracovisko z nevyhnutných dôvodov môžu opustiť len s priepustkou od  p. zástupkyne riaditeľa školy.

            čl. 6                                                                          

Povinnosti  žiakov:

 • Žiak je povinný zúčastňovať sa vyučovania podľa rozvrhu.
  • Na vyučovanie prichádza včas, pripravený, čisto a hygienicky upravený, v primeranom slušnom oblečení ( dievčatá nenalíčené ) .
  •  Učebné pomôcky na hodiny si vopred dôkladne pripraví počas prestávky.
  • Pri vstupe do školy sa prezúvajú do prezuviek s pevnou podošvou ( ktorá na gume nezanecháva stopy ),  topánky si uložia v šatni na určených miestach, kabáty si zavesia na vešiak v triede.
  • Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie včas, čisto a hygienicky upravený, v primeranom slušnom oblečení ( dievčatá nenalíčené ) .
  • V triede a školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať čistotu, chrániť školský majetok a udržiavať poriadok.
  • Žiaci nebúchajú dverami, nepoškodzujú majetok. Ak dôjde k poškodeniu školského zariadenia, škodu uhradí žiak, ktorý ju spôsobil. Ak sa nepodarí vinníka zistiť, škodu uhradí celá trieda, v ktorej ku škode došlo.
  • Žiak  šetrí učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie, školskú budovu a ostatný majetok. Ak žiak úmyselne poškodí (alebo z nedbalosti) školský majetok, jeho rodičia sú povinní túto škodu nahradiť.
  • Počas vyučovania sedí disciplinovane, sústredene sleduje výklad, o slovo sa hlási zdvihnutím ruky , plní si  povinnosti , pracuje samostatne, nevyrušuje  a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov.
  • Ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na vyučovanie , alebo vypracovať domácu úlohu, ospravedlní sa príslušnému učiteľovi na začiatku hodiny.
  • Nie je dovolené nosiť do školy  predmety, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť a pozornosť spolužiakov .Podobne nie je prípustné nosiť do školy väčšie sumy peňazí a cenné predmety. Za stratu týchto predmetov škola nezodpovedá.
  • Počas prestávok sa žiaci zdržujú pod pedagogickým  dozorom vo vyhradených priestoroch.
  • Žiakom je zakázané behať a prekrikovať sa po chodbách, búchať  dverami, znečisťovať podlahu, steny, dvere a ostatné zariadenia.
 • Počas vyučovania žiak nesmie svojvoľne opustiť ani meniť svoje miesto.
 • Žiaci sa aktívne zúčastňujú vyučovania a nenarušujú nevhodným spôsobom priebeh vyučovacích hodín.
 • Ak chce žiak počas vyuč. hodiny s vyučujúcim komunikovať, prihlási sa zdvihnutím ruky. Ak chce ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovanie, urobí tak na začiatku vyučovacej hodiny. Domáce úlohy si žiaci vypracujú doma.
 • Žiak môže opustiť triedu alebo iný priestor len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.
 • Pri vstupe dospelej osoby do triedy ju žiaci pozdravia povstaním. To isté urobia aj pri jej odchode. Netýka sa to hodín telesnej, výtvarnej a tech. výchovy a pri písaní kontrolných, školských prác. V škole používajú pozdrav "Dobrý deň" a "Dovidenia". Učiteľom zásadne vykajú.
 • Počas vyuč. sa žiaci nepohybujú pri zdrojoch el. energie a nemanipulujú nimi. Taktiež neotvárajú okná, nevykláňajú sa z nich, nevyhadzujú odpadky. Prípadné zistené nedostatky technického charakteru nahlásia prostredníctvom triedneho učiteľa školníkovi.
 • Žiakom je zakázané počas vyučovania bez dovolenia vyučujúceho používať mobilné telefóny. Používanie prostriedkov modernej spojovacej techniky v škole sú povinní rodičia žiakov vopred prerokovať s triednym učiteľom. Po nerešpektovaní upozornenia žiakom, má učiteľ právo predmet zadržať. O porušení tohto zákazu budú následne informovaní zákonní zástupcovia žiaka.
 • Žiaci dodržiavajú pravidlá  bezpečnosti v škole i mimo nej. Pri každej svojej činnosti majú na pamäti nebezpečenstvo úrazu.
 • Žiaci sú povinní chrániť si svoje zdravie i zdravie svojich spolužiakov a pracovníkov školy.
 • Žiak je zodpovedný za svoje študijné výsledky a správanie.
  • Po ukončení vyučovania každý žiak uloží svoju stoličku na lavicu a pracovné miesto zanechá v poriadku. Zo školy odchádza bezprostredne  po skončení vyučovania .  Žiaci odchádzajú zo školy hlavným vchodom   v prednej časti.
  • Ak sa žiak  nezúčastní na vyučovaní pre chorobu, vážnu rodinnú udalosť, rodičia sú povinní oznámiť TU dôvod neprítomnosti v čo najkratšom čase . Žiak po príchode do školy predloží TU lekárske alebo iné potvrdenie.
  • Ak žiak nemôže prísť do školy pre vážnu príčinu, ktorá je vopred známa, požiada jeho rodič o uvoľnenie z vyučovania podľa smerníc MŠ SR. 
  • Žiak je povinný slušne sa správať  i v čase mimo vyučovania, počas voľných dní a počas školských prázdnin.
  • Žiak je povinný slušne sa správať  i v čase mimo vyučovania, počas voľných dní a počas školských prázdnin.
  • Žiaci , ktorí sa správajú v škole i mimo školy príkladne, ktorí si vzorne plnia povinnosti, pomáhajú iným, prípadne vykonajú statočný čin, môžu dostať pochvaly a odmeny.
  • Žiaci, ktorí porušujú pravidlá školského poriadku môžu byť pokarhaní podľa platných smerníc.  (viď prílohu – výchovné opatrenia ).
  • Žiaci sú povinní starostlivo chrániť prírodu, čistotu  obce , vtáctvo, stromy a verejný majetok.
  • Úradné záležitosti si žiaci vybavujú v kancelárií školy prostredníctvom triedneho učiteľa.
  • Žiakom  je zakázané organizovať nedovolené kluby a spolky a schádzať sa v nich.
  • Žiaci sú povinní dôsledne zachovávať večernú hodinu, v lete aj v zime nepotulovať  sa vo večerných hodinách po uliciach a pred obytnými domami.
  • Zákaz nosenia, prechovávania a užívania drog v školskom prostredí. Porušenie sa klasifikuje  ako hrubé  narušenie disciplíny.
  • Žiaci majú zakázané nosiť do školy veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť  a zdravie spolužiakov.
  • Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiakom sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé. Vytvárať podmienky pre zdravý telesný a duševný rozvoj žiakov.
  • Žiaci nesmú v priestoroch školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať zdraviu škodlivé látky a hrať o peniaze. Nesmú navštevovať pohostinstva, kaviarne a herne.
  • Žiakom sa zakazuje využívať fyzickú, psychickú alebo sociálnu silu voči iným, ktorí nie sú schopní chrániť seba samých, pretože nedisponujú rovnocennou fyzickou alebo sociálnou silou.
  • Chrániť žiakov pred akoukoľvek formou diskriminácie, vychovávať žiakov v duchu porozumenia , znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.
  • Osvojovať si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a ďalšie štúdium na stredných školách. Žiak je zodpovedný za svoje študijné výsledky počas celého štúdia.
  • Zúčastňovať sa triednických hodín.
  • Zúčastňovať sa školských akcií (OČAP, kultúrne podujatia a pod.).
  • Svojvoľne presúvať zariadenia, nábytok a iné predmety z miestností a spoločných priestorov.
  • Brať mimo školy prístroje a iné predmety bez súhlasu riaditeľa školy.
  • Vykláňať sa z okien, zdržiavať sa pri nich počas vetrania, vyhadzovať z nich akékoľvek predmety a odpadky, vysedávať na nich a otvárať ich bez zabezpečenia.
  • Je zakázané opúšťať žiakom budovu školy bez dospelej osoby ( učiteľa, rodiča, zákonného zástupcu, trénerov a pod.).
  • Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania v predmete, ktorý si vyžaduje telesné úkony, len na základe vyjadrenia príslušného lekára. Vyjadrenie lekára predkladá zákonný zástupca riaditeľovi školy prostredníctvom triedneho učiteľa do 15. septembra. Návrh lekára na oslobodenie od telesnej výchovy, resp. zdravotnej telesnej výchovy predloží žiak vyučujúcemu telesnej výchovy.
  • Žiak, ktorý je na základe rozhodnutia riaditeľa oslobodený od telesnej výchovy, sa na písomnú žiadosť zákonného zástupcu nemusí zúčastňovať na vyučovaní telesnej výchovy, pokiaľ je táto v rozvrhu prvou alebo poslednou hodinou príslušného dňa. Ak je hodina telesnej výchovy inak časovo zaradená, žiak oslobodený od telesnej výchovy sa jej musí zúčastniť. Miesto zdržiavania počas tejto hodiny určí tomuto žiakovi vyučujúci telesnej výchovy.
  • Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a krúžkov, pre zapísaných žiakov je povinná.
  • Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy používať  skejty, kolieskové korčule, jazdiť na bicykloch.
  • Ak žiak zistí stratu vecí, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to triednemu učiteľovi. Ten sprostredkuje spísanie záznamu o strate a vykoná ďalšie opatrenia.
  • Žiak má zakázané fotografovať a nahrávať zamestnancov školy a  spolužiakov bez ich dovolenia.
  • Prikrývka hlavy (čiapka, šiltovka a pod.) v priestoroch školy nie je opodstatnená a jej nosenie v budove školy je nevhodná.
  • Žiak nemá vstupovať do sociálnych zariadení s jedlom.
  • Všetci žiaci školy sú povinní zabrániť výskytu šikanovania, vandalizmu, brutality, rasizmu a kriminality, pri ich výskyte sú povinní okamžite informovať triedneho učiteľa alebo vedenie školy.
  • Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z povinne voliteľného predmetu náboženská výchova na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 čl. 7  

P r á v a    ž i a k o v:

Žiaci školy majú právo :                                                                                                                                                           1. Na kvalitný a im zrozumiteľný výchovno-vzdelávací proces v príslušnom  ročníku a podľa platných učebných osnov.                                                            

  2.  Na ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovno-vzdelávacom procese.  

  3.   Na dodržiavanie základných psycho-hygienických noriem vo výchovno –vzdelávacom procese.                                                                                       

 4.  Byť rešpektovaní ako suverénne osobnosti.                                                

 5.  Možnosť aktívneho a otvoreného dialógu s triednym učiteľom, prostredníctvom triedneho učiteľa s riaditeľom školy.

6.    Každý žiak má právo :

  na zdôvodnenie klasifikácie a na analýzu chýb v písomných a grafických prácach        

  informáciu o termíne plánovanej písomnej práce, ktorej príprava zahŕňa opakovanie  tematického celku

  v jednom dni písať najviac dve veľké písomné práce

  poznať známku z písomnej práce

  na rovnosť podmienok zo strany vyučujúcich

  žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy

7.    V primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor.

8.  Poznať kritériá hodnotenia vedomostí, zručností a návykov vo všetkých  predmetoch.                                                                      9.   Na objektívne hodnotenie a posúdenie študijných a pracovných výsledkov a    na analýzu chýb pri písomných odpovediach, ústnych odpovediach a  manuálnych zručnostiach.

10. Na zdôvodnenie hodnotenia svojich vedomostí, zručností a návykov.

11.V odôvodnených prípadoch prostredníctvom svojich zákonných zástupcov požiadať o komisionálne preskúšanie.

12.Stanoviť si zasadací poriadok, pokiaľ svojím správaním nerušia 
 výchovno-vzdelávací proces.

13.Na taktné a ohľaduplné zaobchádzanie zo strany spolužiakov,  pedagogických a ostatných zamestnancov školy.

14.Zapojiť sa do mimoškolskej či záujmovej činnosti v škole i mimo   nej.

15.Voliť a byť volení do triednej samosprávy.

16.Vybrať si z ponuky školy nepovinný predmet.

17.Na celý rad ďalších individuálnych práv, ktoré upravuje vyhláška MŠ SR 320/2008 Zb. o Základnej škole v znení neskorších predpisov ( uvoľňovanie žiakov z vyučovania, postup do vyššieho ročníka, opakovanie ročníka, hodnotenie a klasifikácia, celkové hodnotenie opravné skúšky, komisionálne skúšky atď. ), Deklarácia, práv dieťaťa,  Dohovor o právach dieťaťa a Občiansky zákonník.

18.Ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred začiatkom hodiny zo závažného dôvodu.

19.Požiadať od  školského psychológa, výchovného poradcu a koordinátora prevencie drogových závislostí poskytnutie odborno-poradenskej, metodickej, a informačnej pomoci.

20.Všetkých žiakov školy zastupujú pri naplnení práv ich zákonní zástupcovia.

21.Žiak, ktorý sa stane obeťou šikanovania alebo iného násilného, ponižujúceho konania ( vandalizmus, rasizmus, brutalita a pod.) má právo oznámiť túto skutočnosť zamestnancovi školy a na základe tohto oznámenia má právo na okamžitú pomoc a ochranu.

                                                                             čl. 8                                                                               

Povinnosti týždenníkov

 1. V každej triede vykonávajú službu dvaja týždenníci,  ktorých určuje triedny učiteľ.
 2. Týždenníci prichádzajú prví do triedy pred začiatkom. vyučovania. Prehliadnu triedu, či je všetko v poriadku a prípadné nedostatky ohlásia triednej učiteľke a školníkovi.
 3. Zabezpečia pre triedu kriedu. Cez prestávku utierajú tabuľu, vetranú dolnými časťami okien, starajú sa o čistotu podlahy, lavíc a pracovísk.
 4. Kontrolujú  šetrenie elektrickým prúdom. Zodpovedajú za dobrý stav školského zariadenia v triede, za úplnosť žiackych vecí, za poriadok. 
 5. Sú povinní požadovať, aby žiaci triedy zachovávali ustanovenia školského poriadku, priestupky a nedostatky hlásia TU.
 6. Ak sa učiteľ nedostaví na hodinu 5 minút po zvonení, oznámia to zástupkyni, alebo riaditeľovi školy.
 7. Po skončení vyučovania týždenníci prekontrolujú učebňu a lavice. Skontrolujú uzavretie okien, vodovodu a triedu zanechajú v najlepšom poriadku.

            čl. 9                                                                            

Výchovné opatrenia

 1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív, za reprezentáciu školy, za výborný prospech a vzorné správanie, za záslužný a statočný čin.
 2. Návrh sa prerokúva v PR.
 3. Forma : ústna, písomná
 4. Pochvalu a iné ocenenie udeľuje triedny učiteľ, riaditeľ školy, zástupca orgánu štátnej správy - spoločenskej organizácie, minister školstva.
 5. Pochvaly a ocenenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze.
 6. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku . Opatrenie predchádza spravidla zníženie stupňa zo správania:
 7. Výchovné opatrenia:
  • napomenutie triednym učiteľom
  • pokarhanie triednym učiteľom
  • pokarhanie riaditeľkou školy

Všetky výchovné opatrenia je potrebné vyhotoviť v písomnej forme. V prípade, že bude potrebné hlásiť na OÚ v Prešove odbor sociálnych vecí musia sa tieto výchovne opatrenia zdokumentovať.

 1. Triedny učiteľ udeľuje pokarhanie po prerokovaní a so súhlasom riaditeľa školy. Riaditeľ školy  udeľuje pokarhanie na návrh triedneho učiteľa a po prerokovaní v pedagogickej rade. Napomenutie a pokarhanie sa udeľujú pred kolektívom triedy alebo školy.
 2. Na základe návrhu vedúcich MZ, PK, triednych učiteľov , po prerokovaní s ostatnými pedagogickými pracovníkmi a prerokovaní v pedagogickej rade schválili sa tieto kritéria na zníženú známku zo správania:

Kritéria:

Pochvala od triedneho učiteľa:

 • za výborný prospech a vzorné správanie (priemer známok do 1,40)
 • za reprezentáciu školy ( úspešný riešiteľ v obvodových kolách súťaží )

Pochvala od riaditeľa školy:

 • za výborný prospech a vzorné správanie ( priemer známok do 1,00 )
 • za reprezentáciu školy ( úspešný riešiteľ v okresných, regionálnych a vyšších kolách súťaží)
 • za záslužný alebo statočný čin

Napomenutie od triedneho učiteľa:

 •  za tri po sebe idúce menej závažné priestupky  ( neskorý príchod, neplnenie si týždenníckych povinností, neprezúvanie sa, nenosenie učebných pomôcok  a pod. )
 • za 1- 15 neospravedlnené hodiny

           stupeň klasifikácie:    1  /veľmi dobré/

 Pokarhanie od triedneho učiteľa

 • za závažnejší priestupok ( podvádzanie, falšovanie úradných dokladov, fajčenie, alkohol, sústavné vyrušovanie na hodinách, používanie vulgarizmov, ničenie školského majetku apod. )
 • opakujúce sa menšie priestupky po napomenutí
 • 16 až 30neospravedlnených hodín  

            stupeň klasifikácie:    2 /uspokojivé/

 Pokarhanie od riaditeľa školy:

 • opakujúce sa závažnejšie priestupky
 • 31 až 60neospravedlnených hodín
 • vydieranie a šikanovanie spolužiakov  

           stupeň klasifikácie :    3  /menej uspokojivé/

 • trestná činnosť
 • závažné a hrubé porušenie Vnútorného poriadku školy, respektíve vyšších právnych noriem
 • viac než 60neospravedlnených hodín
 • šírenie a užívanie drog

           stupeň klasifikácie:    4  /neuspokojivé/

 Výchovné opatrenia sa udeľujú po predchádzajúcom vyčerpaní základných výchovných prostriedkov. Bilancujú sa na klasifikačnej porade príslušného klasifikačného obdobia.

 Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 hodín v mesiaci oznámi riaditeľ školy  OcÚ, kde má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt, pretože sa to podľa vyššie uvedených zákonov považuje za zanedbanie povinnej školskej dochádzky.

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti a to

a) osobne alebo cez  asistentku učiteľa
b) telefonicky na číslach: 7790195

Triedny učiteľ môže na požiadanie zákonného zástupcu uvoľniť žiaka z vyučovania na 5 dní /za celý šk. rok/ Na viac ako dva po sebe nasledujúce dni uvoľňuje žiaka riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

                  čl. 10                                                                                 

 Osobná hygiena žiakov a zdravotná starostlivosť

 1. Žiak je povinný nosiť do školy čisté šatstvo, svoje telo držať v čistote, ošetrovať chrup a udržiavať v poriadku vlasy.
 2. Každý žiak musí mať vrecúško s mydlom, uterák a toaletný papier.
 3. Výstredné obliekanie je zakázané. Žiaci nesmú fajčiť, piť liehové  nápoje a používať látky zdraviu škodlivé ani v škole, ani mimo nej. Nesmú navštevovať pohostinstva, kaviarne, herne.
 4. Školský zdravotný záznam o každom žiakovi je vedený a uložený v ordinácii obvodnej detskej lekárky, ktorá vykonáva prehliadku žiakov.
 5. Starostlivosť o chrup  zabezpečuje zubná  ambulancia na ZŠ ul. Šrobárova

                  čl. 11                                                                                       

 Práva žiakov vyplývajúcichz Dohovoru o právach dieťaťa – Zb. zákonov č.104/1991 čiastka 22 

Žiaci školy majú svoje práva:

 1. Právo na slobodu prejavu
 2. Právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva
 3. Právo na bezplatné a povinné základné vzdelanie
 4. Právo na ochranu proti diskriminácii podľa rasy, jazyka a sociálneho pôvodu 
 5. Právo na nerušený psychický a fyzický rozvoj
 6. Právo na ochranu pred telesným alebo duševným násilím.

          čl. 12                                                                                     

Tvorba a ochrana životného prostredia

 1. Na tvorbe a ochrane životného prostredia v škole a areáli sa podieľajú žiaci, učitelia a správni zamestnanci školy.
 2. Žiaci v rámci pracovného vyučovania pestujú zeleninu, ošetrujú školskú zeleň, starajú sa o okrasné kríky a úpravu kvetinových záhonov.
 3. Všetky činnosti vykonávajú pod vedením pedagogických pracovníkov.

čl. 13

Integrácia žiakov 

Pri integrácii žiakov s vývinovými poruchami učenia v základnej škole postupovať podľa nasledovných materiálov:

 1. Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách schválené MŠ SR dňa 31. augusta 2004 rozhodnutím č. CD – 2004 – 12003/23597-1: 095 s platnosťou od 2. septembra 2004
 2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 3/2006-R z 24. januára 2006 k realizácii školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných a stredných školách.

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím sa postupuje podľa § 94 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím sa uplatňuje pri vzdelávaní žiakov s touto diagnózou v základnej škole podľa § 94 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z.z., t.j. v špeciálnych triedach základných škôl alebo pri individuálnom začleňovaní. Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov s mentálnym postihnutím v školách, kde sú vzdelávaní.

Organizáciu výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami usmerňujú:

 1. Metodické pokyny č. 32/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

 2. Metodický pokyn č. 35/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia.

Učitelia pravidelne sledujú zmeny v správaní svojich žiakov. Ak sa správanie dieťaťa nedá korigovať pedagogickými postupmi, navrhne škola zaradiť dieťa do starostlivosti špeciálnych poradenských zariadení.

 

 čl. 14

Základné práva a povinnosti rodičov

(zákonných zástupcov) 

 1. Rodičia, iní zákonní zástupcovia žiakov školy sa dobrovoľne združujú v ZRŠ. Združenie rodičov je významnou formou aktívnej účasti občanov na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení škôl a výchovných zariadení.
 2. Úlohou ZRŠ je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych výchovných podujatí, plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, predovšetkým pri zabezpečovaní školskej dochádzky, pri školskom stravovaní a pri spravovaní fondu školských učebníc, pomáhať škole pri spolupráci so spoločenskými organizáciami, podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne, pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimoškolskej činnosti, venovať veľkú starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.
 3. ZRŠ nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.
 4. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať učiteľa bez povolenia riaditeľa školy.
 5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod je zákonný zástupca povinný oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti hneď nasledujúci deň.
 6. Ak ochorie žiak alebo osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti na infekčnú chorobu, oznámi to rodič žiaka písomne riaditeľovi školy. Takýto žiak sa môže zúčastniť vyučovania len so súhlasom príslušného lekára.
 7. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní len na základe písomného ospravedlnenia v žiackej knižke lekárom, alebo zákonným zástupcom. Ospravedlnenie neprítomnosti je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi v deň nástupu do školy po predchádzajúcej absencii. Triedny učiteľ v prípade pochybnosti má právo tieto zápisy v žiackej knižke verifikovať.
 8. Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.

                                  čl. 15                                                                                      

Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

 1. Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov s cieľom zamedziť, prípadne odhaliť sociálno-patologické javy v správaní žiakov, napr. šikanovanie žiakov, prechovávanie drog, poškodzovanie školského majetku a pod.
 2. Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociáno–patologické javy upozorní prevádzkový zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka, ktorý je ďalej povinný postúpiť vec triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi a vedeniu školy.
 3.  Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo.
 4.  Žiak rešpektuje pokyny všetkých zamestnancov školy.
 5.  Zamestnanci školy majú rešpektovať dôstojnosť žiaka.
 6.  Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania (§ 29, ods. 11 zákona č. 245/2008).
 7.  Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka, pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy sťažnosť.

čl. 16

Spolupráca školy a rodiny 

 1. Škola sústavne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka. Do nej sa vpisujú iba dôležité oznamy.
 2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.
 3. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi – napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine.
 4. Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred komisiou.

                                                                                                                             čl. 17

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania

 1. Ak dôjde v priebehu obdobia školského vyučovania k nepredvídanej udalosti, a to najmä živelnej pohrome, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života žiakov, zamestnancov školy môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť obdobie vyučovania v škole na nevyhnutné obdobie.
 2. O mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania informuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v hromadných oznamovacích prostriedkoch.
 3. O spôsobe náhrady zameškaného vyučovania počas obdobia mimoriadneho prerušenia vyučovania rozhodne riaditeľ školy, zameškané vzdelávanie sa nahradí v čase školských prázdnin, príp. v dňoch pracovného pokoja.

                                                                                                                            čl. 18

Záverečné ustanovenia

 

 1. Vnútorný poriadok školy je záväzný pre všetkých žiakov školy  a zamestnancov školy. Nedodržanie niektorého bodu Vnútorného poriadku školy zo strany žiakov je dôvodom na výchovné opatrenie.
 2. Triedny učiteľ je povinný preukázateľne oboznámiť s Vnútorným poriadkom školy žiakov triedy a ich zákonných zástupcov.
 3. Neoddeliteľnou časťou Vnútorného poriadku školy sú všetky vnútorné poriadky ( ostatné), zásady práce, bezpečnostné pravidlá a pod., s ktorými sú žiaci oboznamovaní na vyučovacích hodinách, alebo pri činnostiach organizovaných školou.
 4. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku vydáva riaditeľ školy.
 5. Zákonný zástupca žiaka vstupuje do budovy školy po predchádzajúcom zápise do knihy návštev. Prípadné výchovné problémy rieši s vyučujúcim, triednym učiteľom, výchovným poradcom, školským špeciálnym pedagógom, vedením školy počas prestávok, resp. v čase vopred dohodnutom.
 6. Tento Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť   1.9.2011 .

 

V Tuhrine 31.8.2011

                             

                                                                                        Mgr.Gejza Varga

                                                                                             riaditeľ školy

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist