Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Základná škola s materskou školou Tuhrina

Školský poriadok
 
 

  Školský poriadok pre žiakov ZŠ  
             

  Školský poriadok je vnútorný dokument Základnej školy s materskou školou v Tuhrine, ktorý presne vymedzuje práva a povinnosti žiakov školy. Definuje možnú neprítomnosť žiaka v škole, spôsoby ospravedlnenia, určuje spôsoby správania žiaka v triede počas vyučovania i počas prestávok, na chodbe, v areáli školy, na školskej akcii i mimo školy. Vymedzuje povinnosť starostlivosti o školské zariadenie, školské potreby, učebnice, starostlivosti o svoj zovňajšok, definuje výchovné opatrenia a klasifikáciu správania.  Deklaruje práva dieťaťa a dohovor o právach dieťaťa. Každý žiak školy je povinný rešpektovať a dodržiavať školský poriadok školy. Jeho porušenie môže mať za následok výchovné opatrenia, prípadne zníženie známky zo správania.

1. Časový rozvrh vyučovania

Vyučovanie sa začína prvou vyučovacou hodinou .

1. hodina:   07.45- 08. 30 hod.                

2. hodina:   08.40- 09. 25 hod.                                                                                                                                                   

3. hodina:   09.35- 10. 20 hod.                

4. hodina:   10.40- 11. 25 hod.                

5. hodina:   11.30- 12. 15 hod.                

6. hodina:   12.20- 13. 05 hod.                

7. hodina:   13.10- 13. 55 hod.                                                  

Prestávky po 1. a 2. vyučovacej hodine sú 10 minútové.

Veľká prestávka je po 3. vyučovacej hodine a trvá 20 minút.

Prestávky po 4.,5., 6. vyučovacej hodine sú 5 minútové.

2. Dochádzka do školy                                                                                                                                                                Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia školy pravidelne a načas.

 • Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti žiaka v škole sa uznáva najmä choroba žiaka, lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie a meškanie hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine žiaka a iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole podľa posúdenia riaditeľa školy.
 • Pri nepredvídanej príčine neúčasti na vyučovaní je zákonný zástupca žiaka povinný oznámiť dôvod neprítomnosti triednemu učiteľovi najneskôr do 24 hodín.
 • Ak žiak chýba z vopred známych dôvodov, je povinný to včas oznámiť triednemu učiteľovi.
 • Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť na vyučovaní od prvej vyučovacej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka ospravedlnená. Takéto prípady po upozornení triednym učiteľom rieši riaditeľ školy podľa platných predpisov a oznámi to zákonnému zástupcovi žiaka.
 • Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak ide o častú neprítomnosť žiaka v škole, môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti. Písomné ospravedlnenie alebo úradný dokument potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti predloží žiak alebo zákonný zástupca žiaka do troch dní od nástupu žiaka do školy.
 • Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní, vždy sa vyžaduje úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.
 • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole, bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.
 • V prípade, že má žiak zdravotné problémy už doma, vyučovania sa nezúčastní a navštívi pediatra.
 • Počas trvania školského vyučovania nesmie žiak opustiť budovu školy, v prípade náhleho onemocnenia či úrazu odchádza v sprievode  poverenej výlučne dospelej osoby.
 • Uvoľniť žiaka z vyučovania sa môže len na základe vyžiadania rodiča ( zákonného zástupcu)osobným prevzatím žiaka.
 • V dobe školského vyučovania navštevujú žiaci lekára len v nutných prípadoch.
 • Za neospravedlnené hodiny počas vyučovania môže byť žiak klasifikovaný zníženou známkou zo správania.                                   Zakazuje sa uvoľniť žiaka z vyučovania bez toho, aby ho sprevádzal rodič.                                                                          Svojvoľné opustenie vyučovania žiakom sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku znížením známky zo správania.

2.1 Vnútorný režim školy                                                       

  Škola je otvorená pre vstup žiakov na vyučovanie od 7.25 hod. – 7.45 hod. Do  školy  vstupujú  určeným vchodom, tým aj školu opúšťajú.

 • Žiaci vstupujú do budovy školy najneskôr 10 min. pred začatím vyučovania. To isté platí pre žiakov navštevujúcich popoludňajšiu záujmovú činnosť.
 • V školskej budove sa žiaci prezúvajú do zdravotne vyhovujúcich prezuviek, vrchnú časť odevu  si odkladajú  na vešiak v triede a obuv v šatni na poličku. 
 • Po skončení poslednej vyučovacej hodiny žiak upraví svoje pracovné miesto, zodvihne stoličku, odnesie odpadky a v sprievode vyučujúceho odchádza z triedy. Týždenníci skontrolujú uzáver vody, okná a pod.
 • V jeden školský deň nesmú byť žiakom dané dve veľké písomné práce. Opakovanie tematických celkom musí byť žiakom oznámené s dostatočným predstihom /min. jeden týždeň/ .
3. Správanie

3.1. Správanie sa žiakov počas vyučovania

 • Žiak je povinný zúčastňovať sa vyučovania podľa rozvrhu.
 • Na vyučovanie prichádza včas a pripravený. Učebné pomôcky na hodiny si vopred dôkladne pripraví počas prestávky.
 • Počas vyučovania žiak nesmie svojvoľne opustiť ani meniť svoje miesto.
 • Žiaci sa aktívne zúčastňujú vyučovania a nenarušujú nevhodným spôsobom priebeh vyučovacích hodín.
 • Ak chce žiak počas vyuč. hodiny s vyučujúcim komunikovať, prihlási sa zdvihnutím ruky. Ak chce ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovanie, urobí tak na začiatku vyučovacej hodiny. Domáce úlohy si žiaci vypracujú doma.
 • Žiak môže opustiť triedu alebo iný priestor len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.
 • Pri vstupe dospelej osoby do triedy ju žiaci pozdravia povstaním. To isté urobia aj pri jej odchode. Netýka sa to hodín telesnej, výtvarnej a tech. výchovy a pri písaní kontrolných, školských prác. V škole používajú pozdrav "Dobrý deň" a "Dovidenia". Učiteľom zásadne vykajú.
 • Počas vyuč. sa žiaci nepohybujú pri zdrojoch el. energie a nemanipulujú nimi. Taktiež neotvárajú okná, nevykláňajú sa z nich, nevyhadzujú odpadky. Prípadné zistené nedostatky technického charakteru nahlásia prostredníctvom triedneho učiteľa školníkovi.
 • Žiakom je zakázané počas vyučovania bez dovolenia vyučujúceho používať mobilné telefóny. Používanie prostriedkov modernej spojovacej techniky v škole sú povinní rodičia žiakov vopred prerokovať s triednym učiteľom. Po nerešpektovaní upozornenia žiakom, má učiteľ právo predmet zadržať. O porušení tohto zákazu budú následne informovaní zákonní zástupcovia žiaka.
 • Žiaci dodržiavajú pravidlá hygieny a bezpečnosti v škole i mimo nej. Pri každej svojej činnosti majú na pamäti nebezpečenstvo úrazu.
 • Žiaci sú povinní chrániť si svoje zdravie i zdravie svojich spolužiakov a pracovníkov školy.
 • Žiak je zodpovedný za svoje študijné výsledky a správanie.

3.2. Správanie sa počas prestávoka povinnosti týždenníkov

 • Počas malej prestávky sa žiak zdržiava v triede .
 • Veľká prestávka je po druhej vyučovacej hodine , ktorá slúži na desiatovanie, žiaci sa zdržiavajú vo svojich triedach, v letných mesiacoch na školskom dvore. V ostatných priestoroch školy sa žiaci pohybujú len v minimálnej miere.
 • Žiak si počas prestávky pripraví svoje pracovné miesto.
 • Žiakom sa počas prestávok prísne zakazuje bez dovolenia opustiť budovu školy, odísť bezdôvodne domov pre osobné veci, nákupy a pod.

 Povinnosti týždenníkov

1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v triednej knihe.

    Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú tabuľu, pripravia kriedy a učebné

    pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.

2. Cez veľkú prestávku zostávajú týždenníci v triede. Pred odchodom na prestávku otvoria okná, aby sa vyvetrala trieda. Po príchode z veľkej prestávky sa postarajú o poriadok v triede a zatvoria okná.

3. Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedu, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.

4. Týždenníci odchádzajú z triedy poslední.

5. Týždenníci upozornia spolužiaka na neporiadok, ktorý má v lavici pod lavicou.

6. Ak si týždenník, alebo jeden z nich neplní povinnosti, týždenníctvo sa mu predĺži o jeden týždeň.

7. Ak týždenníci chýbajú, ich povinnosti preberá ďalšia dvojica podľporadia.

3.3. Správanie sa žiakov počas výletov, exkurzií, výcvikov a pod.

 • Pri účasti na školských akciách dodržiavajú žiaci ustanovenia školského poriadku a riadia sa ním.
 • Dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa i ostatných vyučujúcich. Plnia všetky vopred určené činnosti, termíny a pod. Bez dovolenia sa nesmú vzďaľovať, narúšať celkový program akcie.
 • Akcií sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje programu a podmienkam pripravovanej akcie. Pri akciách vyžadujúcich si stanovisko odborného alebo detského lekára toto zabezpečí zákonný zástupca žiaka.
 • Žiaci, ktorí sa pripravovanej akcie zúčastnia, musia byť vopred informovaní o celkovom programe, organizačnom, materiálnom zabezpečení. Povinnosťou vyučujúceho je skontrolovať pripravenosť a vybavenie žiakov na akciu. /lyž. výstroj, obuv, odev, tech. stav náradia a pod./
 • Pedagogický dozor môže vykonávať výlučne iba pedagogický pracovník.
 • Pri školských výletoch sa pri nedostatočnom naplnení počtu žiakov tento môže doplniť žiakmi iných tried školy.
 • Počas pobytu žiakov na akcii sa všetci riadia špecifickými predpismi platnými pre dané prostredie. /horská túra, plaváreň, dopravné prostriedky a pod./
 • V 1. - 2. roč. sa organizujú jednodňové výlety do vzdialenosti 100 km od miesta školy.
 • Všetky návrhy na akcie organizované ZŠ musia byť predložené na schválenie riaditeľovi školy.

 

3.4. Správanie sa žiaka mimo školy

 • Žiak je povinný správať sa slušne i v čase mimo vyučovania. Aj na verejnosti reprezentuje školu, preto je povinný správať sa slušne k zamestnancom školy, dospelým osobám, deťom, spolužiakom a ostatným ľuďom.
 • Nesmie fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky, používať fyzické násilie a navštevovať veku neprimerané podujatia a zariadenia.
 • Nepoškodzuje verejný majetok.
 • Za správanie sa žiaka mimo školy zodpovedá zákonný zástupca.
 
4. Starostlivosť o majetok

4.1. Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby, učebnice

 • Žiak má právo používať zariadenie školy, pomôcky a učebnice v súvislosti s vyučovaním. Je pri tom povinný riadiť sa pokynmi učiteľov a iných oprávnených osôb.
 • Žiak je povinný udržiavať v poriadku a nepoškodené všetky veci, ktoré tvoria  zariadenie školy, triedy, ale aj tie ktoré mu boli zverené v súvislosti s vyučovaním.
 • Akékoľvek úmyselné poškodenie zariadenia školy, školských potrieb, školských  pomôcok a učebníc spôsobuje škole finančné straty, ktoré musí uhradiť zákonný  zástupca žiaka.
 • Žiakom sa zakazuje manipulovať so školským zariadením a nábytkom /pokiaľ nie je  prítomný vyučujúci a nedá k tomu pokyn/. Tento zákaz platí vo všetkých priestoroch školy. Ak žiak zistí poškodenie majetku okamžite o tom informuje vyučujúceho, resp triedneho učiteľa.
 • Za škodu na majetku školy, ktorú spôsobí žiak svojvoľne alebo z  nedbanlivosti, bude   vyžadovaná zodpovedajúca náhrada.   

4.2. Starostlivosť o súkromný majetok

 • Žiaci nesmú nosiť do školy veci, ktoré by mohli ohroziť zdravie, spôsobiť úraz alebo ohroziť mravnú výchovu žiakov.
 • Nesmú tiež nosiť cenné predmety nepotrebné k vyučovaniu a väčšie množstvo peňazí. Robí tak na vlastnú zodpovednosť.
 • Pri vyberaní finančnej hotovosti zabezpečí triedny učiteľ alebo jeho zástupca príjem peňazí pred začiatkom vyučovania.
 • Ak žiak zistí stratu, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý o tom spíše zápis. Zároveň oznámi triednemu učiteľovi podozrenie z krádeže.
 • Škola nenesie zodpovednosť za stratu a poškodenie vecí, ktoré nesúvisia s výukou.
5. Starostlivosť o zovňajšok
 • Žiak chodí do školy čisto a slušne oblečený. Denne dbá o osobnú hygienu, má základné hygienické potreby /hygienické  vrecúško/.
 • Každý žiak sa prezúva do zdravotne vyhovujúcich prezuviek.
 • Na hodiny TEV, nosí cvičebný úbor.
6. Výchovné opatrenia

1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi.

2. Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenie sa prerokuje v pedagogickej rade.

3. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľ školy alebo zástupca spoločenskej organizácie.

4. V osobitne odôvodnených prípadoch (napr. statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život alebo majetok značnej hodnoty) udeľujú žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie zástupcovia štátnej správy alebo minister školstva Slovenskej republiky.

5. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednych výkazov, môžu sa zverejniť ako príloha k vysvedčeniu.

6. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá ako závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania.

7. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

a) napomenutie od triedneho učiteľa,

b) pokarhanie od triedneho učiteľa,

c) pokarhanie od riaditeľa školy.

8. Triedny učiteľ udeľuje pokarhanie po prerokovaní s riaditeľom školy. Riaditeľ udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade. Napomenutie a pokarhanie sa udeľuje pred kolektívom triedy alebo školy.

9. O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka , opatrenie sa zaznamená do triedneho výkazu.

10. Pred udelením niektorého opatrenia je treba previnenie alebo pokles objektívne prešetriť. Pri posudzovaní záslužného činu i previnenia sa podľa potreby na jeho prerokovanie prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i zástupca verejnosti.

11. Za jedno previnenie sa udeľuje žiakovi len jedno opatrenie na posilnenie disciplíny.

Výchovné opatrenia a klasifikácia správania

Pochvala od triedneho učiteľa:

 • za výborný prospech a vzorné správanie (priemer známok do 1,40)
 • za reprezentáciu školy ( úspešný riešiteľ v obvodových kolách súťaží )

 Pochvala od riaditeľa školy:

 • za výborný prospech a vzorné správanie ( priemer známok do 1,00 )
 • za reprezentáciu školy ( úspešný riešiteľ v okresných, regionálnych a vyšších kolách súťaží)
 • za záslužný alebo statočný čin

Napomenutie od triedneho učiteľa:

 •  za tri po sebe idúce menej závažné priestupky  ( neskorý príchod, neplnenie si týždenníckych povinností, neprezúvanie sa, nenosenie učebných pomôcok  a pod. )
 • za 1- 15 neospravedlnené hodiny

           stupeň klasifikácie:    1  /veľmi dobré/

Pokarhanie od triedneho učiteľa

 • za závažnejší priestupok ( podvádzanie, falšovanie úradných dokladov, fajčenie, alkohol, sústavné vyrušovanie na hodinách, používanie vulgarizmov, ničenie školského majetku apod. )
 • opakujúce sa menšie priestupky po napomenutí
 • 16 až 30 neospravedlnených hodín  

            stupeň klasifikácie:    2 /uspokojivé/

  Pokarhanie od riaditeľa školy:

 • opakujúce sa závažnejšie priestupky
 • 31 až 60 neospravedlnených hodín
 • vydieranie a šikanovanie spolužiakov  

           stupeň klasifikácie :    3  /menej uspokojivé/

 • trestná činnosť
 • závažné a hrubé porušenie Vnútorného poriadku školy, respektíve vyšších právnych noriem
 • viac než 60 neospravedlnených hodín
 • šírenie a užívanie drog

           stupeň klasifikácie:    4  /neuspokojivé/

3.  Výchovné opatrenia sa udeľujú po predchádzajúcom vyčerpaní základných výchovných prostriedkov. Bilancujú sa na klasifikačnej porade príslušného klasifikačného obdobia.

 4. Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 hodín v mesiaci oznámi riaditeľ školy  OcÚ, kde má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt, pretože sa to podľa vyššie uvedených zákonov považuje za zanedbanie povinnej školskej dochádzky.

5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti a to

a) osobne alebo cez  asistentku učiteľa
b) telefonicky na číslach: 7790195

Triedny učiteľ môže na požiadanie zákonného zástupcu uvoľniť žiaka z vyučovania na 5 dní /za celý šk. rok/ Na viac ako dva po sebe nasledujúce dni uvoľňuje žiaka riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

7.   Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka.

        1. Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.

        2. Ak žiak v niektorom ročníku neprospel, opakuje  príslušný ročník.

 8. Iné povinnosti žiaka

 1. Žiaci oslovujú pracovníkov školy: pán riaditeľ, pani zástupkyňa, pán učiteľ, pani učiteľka, pan školník, pani upratovačka, pán kurič.
 2. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy pozdravom „ Dobré ráno, Dobrý deň, Dobrý večer“ a pri odchode „ Dovidenia“.
 3. Všetky písomnosti a potvrdenia žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa.
 4. Počas pobytu v škole a na školských podujatiach je žiakom prísne zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky.
 5. Žiak má prísne zakázané používať vulgárne výrazy.
 6. Týždenníkov určuje triedny učiteľ, každý týždeň dvoch žiakov a ich mená zapíše do triednej knihy.

Dodržiavanie niektorých hygienických zásad  

 1. Každý  žiak je povinný v škole mať svoj vlastný čistý uterák, ktorý nosí so sebou v hygienickom vrecúšku alebo je zavesený v triede podľa pokynov triedneho učiteľa. 
 2. Do záchodov žiaci vchádzajú s hygienickým vrecúškom . V záchodoch sa smie používať len toaletný papier, ktorý je uložený v hygienickom vrecúšku. Bakelitovými poklopmi a splachovaním  v záchodoch je treba narábať opatrne, aby nedošlo k poškodeniu. Vzniknuté škody hradia : triedy alebo jednotlivci.
 3. Hádzať do záchodov akékoľvek odpadky je prísne zakázané.  
 4.  Dbať na správnu obuv pri prezúvaní sa žiakov. 

     Odchod žiakov zo školy  

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak upraví svoje miesto, vyloží stoličku a uloží prezuvky na určené miesto. 
 2. Týždenníci očistia tabuľu, zatvoria okná, zhasnú svetlo, skontrolujú vodovodné kohútiky, triedu. 
 3. Po skončení vyučovania odchádzajú žiaci organizovane zo školských objektov. Žiaci  ročníkov 1.-4. pod dozorom triedneho učiteľa a žiaci ročníkov 5.-9. pod dozorom vyučujúceho učiteľa až po hlavnú bránu. 

Pri odchode zo školy žiaci musia zachovať pokoj a poriadok. Vykrikovanie, hulákanie, vzájomné predbehovanie je pre žiakov školy

nedôstojné. Po ceste idú žiaci bez hluku, chovajú sa slušne, nikde sa nezdržujú, idú priamo domov. Dodržiavajú dopravné predpisy.

Dochádzajúci žiaci, ktorí čakajú na autobus z ročníkov 1.-4. a 5.-9. sa zdržujú pod dozorom asistenta učiteľa na zástavke autobusu a zachovajú tam platný poriadok. Na autobusovej zastávke sa zoradia  najviac 10 minút pred pravidelným odchodom autobusov. Správajú sa a nastupujú  disciplinovane. Autobusová zastávka pre žiakov je určená v strede obce. Žiaci čakajú na autobus a chovajú sa slušne. Po skončení vyučovania v triedach a na chodbách dochádzajúci  žiaci  nesmú  sa zdržovať.

   Po skončení vyučovania za správanie žiakov plne zodpovedá jeho zákonný zástupca.    

 1. Žiaci sú povinní nosiť do školy pomôcky, prezuvky, cvičný úbor, pracovný odev na pracovné vyučovanie. Z hygienických dôvodov je potrebné nosiť hygienické vrecúška. 
 2. Žiaci sú povinní plniť príkazy všetkých vyučujúcich, asistentov, školníka a ostatných zamestnancov školy. 

Organizácia dozoru v školskej budove  

 1. Dozor vykonávajú učitelia poverení podľa rozvrhu dozoru.  
 2. Nástup na dozor je o 7,25 hod. a končí po poslednej vyučovacej hodine o 14. 00 hod.
 3. Po 7. a 8. vyučovacej hodine dozor nad triedou vykonáva vyučujúci v danej triede. 
 4. Pri vchodoch majú dozor aj službukonajúce upratovačky a školník (pred započatím dozoru PZ do 7,25 hod.)                     Dozorkonajúci učiteľ dbá:

-          na správny príchod do budovy, kontroluje prezúvanie 

-          na poriadok cez prestávky 

      -          na pokojný a nerušený chod školskej práce 

      -          na poriadok v určených jemu priestoroch školy 

-          na to, aby žiaci nebehali po chodbách a neboli hluční 

  Na škole sú tieto dozory:

 1. ráno pri vchode a v šatni je upratovačka a jeden z učiteľov, ktorí vykonávajú dozor, druhý učiteľ je na chodbe,
 2. počas malých  prestávok  konajú na chodbách dozor učitelia podľa harmonogramu,
 3. počas veľkej prestávky konajú dozor učitelia  na chodbe,
 4. prechod na ihrisko a do školskej dielne organizuje a zabezpečuje učitel telesnej výchovy a technickej výchovy
 5. po skončení vyučovania vykonáva dozor nad odchádzajúcimi žiakmi príslušný učiteľ z poslednej vyučujúcej hodiny, ktorý po odchode žiakov zamkne budovu školy
 6. Kontrola uzamknutia objektov – školník, upratovačka ( dvere)

  Informácie rodičom o prospechu a správaní sa žiakov  

Vyučujúci informujú rodičov o prospechu a správaní sa ich detí v čase mimo vyučovania, v čase konania aktívov ZRŠ a informatívnych dní. Povinnosťou rodiča je zúčastňovať sa na schôdzkach ZRŠ a dostaviť sa na predvolanie vedenia školy. 

9. Práva dieťaťa

Deklarácia práv dieťaťa, ktorú prijala OSN roku 1959, obsahuje 10 morálnych princípov potvrdzujúcich, že "ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie čo má". Roku 1979 v medzinárodnom roku dieťaťa sa začali práce na Dohovore o právach dieťaťa, ktorý predstavuje historickú dohodu štátov a preto má širokú podporu. Roku 1990 pristúpila k nemu aj Slovenská republika.

Deklarácia práv dieťaťa
 1. Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného spoločenského postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny.
 2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami, zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa.
 3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.
 4. Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať a vyvíjať sa v zdraví, preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvláštnu starostlivosť a ochranu vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.
 5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť, akú si vyžaduje jeho konkrétny stav.
 6. Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade kde je to možné, má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a vždy v ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty, s výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa nemá odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu, a tým ktorým sa nedostáva primeraných prostriedkov na výživu. Je žiadúce, aby štát poskytoval finančnú alebo inú pomoc na výživu mnohopočetným rodinám.
 7. Dieťa má nárok na vzdelanie, ktoré má byť bezplatné a povinné, aspoň na základnom stupni. Má sa mu dostávať vzdelávanie, ktoré mu zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti a svoje názory a svoj zmysel pre mravnú a spoločenskú myseľ, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti.
 8. Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými , ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc.
 9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Dieťa sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením primeraného, minimálneho veku, v nijakom prípade ho nemožno nútiť, alebo mu dovoliť, aby vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkon jeho zdravia alebo vzdelávania alebo bráni jeho telesnému, duševnému alebo mravnému vývinu. Nemá byť predmetom nijakého spôsobu obchodu.
 10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si plne uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom.

Dohovor o právach dieťaťa

 • Právo na pomoc a ochranu: právo na použitie vyžaduje pomoc deťom a ich ochranu zo strany rodiny i spoločnosti.
 • Právo na bezpečie: dieťa má právo na osobnú bezpečnosť, bezpečnosť svojho vlastníctva.
 • Právo na vývoj: právo na vývoj sa týka vzdelania, právo na hru a prázdniny i na kultúrne aktivity.
 • Právo na slobodný prejav: základom otvorenej demokracie spoločnosti je sloboda prejavu. Každý z nás si môže myslieť čo chce, a slobodne to vyjadriť.
 • Právo na spravodlivosť: máme práva aby iný nepoznali naše súkromie bez nášho súhlasu. Ak sa tak nestane máme právo domáhať sa spravodlivosti.
 • Právo na slobodu vyznania a náboženstva: spoločnosť vyznáva aj naše právo žiť podľa vlastného náboženského a národného presvedčenia.
 • Právo na slobodu pokojného združovania a zhromažďovania sa: sloboda pokojného združovania a zhromažďovania sa pramení z prirodzenej potreby, každého človeka spájať sa s inými ľuďmi.

Záverečné ustanovenia  

1.      Školský poriadok pre žiakov  školy je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Nedodržanie niektorého bodu Školského poriadku pre žiakov školy zo strany žiakov je dôvodom na výchovné opatrenie.

2.      Triedny učiteľ je povinný preukázateľne oboznámiť so Školským poriadkom školy žiakov triedy a ich zákonných zástupcov.

3.      Neoddeliteľnou časťou Školského poriadku  pre žiakov školy sú zásady práce, bezpečnostné pravidlá a pod., s ktorými sú žiaci oboznamovaní na vyučovacích hodinách alebo pri činnostiach organizovaných školou.

4.      Zmeny a doplnky Školského poriadku pre žiakov školy vydáva riaditeľ školy.

5.      Zákonný zástupca žiaka vstupuje do budovy školy po predchádzajúcom zápise do knihy návštev. Prípadné výchovné problémy rieši s vyučujúcim, triednym učiteľom,  vedením školy počas prestávok, stránkových dni resp. v čase vopred dohodnutom.

6.      Tento Školský poriadok pre žiakov školy nadobúda účinnosť po prerokovaní Pedagogickou radou dňa 31.8.2011

 

 V Tuhrine 31. 8. 2011                                                                          Mgr. Gejza Varga

                                                                                                                 riaditeľ školy

                                             

TOPlist