Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Základná škola s materskou školou Tuhrina

Školský špeciálny pedagóg
 

 

 

Školský špeciálny pedagóg : Bc. Ivanna Pazderová

Kontakt:  mobil: 0905 583 154 ,     email : pazdera @kryha.sk

Poradenstvo pre rodičov:    Streda : 12.00 hod. – 14.00 hod.                                              

                                              (v prípade potreby je možnosť dohodnúť si termín)

V školskom roku 2010/2011 pracuje na našej základnej škole Bc. Ivanna Pazderová ako školský špeciálny pedagóg.Snaží sa podať pomocnú ruku deťom, ktorým bola odborníkmi diagnostikovaná špecifická porucha učenia, porucha správania, ktoré majú telesné alebo zmyslové postihnutie, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou a deťom s mentálnym postihnutím. Na základe odporúčania poradenského zariadenie sa deti s vyššie spomenutými znevýhodneniami môžu vzdelávať formou integrácie – začlenenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Čo znamená integrácia- začlenenie? Znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného (hendikepovaného) žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálno-pedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie. Rozhodnutie o prijatí žiaka, ako začleneného do základnej školy, vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia poradenského zariadenia. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov a špeciálneho pedagóga je vypracovať pre deti Individuálny výchovno-vzdelávací program a Individuálny vzdelávací plán. Hodnotenie integrovaných žiakov je v súlade s Metodickými pokynmi, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR. 

Kto je školský špeciálny pedagóg?
Je to odborný pracovník, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?
 Sú to:
- žiaci so zdravotným postihnutím - napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom
- žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení
- žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia
- žiaci s poruchou aktivity a pozornosti
- žiaci s poruchami správania
- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
- žiaci s nadaním

Čo je náplňou práce školského špeciálneho pedagóga?
Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je priama práca so žiakmi, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia a priama práca so žiakmi prvého a druhého ročníka, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení.
Do náplne práce školského špeciálneho pedagóga ďalej patrí:
- depistáž detí s problémami v učení a v správaní sa
- orientačné špeciálnopedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia po návrhu triedneho učiteľa, vyučujúcich alebo rodičov
- zabezpečovanie špeciálnopedagogického servisu integrovaným žiakom
- metodické usmernenia učiteľov, ktorí vyučujú žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
- spolupráca s vyučujúcimi pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a individuálnych vzdelávacích plánov
- individuálne konzultácie rodičom žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
- spolupráca s výchovnou poradkyňou a odbornými poradenskými zariadeniami                                                                                  
(Centrum psychologicko-pedagogického poradenstva a prevencie Prešov, Centrum špeciálnopedagogického poradenstva Prešov)

Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?
Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne - na hodine u školského špeciálneho pedagóga je vždy len jeden žiak. Individuálna špeciálno-pedagogická reedukáciaje zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.
Každý žiak zaradený do špeciálnopedagogickej starostlivosti absolvuje u školského špeciálneho pedagóga jednu hodinu týždenne podľa vopred stanoveného rozvrhu.

Pracovná doba:                                                                                                                                                             

Pondelok , Utorok, Streda : 7,30 hod. - 14,00 hod. 

-individuálna špeciálno - pedagogická, redukčná a terapeutická činnosťpre individuálne integrovaných žiakov a žiakov integrovaných v špeciálnych triedach  spolupráca na vypracovávaní individuálnych výchovnovzdelávacích programov                             

- poskytovanie konzultácií odborným pracovníkom školy a rodičom                                         

- vedenie dokumentácie integrovaných žiakov                                                                        

- spolupráca s poradenskými inštitúciami: OPPP , ŠPP pri ŠZŠ Matice Slovenskej, ŠPP pri ZŠ internátnej pre sluchovo a rečovo postihnutých v Prešove

Prečo je výhodné, aby na škole pôsobil školský špeciálny pedagóg?                                                                                               Výhodou školy so špeciálnym pedagógom je to, že dieťa nemusí dochádzať na reedukácie porúch učenia do poradenských zariadení, ale starostlivosť o dieťa je zaistená priamo v škole.

Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia?
DYSLEXIA- špecifická porucha čítania - pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu .
DYSORTOGRAFIA -špecifická porucha pravopisu - pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.
DYSGRAFIA - špecifická porucha písania - grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen.                                                                                                                                                                          DYSKALKÚLIA - špecifická porucha matematických schopností - prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii.
DYSPRAXIA -špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov - dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností - je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou.

Kedy sú konzultačné hodiny?
Konzultačné hodiny sú v stredu od 12:00 do 14:00 alebo podľa potreby po telefonickom, mailovom alebo osobnom dohovore. 

 

 
TOPlist