Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Základná škola s materskou školou Tuhrina

Školský vzdelávací program
 

                                       

1.ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ - ISCED 1, ISCED 2

2.ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre žiakov špeciálnych tried s mentálnym postihnutím ISCED 1

 

        1.ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ - ISCED 1, ISCED 2               

                          Motto : ,,Naučme sa učiť – učme sa pre život !,,

Názov a adresa

Základná škola s materskou školou Tuhrina

Tuhrina 4 , 082 07

Vzdelávací programu

 

vzdelávanie poskytované základnou školou

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

4 roky

Stupeň vzdelania

ISCED 2

Dĺžka štúdia

5 rokov

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

plnoorganizovaná štátna

IČO školy

378 766 78

Dátum schválenia ŠkVP

1.9.2008

Miesto vydania

ZŠ s MŠ Tuhrina

Platnosť ŠkVP

1.9.2008

 

Kontakty pre komunikáciu so školou:

Titul, meno,

priezvisko

Pracovná

pozícia

Telefón

e - mail

Mgr. Gejza Varga

Riaditeľ

051/ 7790195

gejvar@gmail.com

Mgr. Danka Kučerová

Zástupkyňa pre ZŠ

Koordinátor pre tvorbu

ŠkVP

 ISCED 2: sekundárne vzdelávanie   

051/ 7790195

danka.kucerova01@gmail.com

Mgr. Jana Bednárová

Zástupkyňa pre MŠ

Koordinátor pre tvorbu

ŠkVP

 ISCED 0: predprimárne vzdelávanie  nultého stupňa 

 

 

Mgr. Michaela Boryová

Koordinátor pre tvorbu

ŠkVP

 ISCED 1: primárne vzdelávanie   

051/ 7790195

 

Mgr. Silvia Hrabíková

Koordinátor pre tvorbu

ŠkVP

ISCED 1: primárne vzdelávanie   - pre žiakov  s mentálnym postihnutím

051/ 7790195

 

 

Zriaďovateľ obce : Obecný úrad Tuhrina

Kontakty: Ján Varga- starosta obce

                   telefón - 051/ 7790131

Webové sídlo : www. zsmstuhrina weblahko.sk

 

Záznamy o platnosti a revidovanie školského vzdelávacieho programu :

Platnosť ŠkVP

Dátum

Revidovanie ŠkVP

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

1.9.2008

 

 

 

 

 

28.8.2008 

Doplnenie učebného plánu o plány

2. a  6. ročníka

 

31. 8. 2010

Doplnenie učebného plánu o plány 7. ročníka

 

31.8.2011

Doplnenie učebného plánu o plány

3. a  8. ročníka

1.12.2010

 

 

Zlúčenie ZŠ s MŠ

Príloha : ŠkVP  ISCED 0 – predprimárne  vzdelávanie nultého stupňa

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

1. Všeobecná charakteristika školy

 1.1 Veľkosť  školy

Naša škola je plne organizovaná pre žiakov 1. až  9. ročníka s právnou subjektivitou.Zriaďovateľom je Obecný úrad v Tuhrine, ktorý  zriadil túto školu ako svoju rozpočtovú organizáciu v roku 2002. V súčasnom období  vychováva a vzdeláva  žiakov vo veku od 6 do 15 rokov.Má 7 tried ZŠ, 6 špeciálnych tried – spolu 13 tried.  Z toho na 1.stupni ZŠ: 2 triedy - 30 žiakov, na 2.stupni ZŠ: 5 tried - 76 žiakov,  6 špeciálnych tried – 50 žiakov. Spolu 156 žiakov. Škola poskytuje úplné základné vzdelanie.

Naša škola má 3 budovy. V hlavnej budove sú umiestnené bežné triedy ZŠ - 2.stupeň, v druhej budove sú špeciálne triedy , v tretej budove sú umiestnené bežné triedy ZŠ - 1.stupeň. Škola je vybavená malou  počítačovou učebňou. Telocvičňu ZŠ nemá, v jarnom a letnom období využívame obecné ihrisko - futbalové ihrisko, doskočisko na skok do diaľky, asfaltové ihrisko. Pracovné vyučovanie sa realizuje v školskej dielni, ktorá sa nachádza vedľa pošty (školské políčko, ovocný sad). Všetky budovy školy sú umiestnené uprostred dediny. Všetky vytvorené materiálne, priestorové, technické a hygienické podmienky vytvárajú dobré pracovné prostredie pre pedagógov a žiakov. V tomto školskom roku sme vymenili okná za plastové v hlavnej budove. V ďalšom období plánujeme vymeniť okná aj v ostatných budovách. Východiskový stav pre ďalšiu pedagogickú činnosť školy predurčuje školu k ďalšiemu rozvoju, či už po stránke kvality učiteľského zboru, priestorov, vybavenia a prílivu žiakov z okolitých obcí. Naším cieľom je napĺňať v maximálnej miere predstavy rodičov o kvalitnej škole v dedinských podmienkach.

 1.2 Charakteristika žiakov

Náš školský obvod tvoria obce: Tuhrina, Lesíček a Žehňa. Väčšina žiakov školy dochádza do školy z okolitých obcí. Títo žiaci k nám prichádzajú až do štvrtého, piateho ročníka. Väčšina našich žiakov dochádza autobusom, z čoho vyplývajú aj najväčšie problémy (pravidelnosť, včasnosť,kultúra cestovania...).Už viac rokov pracujeme so žiakmi so špeciálno-vzdelávacími potrebami. Škola získava aj skúsenosti v začlenení žiakov s rôznymi formami špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia, poruchy učenia. Najväčším problémom tejto školy je vysoká koncentrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP).   Na škole veľmi efektívne pracuje špeciálna pedagogička, ktorej činnosť na škole je veľmi potrebná  vzhľadom na veľký počet začlenených detí v bežných triedach a  žiakov v špeciálnych triedach. Všetci títo žiaci sú pravidelne sledovaní na vyučovaní a v pravidelných intervaloch rediagnostikovaní.

 1.3 Charakteristika pedagogického zboru

Edukačný proces a výchovný proces v ZŠ zabezpečuje 17 kvalifikovaných pedagógov (3 na prvom stupni a 14 na druhom stupni) ktorí s láskou odovzdávajú svoje vedomosti a zároveň aj sami sa snažia rásť v odbornej oblasti. Za uplynulé štyri roky sa aktívne zapojili do projektov, kde vyrástli  odborne a materiálne si prilepšila aj samotná škola. Vedenie školy umožňuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov v rámci realizovaných projektov, ale aj rozširovaním vzdelania mimo priestorov školy – Pedagogická fakulta, E-learning, dištančné vzdelávanie, kurzy a i. Škola sa takto vyprofilovala v istých oblastiach, ktoré umožnili :

- výučbu cudzích jazykov (RUJ,ANJ )

- tvorbu projektov, realizáciu projektov

-spoluprácu s partnerskými školami

- výučbu cez IKT

- bohatú ponuku mimoškolských záujmových aktivít

- organizovanie celoškolských kultúrnych podujatí

Na škole pracujú dve asistentky učiteľa pretože máme vysoký počet žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne zaostalého prostredia. Naším spoločným cieľom bude v nasledujúcich rokoch uviesť do života školské vzdelávacie programy. Personálne zabezpečenie školy dáva predpoklady na kvalitné zvládnutie úloh v súlade s  princípmi a cieľmi zákona. Viacerí spolupracujú aj s inými výchovnými a vzdelávacími inštitúciami. Školský výchovný poradca spolupracuje  s triednymi učiteľmi,  s pedagogicko-psychologickými poradňami zameranými na pomoc pri  realizácii výchovného procesu. Na škole pracuje aj školský špeciálny pedagóg s 50% úväzkom. Okrem toho v škole pôsobia aj koordinátori pre environmentálnu, protidrogovú výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu. Učitelia sa vzdelávajú priebežne, pričom mnohí absolvovali aj kvalifikačné skúšky. Učitelia cudzích jazykov sa pravidelne  zúčastňujú rôznych školení a seminárov. 

Máme relatívne mladý kolektív učiteľov, ktorý chce a dokáže implementovať moderné prvky vzdelávania do praxe. Slabou stránkou sú do určitej miery priestorové možnosti, ako aj technické vybavenie, ktoré sa snažíme cestou tvorby rôznych projektov značne zlepšovať. Pedagogický kolektív je stabilizovaný. Vedenie školy (aj napriek veľkej vzdialenosti od mesta, komplikovanému cestovaniu) vytvára veľmi dobré pracovné, odborné, finančné a ľudské podmienky pre všetkých pedagógov.

K výmene pedagógov dochádza len na nevyhnutne potrebný čas počas materských dovoleniek. Všetci sú plne kvalifikovaní alebo si dokončujú potrebné vzdelanie. Takisto sa individuálne zúčastňujú na potrebných školeniach alebo rekvalifikáciách. Napríklad všetci vyučujúci prešli kvalifikáciou na potrebné zvládnutie výpočtovej techniky. Na odbornú a pedagogickú spôsobilosť kolektívu dozerá dlhoročný a skúsený riaditeľ školy. Naši žiaci sú najmä zásluhou výbornej prípravy vyučujúcich,  ale aj kvalitnou prácou výchovnej poradkyne, ktorá v spolupráci s triednymi učiteľmi vhodne usmerňuje a radí žiakom pri výbere školy, prijímaní bez väčších problémov na zvolené  školy. Pravidelne spolupracujeme hlavne s rodičmi nerozhodnutých žiakov.               

1.4 Organizácia prijímacieho konania

 Žiaci sú prijímaní do našej školy na základe rozhodnutia o prijatí do ZŠ, vydané riaditeľom školy. Podmienkou pre kladné rozhodnutie je jednak dovŕšenie veku, ale aj test zrelosti, ktorý absolvuje každé dieťa. Vzhľadom k tomu, že značná časť detí prichádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, testovanie detí je potrebné aj kvôli zisteniu komunikačných zručností. Dieťa, ktoré pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, nenavštevovalo predškolskú prípravu a nespĺňa nami stanovené kritéria odporúčame začleniť do nultého ročníka. Našou snahou je, 100% začleniť žiakov do prvého ročníka. Rodičia, ktorí sa rozhodnú pre odklad školskej dochádzky musia splniť zákonom stanovené kritéria. To isté platí aj v prípade pokiaľ rodičia požiadajú o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia našej republiky. V tomto prípade je povinnosťou rodiča  prísť a zapísať dieťa do školy a následne zažiadať o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky. Prijímacie konanie sa uskutočňuje v termíne určenom v Pedagogicko-organizačnom pokyne  na príslušný školský rok, zväčša je to od 15. januára do 15. februára daného kalendárneho roka.

Iné špeciálne požiadavky na žiakov nemáme. Vzhľadom k všeobecnému zameraniu školy.

 1.5 Dlhodobé projekty

Naša škola sa zapojila do národného projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ.“ Aktivity projektu sú zamerané na tvorbu a implementáciu nového vzdelávacieho programu IKT,  prostredníctvom  ktorého žiaci získajú potrebné vedomosti a zručnosti  pri práci s IKT.                                                                                                                                                                                                                                                                  V rámci zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti sa na škole zaviedol v piatom a šiestom ročníku nový  predmet Čítaj, komunikuj a tvor. Námetom jeho rozpracovania a zostavenia sú ľudové rozprávky, ktoré sú nielen blízke všetkým deťom, bez ohľadu individuálnych odlišností, ale ponúkajú odkaz na tradície, „multikultúru“ a  mravné hodnoty. Súčasťou hodín predmetu Čítaj, komunikuj a tvor je dramatizácia literárneho textu ľudových rozprávok realizovaná žiakmi. Jeho cieľom je rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,                                                                            

Žiaci sa každoročne zapájajú do ankety Detský čin roka .

Pekný projekt do ktorého sa dlhodobo zapájame je Strom života.

Medzi naše vlastné, už niekoľko rokov trvajúce projekty patrí organizovanie vianočného posedenia a spolupráca ĽŠU v Prešove .

 1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 Škola úzko spolupracuje s rodičmi. Na začiatku školského roku prostredníctvom plenárneho RZ sú rodičia oboznámení s vyučovacím plánom školy, úspechmi žiakov a aktivitami, ktoré sa pripravujú počas školského roka sociálnymi partnermi a inými subjektmi. Triedne schôdze ZRŠ sú organizované najmenej 3x v školskom roku. RZ aj finančne podporuje aktivity žiakov formou rodičovského príspevku  ( na školský výlet, súťaže, darčeky, odmeny na konci školského roku).Naďalej organizujeme v spolupráci s RR akcie pre deti, napr.  oslavy MDD, vianočný benefičný koncert, karneval, výlety a exkurzie  a brigády pri opravách budovy a školského areálu.

V tejto oblasti je nutné vytvoriť priestor a možnosti otvorenej školy či školy dokorán. V našich podmienkach, kde rodičia nemajú záujem o školu a činnosť v nej je nutné aj z hľadiska rómskej komunity vytvárať zvýšenú komunikáciu a vzájomnú informovanosť medzi školou a rodičmi.

 Spolupráca s obecným zastupiteľstvom a zriaďovateľom sa bude aj naďalej niesť v znamení vzájomnej informovanosti o problémoch a činnostiach školy i obce, ale aj v hľadaní možných riešení na zlepšovanie podmienok školy.   

 Rada školy je zostavená podľa vyhlášky, zasadá podľa plánu práce minimálne 4x do roka a je veľmi nápomocná pri práci školy. Škola tiež spolupracuje s KŠÚ v Prešove .V oblasti výchovného poradenstva je veľmi dobrá spolupráca s CPPaP, keďže je na škole 13 integrovaných žiakov. V oblasti protidrogovej prevencie má významnú úlohu aj spolupráca s  policajným zborom v Drienove, prednášky na tému Protidrogová prevencia majú veľký výchovný dosah. Pre plynulé zabezpečenie chodu školy je veľmi dôležitá úroveň aj funkčnosť metodických orgánov, jednotlivých metodikov ako aj inštitúcií podieľajúcich sa spoločne so školou na výchovno-vzdelávacom procese.

Z pohľadu vedenia školy túto spoluprácu hodnotíme kladne. Na škole pracujú MO-MZ,PK . Ich činnosť je zameraná hlavne na kontrolu a dodržiavanie učebných osnov v danom predmete, spolupráca je na dobrej úrovni. Čo sa týka spolupráce s metodickými orgánmi mimo školy v celku ich funkčnosť hodnotíme taktiež pozitívne. Vedenie školy, ale aj učitelia radi privítajú aktivity poriadané z vonku, pretože to považujeme za vhodnú formu konfrontovať naše názory a potreby.

 1.7 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

 Našu školu tvoria tri  hlavné budovy.                                                                                           

 V prvej  budove školy sa nachádzajú päť bežných tried (z toho je  jedna v samostatnej časti) , počítačová učebňa a zborovňa. Veľkosťou sú triedy viac menej vyhovujúce. Pomerne malá je počítačová učebňa a zborovňa.  V tejto budove sídli riaditeľ školy, zástupkyňa RŠ preZŠ a ekonómka. Do areálu školy patrí školský dvor a školský pozemok na vyučovanie prác na školskom pozemku v rámci pracovného vyučovania. V blízkosti sa nachádza školské ihrisko. Škola má vlastnú kotolňu.  V budovách sú vlastné sociálne zariadenia, ktoré sú v dobrom stave. Technický stav hlavnej budovy je priemerný. V priebehu školského roka sa plánuje dokončiť exteriér hlavnej budovy a výmena starých okien v ŠT za nové, plastové. Vybavenie školy školským nábytkom je čiastočne vyhovujúce.  Mnohé predmety  z vybavenia školy pochádzajú ešte z prvotného vybavenia . Súčasťou školy sú aj školské dielne. Priestory školy nám nedovoľujú zriadiť školskú jedáleň.

V druhej budove sa nachádza päť bežných tried, zborovňa a sociálne zariadenie. V jednej z učební sa nachádzajú  PC zariadenia , ktoré sa využívajú v edukačnom procese ako aj v mimoškolských aktivitách.  V škole sa nenachádza telocvičňa, preto sa na cvičenie využíva hlavná chodba tejto budovy. Táto budova má vlastnú plynovú kotolňu. Zariadenie by potrebovalo prejsť celkovou rekonštrukciou. V tejto budove prebieha edukácia žiakov s mentálnym postihnutím.

Tretia budova slúži na edukáciu žiakov 1. stupňa. Nachádzajú sa tam dve bežné triedy a jedna trieda pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Pri budove sa nachádza školský dvor s oplotením.  Samostatná malá budova nachádzajúca sa v tomto areály slúži na skúšanie hudobnej skupiny našej školy pod vedením p. riaditeľa. Vybavenie školy modernou technikou IKT je na veľmi dobrej úrovni. Škola vlastní tri farebné  televízory ,videorekordéry, CD prehrávače, DVD prehrávače,  dataprojektory  a jednu PC učebňu. Zborovňa je s prístupom na internet. Škole chýbajú učebnice a pracovné zošity, ako aj učebných  pomôcok. Množstvo pomôcok si vyrábajú vyučujúci svojpomocne. Zapojili sme sa do niektorých výziev a podali sme rôzne projekty, pomocou ktorých  chceme zlepšiť a zmodernizovať  materiálne vybavenie školy. Škola zakúpila 2 kontajnery (unimobunky),ktoré slúžia ako triedy ,nakoľko máme problémy s priestorovým vybavením školy.

 1.8 Škola ako životný priestor

Žiaci a zamestnanci školy trávia v škole denne veľa času. Na nás zamestnancoch  závisí, či budeme chodiť do školy s radosťou, pozitívne naladení, alebo v strese a v strachu pred nepríjemným očakávaním. Je veľmi dôležité, aby sme sa všetci a najmä žiaci cítili príjemne, bezpečne, aby sme do našej školy chodili radi. Napriek sčasti nemodernému a zastaranému vybaveniu sa snažíme, aby naša škola vyzerala esteticky a útulne, no najmä čisto. Žiaci sa v hlavnej budove a v budove 1. stupňa prezúvajú a odkladajú si vrchné šatstvo do malej šatne.Aktualizujeme informačné tabule, nástenky, vystavujeme práce žiakov. Areál školy pravidelne čistíme, upravujeme, staráme sa o kvetinové záhony, trávnaté porasty. Vysadili sme si popri oplotení ihličnaté stromčeky  a  pred budovou školy okrasné kríky. Našim cieľom je vytvoriť školu príťažlivú hlavne pre žiakov a ich rodičov.

1.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní je zabezpečovaná na viacerých úrovniach. Z pozície vedenia školy je vypracovaná dlhodobá koncepcia, v ktorej sú zahrnuté úlohy na zabezpečenie vyhovujúcich podmienok pre vzdelávanie jednak v priestoroch pre vyučovanie, ale aj životnom priestore zamestnancov na pracovisku. Sú vykonávané každodenné zápisy zo strany zamestnancov pedagogických, ale aj prevádzkových, ktoré upozorňujú na závady. Vykonávajú sa pravidelné školenia zamestnancov školy.

Vykonávajú sa pravidelné kontroly a revízie na technických zariadeniach tak, aby bola dodržaná BOZP zamestnancov na všetkých úsekoch. Vedenie školy každoročne vypracováva plán hospitácií a kontrol, čím sa tiež zisťujú a následne odstraňujú zistené nedostatky. Zistené nedostatky sa spravidla odstraňujú dátumom určenia odstránenia závad. Pri závažnejších zisteniach snažíme sa riešiť zistené nedostatky okamžite. Každý zamestnanec je povinný upozorňovať, ale aj dodržiavať pravidlá BOZP tak, ako je to  prijaté v dokumentoch BOZP, protipožiarnej ochrany, prevádzkového poriadku, vnútorného pracovného poriadku, Kolektívnej zmluvy. Tieto záväzné dokumenty  je povinný dodržiavať každý zamestnanec nášho právneho subjektu. BOZP týkajúca sa žiakov je zabezpečovaná poučovaním zo strany triednych učiteľov o dodržiavaní platného školského poriadku. Žiaci sú poučovaní na začiatku každého polroka, o čom je zápis  v triednej knihe každej triedy. Žiaci sa poučujú na začiatku vyučovania takých predmetov, ktoré si dodržiavanie BOZP vyžadujú, povinnosť plní vyučujúci daného predmetu.

 2 Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 VÍZIA ŠKOLY

 Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka.Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program.Dáme šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.....

 Realizácia:                                                                                                                                            

Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Našim cieľom je v záujme kvalitného vzdelávania týchto žiakov vyžadovať od rodičov maximálnu participáciu na výchove a vzdelávaní. Týka sa to rodičov žiakov pochádzajúcich predovšetkým zo sociálne zaostalého prostredia a všetkých tých, čo majú dieťa vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.                                      

Zabezpečíme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

U žiakov budeme formovať tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.

Žiakov budeme vychovávať v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi budeme z nich vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

 2.1 Pedagogický princíp školy

 Naša ZŠ rozvíja u žiakov základné vedomosti, zručnosti a postoje nevyhnutné pre ich ďalší osobnostný a profesionálny život.

V našej škole sme presvedčení, že:

- sloboda a zodpovednosť jednotlivca rozvíja osobnosť žiaka

- názor každého je potrebné vypočuť a zamyslieť sa nad ním

- každý žiak je odlišný a odlišnosť nás spája

- dodržiavanie práv a povinností je kľúčom k demokracii

- spolupráca je predpokladom úspechu

Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Výchovno vzdelávacou činnosťou budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Pripraviť človeka vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného seba motivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Zamerať sa na zvýšenú gramotnosť v oblasti tvorby projektu, v oblasti IKT. Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti a možnosti jednotlivých žiakov. Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, emocionálnu inteligenciu, kritické sebahodnotenie a sociálne cítenie.

V spolupráci s rodičmi vychovať pracovitých, zodpovedných a slobodných ľudí.

Škola ponúkne žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami primeraný prístup, odborné vedenie v ich individuálnych výchovno-vzdelávacích programoch.

Veľký dôraz budeme klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka.

Viesť žiakov k tomu, aby voľný čas využívali na upevnenie pohybových zručností a návykov a tým upevňovali svoje zdravie.

Posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast.

Podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka.

Skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami , zaviesť nové formy a metódy práce.

 2. 2 Zameranie školy a stupeň vzdelania

 Škola má nádhernú úlohu, ktorá spočíva v tom, aby dvíhala povedomie detí, aby usmerňovala ich duchovné, telesné hodnoty a ich kultúrnu úroveň. V období veľkých zmien, keď poznatky prírodných, technických i spoločenských vied rastú rýchlym tempom, prvoradým cieľom vzdelávania by malo byť naučiť deti sa učiť!  Aby mali radosť z učenia a vlastnej práce, rozvíjali schopnosť a túžbu samostatne sa učiť, zvládli základné techniky učenia a základné spôsoby získavania poznatkov.

Naučiť ich hľadať a vyberať informácie, hodnotiť ich, dávať ich do súvislosti so životom a vedieť ich aj prakticky použiť.  

  Pre všetkých žiakov ponúkame:

-  počítačovú miestnosť so zameraním na informatiku

- žiaci pracujú s počítačmi a získavajú tak základy práce s PC, osvoja si zručnosti s programami WORD, Excel a Power Point a základy pre využitie www stránok

- všetci vyučujúci absolvovali príslušné školenia na zvládnutie IKT v procese výuky

- prípravu na testovanie 9 a prijímacie pohovory pre žiakov 8. a 9. ročníka
- individuálne i kolektívne športové súťaže, zameriavame sa na rozvoj športovo-pohybových zručností s cieľom zaktivizovať v športe široké masy našich detí

- deti s vývinovou  poruchou učenia a mentálnym postihnitím z dôvodu zdravotného postihnutia potrebujú špeciálny prístup a pomoc pri procesoch učenia. V tejto oblasti máme dlhoročné skúsenosti a poskytujeme odbornú pomoc zo strany školského špeciálneho pedagóga a skúsených pedagógov. Integrovaní žiaci pracujú podľa individuálneho vzdelávacieho plánu, ktorý je prispôsobený vývojovej poruche dieťaťa.

-  predmetové súťaže, rozvoj talentovaných detí zabezpečujeme individuálnym prístupom, zážitkovým projektovým učením, prostredníctvom záujmových činností

- v ôsmom a deviatom ročníku spoluprácu s výchovným poradcom

- pestrú krúžkovú činnosť vedenú skúsenými pedagógmi

- exkurzie, výlety, vychádzky a pod.                                                                                                   

 2.3 Profil absolventa

Výchovou a vzdelávaním chceme docieliť, aby  žiaci primárneho stupňa boli čo najlepšie pripravení (tak vedomostne, ako aj charakterovo) k postupu na sekundárny stupeň vzdelávania.

Výchovno –vzdelávaciu činnosť chceme smerovať hlavne k príprave žiakov na reálny život. Aby boli schopní tvorivo a kriticky myslieť, rýchlo a s účinkom riešiť vzniknuté problémy a úlohy.

Aby boli schopní kooperovať a pracovať v kolektíve, formovať vytrvalosť a ctižiadostivosť, aby mali chuť prekonávať sami seba a pracovať na sebe s cieľom dosiahnutia lepších výsledkov.

Aby boli schopní sebakritiky, ale aj pozitívneho sebahodnotenia. Ich zručnosti a schopnosti zamerať na tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, sociálne cítenie, potrebu pomáhať a odpúšťať. Mali by robiť dobré meno nielen svojej rodine, ale aj svojej škole.   V rámci vzdelávania a získavania vedomostí by mali byť schopní vyhľadávať nové informácie, osvojovať si rôzne formy a metódy práce. Mali by pochopiť, prečo sa učia a vnímať význam svojho vzdelávania ako budovanie a rozvoj svojej osobnosti. Mali by byť komunikatívni a flexibilní.

V rámci čitateľskej gramotnosti by mali vedieť čítať s porozumením umelecký ako aj vecný text. Mali by vedieť funkčne používať jazyk v rôznych komunikačných situáciách bežného života. Mali by mať na určitej úrovni osvojené verbálne aj neverbálne komponenty. V rámci písomnej komunikácie by primerane svojmu veku mali vedieť vyjadrovať svoje názory a pocity.

Primerane svojmu veku by už mali byť schopní vnímať aj umenie, snažiť sa mu porozumieť a vedieť o ňom komunikovať, polemizovať, jednoducho vyjadrovať sa v rámci svojich pocitov.   

Absolventi z nižších ročníkov by mali svojím vystupovaním robiť v prvom rade dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť  svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, primerane ovládať slovenský jazyk, mať schopnosť čiastočne vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť  si vedomý svojich kvalít ,byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život. Snažiť sa vzdelávanie robiť tak, aby žiaci mali najnutnejšie vedomosti a zručnosti, a najmä aby všetky svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti dokázali aj správne využiť pri realizácii životných úloh.

Vzhľadom na špecifickosť našej školy – dedinské prostredie, nižšia intelektuálna a životná úroveň veľkej časti rodín - je zameranie školy a charakter školského vzdelávacieho programu rozdelený na viac úrovní. Niečo iné môžeme očakávať od bežných absolventov, a niečo iné od žiakov končiacich v nižších ročníkov. Títo sú na našej škole zastúpení v značnej miere. Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný. Má vedieť vyhľadávať informácie a využívať ich  pri učení a v praktickom živote. Má byť hrdý  na svoju vlasť, ovládať materinský jazyk, starať sa o kultúru svojho národa. V súvislosti s globalizáciou má ovládať 2 svetové jazyky. Má byť schopný vnímať umenie , presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov. 

Absolvent deviateho ročníka našej školy by mal svojím vystupovaním robiť v prvom rade dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť  svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, , mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť  si vedomý svojich kvalít ,byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.

Absolventi vychádzajúci z nižších ročníkov by mali svojím vystupovaním robiť v prvom rade dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť  svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, primerane ovládať slovenský jazyk, mať schopnosť čiastočne vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť  si vedomý svojich kvalít ,byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život. Snažiť sa vzdelávanie robiť tak, aby žiaci mali najnutnejšie vedomosti a zručnosti, a najmä aby všetky svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti dokázali aj správne využiť pri realizácii životných úloh.

 2.4 Pedagogické stratégie

 Cieľom primárneho vzdelávania je zachovanie demokracie a použitím rôznych metód a foriem práce učiť žiakov umeniu  malých krokov k veľkým poznatkom. Pri dosahovaní zvolených výchovno-vzdelávacích cieľov budeme postupovať pomocou integrovaného tematického vyučovania.

Vzdelanie je prepojené s výchovou a tento neodlučiteľný zväzok stojí na mravných hodnotách a princípoch.

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie.

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať rozvíjaním zručností pri práci v skupinách, kde aj žiaci s vývinovými  poruchami učenia zažijú pocit úspechu.

Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.

Pri prepojení získaných vedomostí s praktickým životom  budeme s odborníkmi realizovať rôzne besedy na preberanú tému. Tu je však potrebná aktívna spolupráca rodičov.

 Aktívnou účasťou sa budeme zapájať do rôznych súťaží výtvarného,  matematického alebo literárneho charakteru, podporovať čítanie kvalitnej detskej literatúry, prácu s encyklopédiami a taktiež využívať IKT v jednotlivých predmetoch.

Pri práci v skupinách budeme rozvíjať nácvik zručnosti života (flexibilita, iniciatíva, integrita, komunikácia, ohľaduplnosť, participácia, priateľstvo, riešenie problémov, sebadôvera, spolupráca, starostlivosť, trpezlivosť, úsilie, vytrvalosť, zmysel pre humor, zodpovednosť, zvedavosť).

 Stratégie a metódy vyučovania a rozvoja osobnosti:

a) určenie pravidiel a zásad riadenia triedy
b) efektívny priamy výklad učiva
c) zahrievací čas
d) kooperatívne učenie
e) aktívne učenie
f) faktické a emocionálne hodnotenie
g) praktické využitie

 Efektívny výklad by mal trvať maximálne 16 minút – povedia sa kľúčové pojmy a myšlienky. Zahrievací čas zahŕňa dohovor žiakov o práci v skupine, rozdelenie úloh.

Kooperatívne učenie znamená, že sa žiaci učia navzájom, kladú si otázky a radia si a vysvetľujú.

Aktívne vyučovanie znamená, že učiteľ je tiež žiakom na hodine, pripravuje úlohy, podmienky a spolu so žiakmi objavuje.

Faktické a emocionálne hodnotenie nie je len zo strany učiteľa, ale najmä zo strany žiakov. Hodnotí sa nielen to, čo vedia alebo sa naučili, ale aj to ako sa cítili, čo prežívali.

 Praktické využitie – je to napojenie učenia na život, prax žiakov, na obec, okolie, rodinu. Každá téma sa komponuje tak, aby bola aplikovateľná do praxe .

 V priebehu každej vyučovacej hodiny budeme na prvom mieste uplatňovať pozitívnu motiváciu, využívať rôzne didaktické hry, súťažné úlohy, súťaže s divergentným riešením a rôzne formy výučby (skupinové,  individuálne, projektové) ako aj nové metódy ( brainstorming, rolestorming,  myšlienkové mapy ) .

Cieľom rozumovej výchovy je rozvíjať tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie.

Osobnostný a  sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími výchovnovzdelávacími výsledkami, podporou individuálnych schopností.

V spolupráci so školským špeciálnym pedagógom škola poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy. 

Pri prevencii drogových závislosti sa chceme zamerať na pôsobenie proti fajčeniu a pitiu alkoholických nápojov  - koordinátor, všetci vyučujúci, rodičia žiakov.

Budeme realizovať výučbu s používaním didaktickej a počítačovej techniky, diskusie, rôzne projekty, samostatné práce, prezentácie, praktickú výučbu.

Dôraz  budeme klásť na samostatnosť a zodpovednosť za učenie a využívanie IKT vo vyučovaní.  Je len v ochote a kvalite pedagógov, ako využijú tieto prostriedky. Podporujeme  vyučovanie pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú výučbu. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie.

Práca v  oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem. 

Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

 2.5 Zabezpečenie výučby žiakov so špeciálnymi potrebami

Škola realizuje integráciu žiakov s poruchami učenia. V triedach sú integrovaní žiaci s rôznymi formami porúch učenia. Pedagógovia majú vypracované individuálne učebné plány pre jednotlivých žiakov podľa porúch učenia a potrieb žiakov.

Škola monitoruje žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia. Pomáha im v spolupráci so sociálnym úradom.

Na škole pracuje školský špeciálny pedagóg. Starostlivosť budeme venovať predovšetkým žiakom, ktoré majú najväčšie ťažkosti a problémy v súvislosti s plnením školských zručností (čítanie, písanie, gramatika a podobne). Pri práci vychádzame zo záverov vyšetrení pedagogicko-psychologickej poradne.

Okrem zabezpečenia špeciálno-pedagogického servisu budeme dbať o utvorenie sociálneho prostredia založeného na vzájomnej tolerancii, rešpektovania a spolupatričnosti.

 Školsky špeciálny pedagóg bude so žiakmi:

- pracovať jednotlivo a pravidelne

- voliť vhodné metódy tak, aby bolo v činnosti zapojených čím viac zmyslov (zrak, hmat, sluch)

- poskytovať deťom viac možností, aby si osvojili spoje medzi zvukovou,  písomnou a obsahovou stránkou slov

- vyberať pre deti také činnosti, aby mali možnosť byť úspešní a aby rozvíjali ich záujmy

-oceňovať a vyzdvihovať u detí aj čiastkové úspechy

- všímať si, v čom je jednotlivý žiak šikovný, posilňovať sebavedomie žiakov

 Pri plnení jednotlivých úloh sa bude dodržiavať individuálny prístup ku každému žiakovi (podľa druhu a poruchy v jeho poznávacích schopnostiach).

 Činnosť zameriame na:

 - individuálnu prácu so žiakmi pozorovanie žiakov pri priamej práci v triede

- zostavenie listov pre mesačné  hodnotenie integrovaných žiakov

- osobné pohovory s rodičmi

- depistáž u žiakov

- diagnostický rozbor na základe záverov z vyšetrení PPP, klinické prejavy porúch

- osvetovú prácu zameranú na informovanie o otázkach vzdelania a výchovy pre rodičov detí so ŠVVP

- kompletizáciu dokumentácie integrovaných žiakov

- spoluprácu s inštitúciami v rôznych oblastiach

- pomoc pri formovaní zmien v postojoch intaktnej populácie ku zdravotne postihnutým žiakom

- spoluprácu s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi o vhodnom prístupe k integrovanému žiakovi

 -pomoc pri tvorbe IVVP

- priebežné konzultácie s učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese

2. 6 Začlenenie prierezových tém

Všetky prierezové témy začleníme do jednotlivých predmetov vzhľadom na vhodnosť či aktuálnosť obsahu vyučovacích predmetov a  sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

Multikultúrna výchova 

Multikultúrna výchova sa dotýka medziľudských vzťahov, ktorej cieľom je chápanie a akceptácia iných kultúr a rozvoj medziľudskej tolerancie. Začleníme ju do jednotlivých učebných osnov predmetu dejepis, etická výchova, občianska náuka, geografia, cudzí jazyk, výtvarná výchova, hudobná výchova.

 Mediálna výchova  

Mediálna výchova rozvíja schopnosť zaobchádzať s rôznymi druhmi médií, selektívne využívať ich produkty. Začleníme ju do jednotlivých učebných osnov predmetu matematika, informatika, slovenský jazyk, etická výchova, cudzí jazyk a občianska náuka.

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja  ľudský potenciál žiakov, ktorej cieľom je sebapoznanie, sebaúcta, sebavzdelávanie pestovanie  dobrých medziľudských vzťahov, podporuje prevenciu sociálno-patologických javov. Začleníme ju do jednotlivých učebných osnov predmetu slovenský jazyk, náboženská výchova, občianska náuka, geografia, dejepis.

 Environmentálna výchova  

Environmentálna výchova rozvíja spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia, posilňuje zodpovednosť k živým organizmom, k zdravému životnému štýlu, k  prírodnému a kultúrnemu dedičstvu. Začleníme ju do jednotlivých učebných osnov predmetu biológia, chémia, slovenský jazyk, občianska náuka, geografia, dejepis, cudzí jazyk.

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Dopravná výchova  je zameraná na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách, na osvojenie si zásad dopravy, právnych predpisov, technických podmienok dopravy. Začleníme ju do jednotlivých učebných osnov predmetu geografia, výtvarná výchova, telesná výchova, etická výchova.

Ochrana života a zdravia  

Ochrana života a zdravia je zameraná na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, pri pobyte a pohybe v prírode, na zvládnutie ekologických havárií, dopravných nehôd a živelných pohrôm. Realizuje sa prostredníctvom učebných predmetov geografia, biológia, chémia, ako aj samostatne účelovým cvičením- zdravotnou prípravou, civilnou ochranou, pohybom a pobytom v prírode. 

Tvorba projektu a prezentačné schopnosti  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, používať informácie, prezentovať svoje názory, riešiť problémy, spolupracovať v skupine. Začleníme ju do jednotlivých učebných osnov predmetu matematiky, informatika, slovenský jazyk, cudzí jazyk, dejepis, občianska náuka, geografia, výtvarná výchova, hudobná výchova.Okrem toho, prierezová téma  Ochrana života a zdravia je obsahom učiva účelového cvičenia, ktoré uskutočňujeme v mesiacoch september a máj daného školského  roka. V ročníkoch 1.-4. formou  teoretickej prípravy a  didaktických hier  v jesennej časti a v ročníkoch 5.-9. formou  teoretickej a praktickej prípravy v jesennej a jarnej časti. Prierezová téma Environmentálna výchova je najviac zabezpečovaná aktivitami koordinátora  pre environmentálnu výchovu .

 3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov.

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov. 

3. Hodnotenie školy. 

 Všetky ukazovatele budú vyhodnocované na zasadnutiach pedagogických rád a sumárne výsledky budú zahrnuté v správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v danom školskom roku na koncoročnej pedagogickej rade.

 1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky,  kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať podľa § 55 zákona  č.  245/2008 (školský zákon). Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.  

 Žiaci v 1. ročníku  budú klasifikovaný vo všetkých predmetoch a v zmysle § 55 ods. 1zákona 245/2008

 Pri klasifikácii a hodnotení žiakov sa vyučujúci riadia Metodickým pokynom č.22/2011  na hodnotenie žiakov základnej školy s účinnosťou od 1. mája 2011.

Celkové hodnotenie žiaka 1. ročníka ZŠ sa na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadrí takto:

a) prospel,

b) neprospel.

 Žiaci  3. ročníka budú hodnotení v zmysle metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s účinnosťou od 1. mája 2011 vo všetkých predmetoch a v zmysle § 55 ods. 7 zákona 245/2008

Celkové hodnotenie žiaka 3. ročníka ZŠ sa na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadrí takto:

a) prospel s vyznamenaním,

b)  prospel veľmi dobre,

c) prospel,

d) neprospel

 Žiaci 5., 6. , 7. a 8. ročníka budú klasifikovaní v zmysle § 55 ods. 1 písm. b) zákona 245/2008 a podľa č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s účinnosťou od 1. mája 2011 . Celkové hodnotenie podľa § 55 žiakov 5., 6. a 7. ročníka vo všetkých predmetoch na konci prvého a druhého polroka sa vyjadrí na vysvedčení takto:

a) prospel s vyznamenaním,

b)  prospel veľmi dobre,

c) prospel,

d) neprospel. 

 Predmet náboženská výchova bude hodnotený slovne – absolvoval/-a, neabsolvoval/-a.

     2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na týchto kritériách: 

• na pozorovaní – hospitácií u vyučujúcich,

• na základe rozhovorov,

• úspešnosti  žiakov, ktorí sa zúčastnia náukových a športových súťaží (odborná príprava učiteľmi); 

• na hodnotení výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.;

• na hodnotení pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy,

 3. Hodnotenie školy

Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na nich kladené, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené.

Na hodnotenie školy použijeme dotazníky, ktoré zadáme rodičom, žiakom i učiteľom.

Našou snahou bude získať spätnú väzbu na kvalitu školy. Otázky zameriame na možnosť kontaktovania sa so školou, dostatok informácií o škole, spokojnosť s prácou učiteľov,hodnotením žiakov a klasifikáciou, využitím mimovyučovacieh času.

 Škola bude hodnotená podľa týchto kritérií: 

• materiálno-technické a priestorové podmienky, 

• personálne podmienky,

• podmienky vo vyučovaní: organizácia, metódy a formy práce;

• úspešnosť žiakov školy (percentuálny prospech/neprospech);

• úspešná príprava nadaných a talentovaných žiakov na reprezentáciu školy,

• práca so žiakmi so ŠVVP, 

• úspešnosť celoplošného testovania žiakov 9. ročníka,

• úspešnosť umiestnenia žiakov na stredné školy (vyššie stredné vzdelanie),

• úspešnosť formovania emocionálnej inteligencie, prosociálneho cítenia, kresťanských hodnôt a environmentálnych postojov žiakov,

• vštepovanie vzťahu k miestnym kultúrnym tradíciám (aj v rámci regionálnej výchovy), 

• prezentácia školy na verejnosti (kultúrne, školské a mimoškolské aktivity),

• koncepčnosť riadenia a plánovanie, plnenie cieľov a úloh ŠVP a ŠkVP;

• kvalita vedenia pedagogickej dokumentácie,

• dodržiavanie platnej školskej legislatívy.

Kritériom pre nás bude spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov.

 4. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN

 V tejto časti ŠkVP nasledujú rámcové plány, podľa ktorých zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie na našej škole v súlade so školskou reformou. 

ISCED1 , ISCED 2

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 

Štátny vzdelávací program + školský vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

Spolu

 

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a  literatúra

 

čítaj komunikuj a tvor

 8

1

 -

 6

 3

 -

 6

 2

 -

 6

 -

 -

 5

 -

 1

 4

 

 1

 4

1

 -

 5

 -

 -

 5

 -

 

49

7

2

prvý cudzí jazyk

 

 -

 -

 -

 -

 3

 -

 3

 -

3

1

 3

 -

 3

 -

 3

 -

 3

 -

21

1

druhý cudzí jazyk

 

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 1

 1

 1

  4

 

74

10

 

Príroda a spoločnosť

 

prírodoveda

 

0,5

1,5

 1

 -

 1

 -

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3,5

1,5

vlastiveda

 

 1

 1

 1

 -

 -

 -

 -

 -

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,5

1,5

 

Človek a príroda

fyzika

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 1

 2

 1

5

chémia

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

0,5

0,5

0,5

0,5

 1

 -

 2

 -

4

1

biológia

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 1

 1

 

 1

 1

1,5

0,5

 1

-

 1

-

5,5

2,5

 

14,5

3,5

 

Človek a spoločnosť

dejepis

 -

 -

 -

 -

 1

 1

 1

 1

 2

6

geografia

 -

 -

 -

-

 -

 -

 -

 -

 1

 -

 1

 1

 1

 -

 1

 -

 1

 -

5

1

občianska výchova

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 -

 1

 -

 1

-

0,5

0,5

0,5

 

4

0,5

 

15

1,5

 

Človek a hodnoty 

etická výchova /náboženská výchova 

0,5

0,5

 1

 -

 1

 -

 1

 -

 1

 -

 1

 -

 1

-

0,5

0,5

0,5

 -

7,5

1

 

 

7,5

1

Matematika a práca

s informáciami

 

 

 

Matematika  a práca s informáciami

matematika

 4

 1

 4

 1

 3

 2

 3

 -

3,5

1,5

 4

 1

3,5

1,5

 4

 1

 4

-

33

9

 

informatika

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 -

  2,5

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informatická výchova

 

 1

 -

 1

 1

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3

1

 

 

38,5

12

 

Človek a  svet práce

 

 

 

 

 

pracovné vyučovanie

 -

 -

 -

 1

 -

 -

 -

 -

 -

1

svet práce 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

1

1

technika

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

0,5

0,5

0,5

1,5

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

 

 1

 1

 1

 1

 1

 -

 1

 -

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 -

 -

 -

 -

7

5

hudobná výchova

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 -

 -

7

výchova umením

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

0,5

1,5

0,5

 -

1

1,5

 

15

6,5

 

Zdravie a pohyb

telesná výchova

(dopr. výchova – prierezová téma)

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

18

 

 

18

 

Spolu povinná časť Št. VP

 

 

17

 

 18

 20

 21

 

21

 

 23

 24

 24

 24

 

192

 

 Voliteľné hodiny Šk. VP

 

 

5

 

 5

 5

 5

 6

 6

 

6

 

 6

 6

  50

Spolu : povinná  časť + voliteľné hodiny

 

 

22

 

 

23

 

 25

 26

 

27

 

 29

 

30

 

 30

 30

 

242

 

Hodnotenie  a klasifikácia : Žiaci budú hodnotení zo všetkých vyučovacích predmetov okrem NBV (abs.)

Voliteľné predmety:  Čítaj komunikuj a tvor

 

Školský vzdelávací program na rok 2011/12 bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou dňa 31.8.2011 s platnosťou od 2.9.2008

                                                                                                                 --------------------------

                                                                Mgr. Gejza Varga

                                                                                                                        riaditeľ školy

 Školský vzdelávací program na rok 2011/12 bol prerokovaný a schválený Radou školy pri ZŠsMŠ Tuhrina dňa 9.9.2011

 s platnosťou od  2.9.2008.

 

                                                                                                                  ---------------------------                   

                                                                                                                 Mgr.Magdaléna Glankovičová   

                                                                                                                            predseda RŠ

Obec Tuhrina, ako zriaďovateľ ZŠsMŠ  v zastúpení starostom obce schvaľuje  školský vzdelávací proces na školský rok 2011/12. 

                                                   

                                                                          ----------------------------------------

                                                                                                                          Ján Varga

                                                                                                                          starosta obce

 

 5. UČEBNÉ OSNOVY - viď. prílohy

 

 

 

2.ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre žiakov špeciálnych tried s mentálnym postihnutím

ISCED 1

 

Záznamy o platnosti a revidovanie školského vzdelávacieho programu :

Platnosť ŠkVP

Dátum

Revidovanie ŠkVP

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

1.9.2009

 

 

 

28.8.2010

 

Doplnenie učebného plánu o plány:

6. ročník - variant A

5. ročník – variant B

 

31.8.2011

 

Doplnenie učebného plánu o plány:

7. ročník - variant A

6. ročník – variant B

 

 

 

 

 

 


 Na Základnej škole s materskou školou Tuhrina sa uskutočňuje edukácia žiakov so zdravotným znevýhodnením v špeciálnych triedach. Žiaci v špeciálnych triedach majú diagnostikovaný  ľahký alebo  stredný stupeň mentálneho postihnutia. Edukácia prebieha podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1– primárne vzdelávanie.

 1    Všeobecná charakteristika školy – špeciálne triedy

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím sa postupuje podľa § 94 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím sa uplatňuje pri vzdelávaní žiakov s touto diagnózou v základnej škole podľa § 94 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z.z., t.j. v špeciálnych triedach základných škôl alebo pri individuálnom začleňovaní. Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov s mentálnym postihnutím v školách, kde sú vzdelávaní.

Podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z., základná škola podľa §94 ods. 2 písm. a), ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia na:

 1. Variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
 2. Variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia
 3. Variant C pre žiakov s ťažkým  alebo hlbokým stupňom mentálneho alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu ťažko zdravotne postihnutých a nemôžu sa vzdelávať  podľa variantu A alebo B.

Základná škola s materskou školou  Tuhrina zabezpečuje vzdelávanie žiakov podľa variantu A a variantu B. Variant C škola nie je schopná zabezpečiť, pretože nemá bezbariéroví prístup.omôcok, ktoré spolu s učebnicami poskytuje škola bezplatne.  Škola poskytuje pre žiakov aj širokú ponuku záujmových útvarov.

1.1    Veľkosť školy                                 

 V špeciálnych triedach Základnej školy s materskou školou Tuhrina sa v samostatnej budove vzdelávajú žiaci podľa variantu A a variantu B od piateho do deviateho ročníka. Počet žiakov v špeciálnych triedach je podľa § 97 zákona, ktorý sa  ustanovuje podľa druhu zdravotného znevýhodnenia žiaka , teda pre žiakov s mentálnym postihnutím takto:

1. variant A - prípravný ročník a prvý ročník 6 žiakov,

2. variant A - druhý ročník až piaty ročník 8 žiakov,

3. variant A - šiesty ročník až deviaty ročník 10 žiakov,

4. variant B - prípravný ročník až piaty ročník 6 žiakov,

5. variant B - šiesty ročník až desiaty ročník 8 žiakov,

Škola spolupracuje s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Prešove, ktoré poskytuje starostlivosť deťom od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie.

V škole je aj jeden školský špeciálny pedagóg, ktorý zastrešuje žiakov individuálne integrovaných v bežných triedach ZŠ s MŠ.

1.2    Personálne zabezpečenie                                                                                                                                                                                                      Edukačný proces v špeciálnych triedach  zabezpečujú vyučujúci zo ZŠ s MŠ a jedna asistentka učiteľa. Traja učitelia sú plne kvalifikovaní (majú špeciálnopedagogickú spôsobilosť)

Na škole pracujú:

 • Výchovný poradca, ktorý vykonáva výchovné poradenstvo pri riešení osobných, vzdelávacích či profesionálnych potrieb žiakov, spolupracuje s triednymi učiteľmi a s CPPP a P.
 • Koordinátor prevencie drogových závislosti, ktorý v spolupráci s vedením školy navrhuje a koordinuje preventívne opatrenia školy, zameriava sa na ochranu detí pred drogovými závislosťami, fyzickým alebo psychickým násilím a prejavmi šikanovania.
 • Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu.

 1.3    Organizácia prijímacieho konania                                                                                                                                                                                        Do špeciálnych tried sa prijímajú žiaci, ktorí sa vzhľadom na svoje  zdravotné znevýhodnenie nemôžu úspešne  vzdelávať v základnej škole. Žiaci sa prijímajú v súlade s § 7 ods. 1 až 4 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách na základe  diagnostických vyšetrení a na  žiadosť  rodiča, resp. s informovaným  súhlasom rodiča alebo iného zákonného zástupcu.

Do prípravného ročníka sú prijímaní žiaci, ktorí dosiahli vek 6 rokov, na základe žiadosti rodiča, príp. iného zákonného zástupcu a na základe odporúčania odborníkov z CŠPP. Sú to žiaci s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia, ktorí neboli zaškolení v materskej škole, alebo majú odloženú povinnú školskú dochádzku, resp. dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku.

1.4    Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne:

„Žiak (žiačka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania.“.

Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzke a to nasledovne:

„Žiak (žiačka) ukončil (ukončila) povinnú školskú dochádzku.“.

 1.5    Dlhodobé projekty                                                                                                                                                                                                                              Naša škola sa zapojila do národného projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ.“ Aktivity projektu sú zamerané na tvorbu a implementáciu nového vzdelávacieho programu IKT,  prostredníctvom  ktorého žiaci získajú potrebné vedomosti a zručnosti  pri práci s IKT. V rámci zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti sa na škole zaviedol v piatom a šiestom ročníku ( variant A) predmet Čítaj, komunikuj a tvor. Námetom jeho rozpracovania a zostavenia sú ľudové rozprávky, ktoré  sú nielen blízke všetkým deťom, bez ohľadu individuálnych odlišností, ale ponúkajú odkaz na tradície, „multikultúru“ a  mravné hodnoty. Súčasťou hodín predmetu Čítaj, komunikuj a tvor je dramatizácia literárneho textu ľudových rozprávok realizovaná žiakmi. Jeho cieľom je rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,

Žiaci sa každoročne zapájajú do ankety: Detský čin roka .Medzi naše vlastné niekoľko rokov trvajúce projekty patrí organizovanie vianočného posedenia.

 1.6    Spolupráca s rodičmi, sociálnymi partnermi a inými subjektmi

 1.6.1  Spolupráca s rodičmi                                                                                                                                                                                                                  Spolupráca s rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov je veľmi špecifická a problematická, preto jej venujeme veľkú pozornosť.  Rodičia sú zväčša neprístupní riešeniu problémov s ich deťmi. Väčšina sa nezaujíma o edukačné výsledky svojich detí, avšak veľmi sa zlepšila spolupráca v oblasti riešenia problémov v správaní. Neustále hľadáme nové spôsoby spolupráce, snažíme sa rôznymi zaujímavými aktivitami rodičov pritiahnuť do školy, zaujať ich, aktívne zapojiť do činnosti školy a ich detí. 

 1.6.2  Spolupráca s inými subjektmi

 • Obecný úrad v Tuhrine
 • Obecný úrad v Žehni
 • Obecný úrad v Lesíčku

Pri realizácii rôznych kultúrnych ako aj športových podujatí spolupracujeme s OÚ ako aj pri  riešení problémov s dochádzkou žiakov.

 • Základná škola v Červenici

Žiaci spolu súťažia v každoročne v stolnotenisovom turnaji, futbale a vybíjanej.

Ostatní:

 • Škola ďalej spolupracuje pediatrami a zubnou ambulanciou v Žehni.

Žiaci absolvujú každoročne 2 zubné prehliadky.

 • Odbor  služieb zamestnanosti - oddelenie informačno - poradenských a sprostredkovateľských služieb,
 • Ústredie a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 1.7   Priestorové a materiálno-technické vybavenie školy

                                                                                                                                                                                                     Našu školu tvoria tri hlavné budovy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Našu                                                                                                                                                                                                                V prvej  budove školy sa nachádzajú päť klasických učební (z toho je  jedna v samostatnej časti) , počítačová učebňa a zborovňa. Veľkosťou sú triedy viac menej vyhovujúce. Pomerne malá je počítačová učebňa a zborovňa.  V tejto budove sídli riaditeľ školy a ekonómka. Do areálu školy patrí školský dvor a školský pozemok na vyučovanie prác na školskom pozemku v rámci pracovného vyučovania. V blízkosti sa nachádza školské ihrisko. Škola má vlastnú kotolňu.  V budovách sú vlastné sociálne zariadenia, ktoré sú v dobrom stave. Technický stav hlavnej budovy je priemerný. V priebehu školského roka sa plánuje výmena starých okien za nové, plastové. Vybavenie školy školským nábytkom je čiastočne vyhovujúce.  Mnohé predmety  z vybavenia školy pochádzajú ešte z prvotného vybavenia  Súčasťou školy sú aj školské dielne. Priestory školy nám nedovoľujú zriadiť školskú jedáleň.

V druhej budove sa nachádza päť klasických učebni, zborovňa a sociálne zariadenie. V jednej z učební sa nachádzajú 4 PC zariadenia ktoré sa využívajú v edukačnom procese ako aj v mimoškolských aktivitách.  V škole sa nenachádza telocvičňa, preto sa na cvičenie využíva hlavná chodba tejto budovy. Táto budova má vlastnú plynovú kotolňu. Zariadenie by potrebovalo prejsť celkovou rekonštrukciou. V tejto budove prebieha edukácia žiakov s mentálnym postihnutím.

Tretia budova slúži na edukáciu žiakov 1. stupňa. Nachádzajú sa tam tri klasické triedy a jedna trieda pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Pri budove sa nachádza školský dvor s oplotením.  Samostatná malá budova nachádzajúca sa v tomto areály slúži na skúšanie hudobnej skupiny našej školy pod vedením p. riaditeľa.

Vybavenie školy modernou technikou IKT je na veľmi dobrej úrovni. Škola vlastní tri farebné  televízory , videorekordéry, CD prehrávače, DVD prehrávače,  dataprojektory  a jednu PC učebňu. Zborovňa je s prístupom na internet.

Škola má dostatok učebníc a pracovných zošitov, ako aj učebných  pomôcok. Množstvo pomôcok si vyrábajú vyučujúci svojpomocne.

Zapojili sme sa do niektorých výziev a podali sme rôzne projekty, pomocou ktorých  chceme zlepšiť a zmodernizovať  materiálne vybavenie školy.

 1.8    Škola ako životný priestor                                                                                                                                                              Žiaci a zamestnanci školy trávia v škole denne veľa času. Na nás zamestnancoch  závisí, či budeme chodiť do školy s radosťou, pozitívne naladení, alebo v strese a v strachu pred nepríjemným očakávaním. Je veľmi dôležité, aby sme sa všetci a najmä žiaci cítili príjemne, bezpečne, aby sme do našej školy chodili radi. Napriek sčasti nemodernému a zastaranému vybaveniu sa snažíme, aby naša škola vyzerala esteticky a útulne, no najmä čisto. Žiaci sa v hlavnej budove a v budove 1. Stupňa prezúvajú a odkladajú si vrchné šatstvo. Aktualizujeme informačné tabule, nástenky, vystavujeme práce žiakov.  Areál školy pravidelne čistíme, upravujeme, staráme sa o kvetinové záhony, trávnaté porasty. Vysadili sme si popri oplotení ihličnaté stromčeky  a  pred budovou školy okrasné kríky. Našim cieľom je vytvoriť školu príťažlivú hlavne pre žiakov a ich rodičov.

1.9    Podmienky na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní                                                                      Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní je zabezpečovaná na viacerých úrovniach. Z pozície vedenia školy je vypracovaná dlhodobá koncepcia, v ktorej sú zahrnuté úlohy na zabezpečenie vyhovujúcich podmienok pre vzdelávanie jednak v priestoroch pre vyučovanie, ale aj životnom priestore zamestnancov na pracovisku. Sú vykonávané každodenné zápisy zo strany zamestnancov pedagogických, ale aj prevádzkových, ktoré upozorňujú na závady. Vykonávajú sa pravidelné školenia zamestnancov školy.

Vykonávajú sa pravidelné kontroly a revízie na technických zariadeniach tak, aby bola dodržaná BOZP zamestnancov na všetkých úsekoch. Vedenie školy každoročne vypracováva plán hospitácií a kontrol, čím sa tiež zisťujú a následne odstraňujú zistené nedostatky. Zistené nedostatky sa spravidla odstraňujú dátumom určenia odstránenia nedostatkov. Pri závažnejších zisteniach snažíme sa riešiť zistené nedostatky okamžite. Každý zamestnanec je povinný upozorňovať, ale aj dodržiavať pravidlá BOZP tak, ako je to  prijaté v dokumentoch BOZP, protipožiarnej ochrany, prevádzkového poriadku, vnútorného pracovného poriadku, Kolektívnej zmluvy. Tieto záväzné dokumenty  je povinný dodržiavať každý zamestnanec nášho právneho subjektu.

 BOZP týkajúca sa žiakov je zabezpečovaná poučovaním zo strany triednych učiteľov o dodržiavaní platného školského poriadku. Žiaci sú poučovaní na začiatku každého polroka, o čom je zápis  v triednej knihe každej triedy. Žiaci sa poučujú na začiatku vyučovania takých predmetov, ktoré si dodržiavanie BOZP vyžadujú, povinnosť plní vyučujúci daného predmetu.

 1.10  Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov                                                                                          V záujme sústavného skvalitňovania vyučovacieho procesu je potrebné, aby sa  zamestnanci školy  kontinuálne vzdelávali v rámci svojich aprobácií, v oblasti IKT,  v oblasti využívania inovačných metód. Škola podporuje ďalšie vzdelávanie zamestnancov podľa svojich finančných a personálnych možností.

Pedagogickí zamestnanci sa každoročne zúčastňujú rôznych vzdelávacích podujatí organizovaných MPC. V najbližšej dobe sa zameriame na vzdelávanie  pedagogických zamestnancov v týchto oblastiach:

- zvyšovanie kompetencií v IKT,

- integrované tematické vyučovanie, projektové vyučovanie,

- zvyšovanie kompetencií v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov,

 2    Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 2.1    Princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania)                                                                                                                  Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.

Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Našim cieľom je v záujme kvalitného vzdelávania týchto žiakov vyžadovať od rodičov maximálnu participáciu na výchove a vzdelávaní. Týka sa to rodičov žiakov pochádzajúcich predovšetkým zo sociálne zaostalého prostredia a všetkých tých, čo majú dieťa vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne  riešiť problémy. Pripraviť žiaka rozhľadeného, schopného pracovať v tíme a schopného seba motivácie k celoživotnému vzdelávaniu. U žiakov budeme formovať tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.

Žiakov budeme vychovávať v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi budeme z nich vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a seba hodnotenia žiaka.

2.2    Zameranie školy a stupeň vzdelania                                                                                                                                           Na základe dlhoročných skúseností získaných prácou s mentálne postihnutými  deťmi, zväčša rómskymi, zároveň vychádzajúc zo stavu  rómskej problematiky na Slovensku,  neustále sa zvyšujúcej kriminality Rómov, s ich pre nás neprispôsobivým spôsobom života, zhoršujúcim sa zdravotným stavom detí, sociálne znevýhodneným a málo podnetným prostredím, v ktorom vyrastajú, vznikla potreba Školský vzdelávací program bude klásť dôraz na všestranný rozvoj osobnosti každého žiaka. Medzi priority výchovného pôsobenia bude vytvorenie dobrého tímu v každej triede, naučiť ich spolupracovať, komunikovať, vzájomne sa rešpektovať. Nezastupiteľné miesto  bude mať triedny učiteľ, jeho pôsobenie, postavenie, jeho rola v triednom kolektíve. Dôležitú úlohu plní v tejto oblasti má aj záujmová činnosť, organizovanie celoškolských kultúrnych a vzdelávacích aktivít, prístup k IKT vo voľnom čase žiakov.

Dôraz  budeme klásť aj na zvyšovanie kvalitnej spolupráce rodičmi, inými školami, s inštitúciami a verejnosťou v obci, aj mimo obce na organizovanie spoločných aktivít.

2.3    Profil absolventa                                                                                                                                                                                                                               Absolvent našej školy by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať  kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenských jazyk, mať schopnosť vnímať umenie a byť zodpovedný za svoj život.

Absolvent  našej školy :

- je schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy,

- je schopný sa starať o svoje psychické a fyzické zdravie, ako aj o zdravie svojich najbližších,

- má pozitívny postoj ku komunikácii v štátnom jazyku,

- vie čítať s porozumením, ovláda verbálnu a písomnú formu komunikácie,

- vie aktívne počúvať,

- je si vedomý svojich kvalít, je pripravený uplatniť sa v zamestnaní,

- je zodpovedný za svoj život, za rozhodnutia, ktoré vykoná,

Kompetenčný profil žiaka                                                                                                                                                               Kľúčové kompetencie predstavujú súhrn vedomostí, zručností, schopností a, postojov  a hodnôt dôležitých pre rozvoj a uplatnenie každého člena spoločnosti. Sú viacúčelové  (multifunkčné), lebo slúžia na výkon pracovných a mimopracovných (občianskych, spotrebiteľských, rodinných, zdravotných a iných) aktivít v osobnom živote. Majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu  celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy  a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity  uskutočňované v škole, ale aj v mimo vyučovacej a v mimoškolskej činnosti.

Zmyslom a cieľom vzdelávania je vybaviť žiakov súborom kľúčových kompetencií na  úrovni, ktorá je pre nich dosiahnuteľná a pripraviť ich tak na ďalšie vzdelávanie a uplatnenie  v spoločnosti.

V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti, matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno-komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry.

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre  žiakov s ľahkým stupňom  mentálneho postihnutia má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

 1. sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
 • vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho narušenej komunikačnej schopnosti,
 • rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,
 • vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej  koordinácie),
 • dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,
 • je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,
 • uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,   
 • učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,
 • rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,17
 • je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,
 • rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať podľa svojich možností,
 • na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie, chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých,
 • správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,
 • preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny,
 • nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi harmonické vzťahy,
 1. kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
 • dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie,
 • rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,
 • chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi,
 • má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie,
 1. kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií
 • prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
 • vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,
 • využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z médií a internetu,
 • vie používať vyučovacie programy,
 • chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
 • vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,
 1. kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa
 • dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,
 • získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
 • uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,
 • prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,
 • hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých,
 1. kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
 • rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,
 • dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
 • v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc,
 1. osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)

          uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,

 • dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 • uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,
 • má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,
 • pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb,
 • je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,
 • dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,
 • je  tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,
 • uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času,
 • uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním  prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,18
 1. kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi  kultúry
 •  dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
 • umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
 • pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
 • správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
 • ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,                        
 • rešpektuje vkus iných ľudí,
 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
 • cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
 • má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr

 2.4    Pedagogické stratégie                                                                                                                                                                       V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami podporou individuálnych schopností. Špeciálni pedagógovia pôsobiaci na našej škole poskytnú odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy. Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. Napriek tomu, že sme sa s tvrdými drogami nestretli, budeme sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich účelným a zmysluplným využívaním voľného času i vlastným príkladom.

Budeme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakoch a ich cieľavedomé zvládnutie učiva. Dôležitým odporúčaním  do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich pre zvýšenie vnútornej motivácie.

2.5    Začlenenie prierezových tém                                                                                                                                                                                                 Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

3    Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na tri oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 3.1    Hodnotenie vzdelávania výsledkov práce žiakov

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom  spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládal danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím hodnotíme podľa metodického pokynu č. 32/2011 a žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím podľa metodického pokynu č. 35/2011.  Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania.

 3.1.1  Kritéria, metódy a prostriedky hodnotenia žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia

Preverovanie vedomostí, hodnotenie a klasifikácia patria k najťažším činnostiam učiteľa, pretože hodnotenie a klasifikácia sú sťažené tým, že celkové hodnotenie sa opiera o čiastkové hodnotenia v jednotlivých zložkách predmetu. Hodnotenie a klasifikácia majú niekoľko úloh :

 • kontrolnú ( zistiť a vyjadriť kvalitu a kvantitu osvojenia učiva, zistiť úroveň jazykového myslenia, zistiť mieru aktivity a záujmu žiaka o jednotlivé zložky predmetu i o predmet ako celok)
 • regulatívnu a informatívnu ( overovať správnosť použitých metód a postupov a podľa záverov upraviť edukačný proces).
 • výchovnú ( pre žiaka musí byť motivačným stimulom, má vytvárať vhodné postoje k učeniu a zodpovednosti za prácu).
 • diagnostickú ( prispieva k poznaniu žiaka)
 • prognostickú ( prispieva k vytvoreniu obrazu o ďalšom vývoji žiaka).

Pri hodnotení a klasifikácii je potrebné nielen zohľadňovať ich úlohy ale najmä zohľadňovať individuálne možnosti každého žiaka zvlášť.  Na hodinách zaraďujeme : klasické skúšanie – ústne a písomné, ústne hodnotenie ( pred ukončením vyučovacej hodiny -5 min.), vstupné a výstupné diktáty. Slovné hodnotenie je potrebné urobiť na každej vyučovacej hodine a ak dôjde k výraznejšej zmene výkonu u žiaka tak je potom celou triedou on hodnotený potleskom. Klasifikuje sa každé skúšanie, diktáty, ústne a písomne prejavy i opis textu ( kvalita písma), známkou od 1-5. Ku známke sa vyjadrí i žiak čím chceme dosiahnuť sebahodnotenie a následne i sebareflexiu.

 

 3.1.2  Kritéria, metódy a prostriedky hodnotenia žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia 

Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania  hodnotí priebežne a celkovo, má právo, a aj jeho zákonný zástupca, dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia.

Hodnotenie žiaka sa vykonáva slovným hodnotením.

stupňami:

a)    dosiahol veľmi dobré výsledky,

b)    dosiahol dobré výsledky,

c)    dosiahol uspokojivé výsledky,

d)   dosiahol neuspokojivé výsledky.

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie:

a)    priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter, učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

b)    celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.

V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol  vo  vyučovacích  predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými obsahom vzdelávania, osvojené kľúčové kompetencie vymedzené vo vzdelávacom programe pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, usilovnosť, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka.

Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s:                                                                                                                                                         a)  výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov                                                                                                                                               b)  požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií,                                                                                                                        c) obsahom vzdelávania vymedzeným vo vzdelávacom programe pre žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia.

3.1.3  Získavanie podkladov na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia

Podklady  na  hodnotenie  výchovno-vzdelávacích výsledkov a  správania žiaka získava   učiteľ 

·         sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,

·         sústavným  sledovaním  výkonov  žiaka,

·         rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové),

·         analýzou výsledkov rôznych činností žiaka s osobitným zameraním na manuálnu zručnosť a na celkovú vyspelosť,

·         konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami, podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, s pediatrom,

·         rozhovormi so žiakom a zákonným zástupcom žiaka.

3.2    Hodnotenie pedagogických zamestnancov                                                                                                                                                                   Hodnotenie zamestnancov bude prebiehať na základe vopred stanovených kritérií, ktorých súčasťou sú  :

 • pozorovania – hospitácie na vyučovacích hodinách
 • rozhovor
 • výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje – prospech, žiacke práce, súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy,
 • časová náročnosť resp. obtiažnosť vyučovacieho predmetu /zohľadnenie periodicity pravidelných opráv testov, kontrolných a laboratórnych prác/
 • organizovanie podujatí individuálneho aj hromadného charakteru / plavecký výcvik, exkurzie, škola v prírode, školský výlet/
 • ďalšie vzdelávanie, používanie a tvorba učebných pomôcok, aplikovanie moderných vyučovacích metód, vytváranie bezstresového prostredia pre žiakov, ktoré dáva každému žiakovi zažiť v škole úspech, hľadať  a prispôsobiť čo najvhodnejšiu a najúčinnejšiu metódu v rámci vyučovania s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výchovno-vzdelávacie výsledky,
 • vzájomné hodnotenie učiteľov – otvorené hodiny, vzájomné hospitácie
 • osobná zainteresovanosť na chode školy nad rozsah jeho pracovného času / organizovanie a zapájanie sa do kolektívnej projektovej činnosti, pružné reagovanie na výzvy zadané MŠ SR, rozvíjanie partnerstiev medzi školami, sponzorovanie školy,

Hodnotenie zamestnancov sa realizuje formou  priznania osobného príplatku, mimoriadnej finančnej odmeny za vykonanú prácu nad rozsah jeho pracovných povinností, poskytnutím náhrady za vykonanú prácu, 2x ročne na konci daného kalendárneho roka a na konci daného školského roka.

 3.3    Hodnotenie školy                                                                                                                                                                       Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na nich kladené, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené. Vlastné hodnotenie školy je zamerané na ciele, ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti a na posúdení ako škola spĺňa stanovené ciele.

Pravidelne budeme monitorovať:

·         podmienky na vzdelanie

·         spokojnosť s vedením školy a učiteľmi

·         prostredie - klímu školy

·         priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vzdelávania

·         úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

·         výsledky vzdelávania

·         riadenie školy

·         úroveň výsledkov práce školy

Kritériom pre nás bude spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov.

 

         4. Školský učebný plán ISCED 1

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia – variant A 

Štátny vzdelávací program + školský vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmet

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

6,5

0,5

6,5

0,5

5

-

 

 

Rozvíjanie komunikačných schopností

-

-

 

 

Rozvíjanie grafomotorických zručností

-

-

 

 

 

 Čítaj komunikuj a tvor

-

-

 1

 -

-

 

 

Príroda a spoločnosť

Vecné učenie

-

-

 

 

Vlastiveda

2

3

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a príroda

Fyzika

-

-

 

 

Chémia

-

-

 -

 

 

Biológia

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

-

-

 

 

Geografia

-

-

 

 

Občianska náuka

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a hodnoty

Náboženská výchova

1

1

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

1

 

4

-

 

1

 

 

Informatická výchova

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

4

4

 

 

Svet práce

-

-

0,5

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

-

1

 -

1

 

 

Hudobná výchova

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

1

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu povinná časť

 

22

23

24 

 

 

Voliteľné hodiny

 

4

3

 

 

Spolu

 

26

26

28 

 

 

 

ISCED 1

                               Rámcový učebný plán pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia – variant B

Štátny vzdelávací program + školský vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmet

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

3

1

1

 

 

 

Rozvíjanie komunikačných schopností

3

1

3

 

 

 

Rozvíjanie grafomotorických zručností

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príroda a spoločnosť

Vecné učenie

2

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a hodnoty

Náboženská výchova

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

3

1

 3

1

 

 

 

Informatická výchova

-

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

5

 5

 

 

 

Svet práce

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

 

 

 

Hudobná výchova

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu povinná časť

 

22

 22

 

 

 

Voliteľné hodiny

 

4

 

 

 

Spolu

 

26

26 

 

 

 

 

Hodnotenie  a klasifikácia   : Žiaci budú hodnotení zo všetkých vyučovacích predmetov okrem NBV ( abs.)

                                             variant B - slovné hodnotenie

Voliteľné predmety: variant A -  Čítaj komunikuj a tvor

 

5 UČEBNÉ OSNOVY - viď. prílohy

 

 

 

TOPlist