Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Základná škola s materskou školou Tuhrina

Prevádzkový poriadok MŠ
 

                       PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MŠ

 

1.identifikačné údaje

 

Názov zariadenia:   Základná škola s materskou školou Tuhrina

 

Adresa:                   Tuhrina 4, 082 07 Tuhrina

 

Kontakt:                  ZŠ 051/ 7790195

                                MŠ 0917567440

 

Forma právnej subjektivity: s právnou subjektivitou

 

Prevádzkovateľ: Základná škola s materskou školou Tuhrina

 

IČO:      378 76 678

 


2.  druh zariadenia : materská škola s poldennou  starostlivosťou

 

 MŠ ako súčasť ZŠ s MŠ v Tuhrine  je jednotriedna s poldennou výchovnou starostlivosťou. Poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá je organizovaná tak, aby utvárala podmienky na zdravý rast a vývoj detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav, stupeň psychosomatického vývoja a na predchádzanie poškodeniam zdravia, najmä nadmernej psychickej a statickej záťaži a vzniku a šíreniu prenosných ochorení. 

Poskytuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku od troch do šiestich

rokov veku, detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a plní poradenskú, diagnostickú, socializačnú a sociálnu funkciu. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje prostredníctvom školského vzdelávacieho programu.

 

Materská škola je umiestnená v prízemnej účelovej  budove.

Okolie materskej školy je oplotené, v areáli  sa nachádza ZŠ – I. stupeň a MŠ. Školský dvor je zatrávnený a vysadený zeleňou. V tejto časti je pieskovisko s rozmermi 4,10 x 2,50 m  

Pre pobyt detí má MŠ nasledovné priestory: herňa, šatňa a umyváreň.

 

 3.  najvyšší počet detí  zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov zariadenia :

 

P.č.

Typ miestnosti

Šírka

(m)

Dĺžka

(m)

Plocha

(m2)

Nor. na dieťa(m2)

Max. poč. detí

1.

herňa

6

6,74

40,44

3,06

13

2.

umyváreň

2,23

3,46

7,72

 

 

3.

šatňa

2,23

2,53

5,64

 

 

  

V umyvárni sa nachádzajú zariadenia pre osobnú hygienu  - 2 umývadlá, 2 záchodové misy a 1 pisoár.

 

4.  organizácia prevádzky zariadenia pre deti a mládež s uvedením spôsobu

 

Usporiadanie denných činnosti, pravidelne sa opakujúcich je súčasťou denného

poriadku. Denný poriadok je dostatočne pružný, reaguje na potreby a záujmy detí pre jednotlivé triedy. Poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt každého dieťaťa v materskej škole. Denný poriadok je Vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie, Školským vzdelávacím programom „DúHA“ ktorý zohľadňuje:

Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach, preto ich pedagogicky usmerňujú kvalifikovaní učitelia predprimárneho vzdelávania.

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

Prevádzka MŠ je denne od 7:30 do 13:00 hod. Denný poriadok pre troj- až šesťročné deti je nasledovný:

Čas

Činnosti

7.30 – 9.00

Otvorenie materskej školy, schádzanie sa detí

Hry a hrové činnosti podľa priania a  predstáv detí

Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

Pohybové a relaxačné cvičenia

9.00-9.30

 Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena), desiata (stolovanie)

 

Edukačné aktivity – realizované formou hry

Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky

 

Pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, príp. realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním /pohybovým, environmentálnym, zdravotným,../

Edukačné aktivity

Hodnotenie dňa

13.00

Koniec prevádzky materskej školy

 

-deti sa ráno schádzajú v  triede .

-počas hier a hrových činností je za deti zodpovedná učiteľka.Plní štandardy z plánov VVČ.Uskutočňujú sa v herni.Počas letných mesiacov sa uskutočňujú na školskom dvore

- stravovanie sa uskutočňuje podľa podmienok MŠ. Deti sa stravujúv triede.Za kvalitu stravy zodpovedá zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ. Za stolovanie detí sú zodpovedné p. učiteľka a p. asistentka. Dbajú o kultúru stolovania, pomáhajú deťom pri jedení. Zodpovedajú za bezpečnosť a hygienu detí.

- deti prechádzajú ranným filtrom, kedy učiteľka pri zistení nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa môže odmietnuť prevziatie dieťaťa. Ak sa zistí zhoršenie stavu dieťaťa počas dňa, učiteľka dieťa izoluje od ostatných detí, zverí ho asistentke učiteľa a upovedomí rodičov. V prípade akútneho stavu zavolá zdravotnícku pomoc.

- v MŠ sanachádza lekárnička a pre prípad potreby je k dispozícii aj prenosná lekárnička

-deťom sa lieky v MŠ nepodávajú

- deti cvičia v miestnosti , kde učiteľka zabezpečila hygienické, bezpečnostné a zdravotné požiadavky na cvičenie.Deti cvičia naboso. Za bezpečnosť detí zodpovedá učiteľka. Toto platí aj pri cvičení naškolskom dvore.

 

B.zabezpečenia pitnej vody:

- pitná voda je zabezpečené z verejného vodovodu

- pitný režim deťom  je poskytovaný denne.Za podávanie pitného režimudeťom zodpovedajúučiteľka a asistentka učiteľa( v herni , na školskom dvore ).

Za zabezpečenie pitného režimu zodpovedá ZRŠ pre MŠ.

  

C .zabezpečenia čistoty a údržby jednotlivých priestorov, frekvencie upratovania, dezinfekcie záchodov,   umyvární a šatní:

(tieto činnosti zabezpečuje v škole upratovačka)

- umyť všetky podlahy ( umyvárka- wc, herňa, šatňa(vstupný priestor)

- umyť wc misy, umývadlá,

- vyniesť odpadové koše

- v zimnom období – odhrnúť sneh na prístupových chodníkoch, posoliť ľadové plochy ( v prípade potreby )

- umyť obkladové dlaždice na wc

- vysávať koberce – 3x do týždňa

- umyť odpadové koše

- utrieť prach

- omiesť steny tried a ostatných miestností – raz za 14 dní

- vydezinfikovať wc misy, umývadlá,kľučky

- raz za 6 mesiacov – umyť všetky okná, okenné rámy, skrine, sokle, obkladačky, zárubne, dvere, tienidlá lustrov, nábytok, hračky

- raz za 6 mesiacov – vytepovať koberce

- raz za 6 mesiacov – oprať vecičky pre bábiky

- raz za 6 mesiacov – umyť radiátory

- oprať prestieranie

- vyčistiť stropné svietidlá


 D. starostlivosti o vonkajšie priestory, najmä o kvalitu piesku a udržovanie piesku:
  -zabezpečenia opatrení zabraňujúcich znečisťovanie pieskoviska:

Sezóna: od 01.marca do 30.novembra

Pieskoviská sa zakrývajú ochrannými plachtami po každom použití

Raz za dva týždne: vyčistiť, prekopať, prehrabať, poliať pitnou vodou ( viesť záznamy o čistení )

Výmena piesku – podľa kvality piesku, najmenej raz za 5 rokov


Hračky pre hry na školskom dvore sú uložené v sklade na hračky na školský dvor ( vymedzených priestoroch ). Ich čistenie sa realizuje priebežne podľa potreby.Za ich kvalitu zodpovedajú učiteľkaa asistentka.


E. zneškodňovania tuhého odpadu, frekvencie vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie:

- odpad je zo školy odvážaný raz za týždeň v odpadovom kontajnery

- odpadové koše z triedy vynáša p. upratovačka denne

- odpadové koše z iných priestorov vynáša raz za týždeň alebo podľa potreby

- deti separujú odpad – papier, ktorý odovzdávame do zberu druhotných surovín

- škola sa zapája aj do zberu ekopakov

- odpadové koše sa čistia týždenne , prípadne podľa potreby aj skôr

- odpadové koše sa dezinfikujú týždenne

 

5. pokyny pre zamestnancov vrátane povinnosti trvalého dozoru nad deťmi


6. pokyny pre návštevníkov:

- návštevníci sa pohybujú v materskej škole len vo vymedzených priestoroch.

- používajú návleky

- v materskej škole sa zdržujú len nevyhnutný čas na odovzdanie alebo prevzatie dieťaťa

- otázky, dotazy a návrhy predkladajú zamestnancom školy ( riaditeľ, zástupkyňa ,triedna učiteľka  ) v čase ich konzultačných hodín

-pri akciách poriadaných spolu s rodičmi ( zákonnými zástupcami detí ) sa riadia pokynmi organizátorky akcie, podujatia


7.plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií:

- všetci zamestnanci aj návštevníci školy sa riadia pokynmi vypracovanými podľa zásad BOZP,PO,CO, ktoré sú zverejnené na dostupných miestach  materskej školy .

V prípade nebezpečenstva musia zamestnanci i deti rýchlo, a čo najbezpečnejšie opustiť priestory budovy. Únikové cesty a núdzové východy vedú čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru. Určené únikové cesty a núdzové východy sú označené značkami, trvanlivé a zreteľne čitateľné. Pri únikových značkách je umiestnený únikový plán.

- v prípade zistenia havárie hlásia stav priamemu nadriadenému, riaditeľovi a riadia sa nasledovným postupom:


8. telefónne čísla tiesňových volaní, ak ide o mimoriadnu situáciu

 

          POLÍCIA

 

 

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

051/770 27 01

 

BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ:

 

ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL

 

Vypracovala: Mgr. Jana Bednárová

                   zástupkyňa  RŠ pre MŠ                                 

 

 

Schválil:  Mgr. Gejza Varga

                   riaditeľ školy

 

 

 

 

Príloha č. 1

Frekvencia vykonávania upratovania, údržby a sanitácie

Zodpovedný:                             zástupkyňa pre MŠ

Vykonávajúci zamestnanec:   upratovačka     

Čistené priestory

 

Postup sanitácie

Denne

Týždenne

Ročne

WC misy

Umývanie a dezinfekcia

1 x

 

 

Umývadlá

Umývanie a dezinfekcia

1 x

 

 

Smetné koše

vyprázdňovanie

1 x

 

 

Ostatné nádoby

Umývanie a dezinfekcia

1 x

 

 

Dvere, rámy

Umývanie vodou a dezinfekcia

 

1 x

 

Keramické obklady, steny,podlahy

Penové čistenie dezinfekcia roztokom

 

1 x

 

Trieda- skrine, stoly, nábytok, parapety

Odprášenie, pretretie vlhkou handrou

1 x

 

 

Podlahy a gumený podklad v triedach, na chodbách

Umývanie vodou s roztokom a dezinfekcia

1 x

 

 

Okná

Umývanie vodou s detergentným prostriedkom

 

 

2 x

 

Kryty osvetľovacích telies – neóny,  lampy

Umývanie vlhkou handrou pri vypnutom el.pr.

 

 

2 x

 

 

Steny v budovách

Odprášenie, jemné umytie

 

1 x

 

 

 

Vykurovacie telesá

Odprášenie, pretretie vlhkou handrou

 

1 x

 

 

 

Umývateľné podlahy

Predpísaným roztokom umývanie a dezinfekcia

2 x

 

 

 

 

Celá prevádzka školy

Komplexná sanitácia

 

 

2 x

 

             

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

Dispozičné riešenie budovy materskej školy – náčrt :

Legenda :

 

 

 1. Vstupná časť, šatňa

2. Sociálne zariadenie

 

3. Trieda – rozdelená na jednotlivé zóny v zmysle ISCED0 /ŠkVP/

 

 

 1. trieda        deti vo veku od 3 do 6 rokov    
 2. denný poriadok:
 • vyvážené striedanie činnosti (optimálny biorytmus, bezstresové prostredie)
 • dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (zdravý životný štýl)
 • dostatočný časový priestor na hru a učenie dieťaťa,
 • dodržiavanie pevne stanoveného času na činnosti zabezpečujúce životosprávu.
 • činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu  :
 • postup, ak sa prejavia príznaky akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho ochorenia:
 • podmienky pohybovej aktivity
 • denne:
 • týždenne:
 • mesačne:
 • ročne:
 • po príchode do zamestnania  zamestnanec zapíše svoj príchod na pracovisko do dochádzkovej knihy – vlastnoručný podpis
 • prezlečie sa do pracovného – odev,obuv
 • v prípade opustenia pracoviska si zamestnanec dá podpísať priepustku  svojmu priamemu nadriadenému ( zapíše presný čas odchodu i príchodu, dôvod )
 • p. učiteľka od prevzatia detí od zákonných zástupcov  je za deti zodpovedná  až do chvíle, kedy dieťa odovzdá  zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo osobe ním poverenej ( splnomocnením )
 • pri stravovaní vykonáva dozor nad deťmi učiteľka ( asistentka učiteľa )
 • pri pobyte vonku učiteľka,  v prípade potreby odísť zo školského dvora ( s iným dieťaťom, zo zdravotných dôvodov,..) zverí dozor nad deťmi prítomnej kolegyni (asistentky učiteľa), alebo privolá prevádzkovú pracovníčku, ktorá bude vykonávať dozor nad deťmi v čase neprítomnosti p.učiteľky.
 • v každom prípade, ktorý sa vyskytne pri práci s deťmi, učiteľka zabezpečí doroz nad deťmi v čase svojej neprítomnosti ( nevyhnutnom ). Nikdy nenecháva deti bez dozoru!!!
 • Pri odchode zo zamestnania  zamestnanec zapíše čas svojho odchodu z pracoviska
 • Súkromné návštevy sa v škole počas pracovnej doby nepovoľujú
 • Počas pracovnej doby sa telefóny ( služobné, súkromné ) používajú iba pri krízových situáciách alebo situáciách ohrozujúcich zdravie a bezpečnosť detí.
 • Fajčenie a pitnie alkoholických nápojov na pracovisku je prísne zakázané!!!
 • Vedúci zamestnanci  používajú telefón, internet hospodárne.
 1. Zhodnotiť situáciu
 2. Podať prvú pomoc
 3. Volať pomoc – záchranná služba, hasiči, polícia,...
 4. Zabezpečiť objekt
 5. Volať priamemu nadriadenému
 • Obvodné oddelenie policajného zboru:
 •  
 • Linka tiesňového volania: 158
 •  
 • Linka tiesňového volania: 150
 • Lekárska služba prvej pomoci pre deti
 • Linka tiesňového volania: 155
 • Poruchy: 051/773 34 71
 • 0800 123 332 –poruchy
 • 0850 111 555 – zákaznícka linka
 • 0850 111 727
 1. Vstupná časť, vchod do budovy, šatňa /vešiak, botník/
 2. Sociálne zariadenie / 2x umývadlo, prietokový ohrievač, 1x pisoár, 2 x WC misa/
 3. Trieda – priestor pre edukáciu s rozmerom : 6 x 9 m

       

 

 
TOPlist