Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Základná škola s materskou školou Tuhrina

Plán práce MŠ
 

PLÁN PRÁCE MŠ       

 • Plán práce školy na školský rok 2010/2011 obsahuje hlavné úlohy, ktoré vyplývajú z Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2010/2011, zo všeobecne záväzných právnych noriem platných pre školstvo, zo správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za uplynulý školský rok a z usmernení zriaďovateľa.

 

1.1 C H A R A K T E R I S T I K A      Š K O L Y

Materská škola je zriadená  od 01.09.2009. MŠ je jednotriedna, poskytuje poldennú výchovu a vzdelávanie – predprimárne vzdelávanie - deťom vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deťom  s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Na škole pracuje 1 kvalifikovaná učiteľka (riaditeľka) a 1 asistentka učiteľa. Škola pracuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a podľa školského vzdelávacieho programu........DÚHA......

Počet zapísaných detí v šk. roku 2010-2011 je 13 detí. MŠ má vytvorené všetky podmienky na plynulý chod školy.

               

1.2  ANALÝZA ŠKOLSKÉHO ROKA    2009/2010

 

 údaje o počte žiakov školy:

 

počet tried

počet detí

integ

1

12

0

 

 

 údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ

 

spolu

5

 

 

údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka:

 

prijatí

Nultý ročník

Odložená š.d.

1

4

0

 

           

 údaje o výsledkoch  hodnotenia žiakov podľa poskytovaného  stupňa vzdelania:

                Všetky deti , ktoré ukončili dochádzku do materskej školy z dôvodu odchodu do základnej školy, dostali osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

 

 údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov:

 

 

Pedagogickí z.

Nepedagogickí z.

učiteľka (riaditeľka)

1

 

asistentka učiteľa

1

 

upratovačka

 

1

spolu

2

1

 

údaje o aktivitách a prezentáciách školy:

 

Maľovaný chodník – aktivita na  rozvoj grafomotorických zručností

Plody jesene – oslava ovocia a zeleniny, výstavka

Šarkaniáda – púšťanie šarkanov

Jesenná slávnosť

Divadelné predstavenie pre deti MŠ

Jesenná, zimná, jarná a letná branná vychádzka

Mikulášska nádielka

Vianočná besiedka

Fašiangový karneval

Návšteva knižnice

Ekovláčik separáčik – zbieranie odpadkov

MDD – diskotéka, súťaže

Spolupráca so ZŠ Tuhrina podľa plánu spolupráce

Deň  matiek -  slávnosť

Rozlúčka s predškolákmi

Exkurzie do ZŠ

 

Klady – dobré výsledky dosiahnuté v osvojovaní hygienických návykov, kultúrnych a pracovných elementátorských zručností, bola vytvorená priaznivá soc.-emociálna klíma na základe vzťahov dôvery, empatie, partnerstva, súčinnosti a spolupráce vo výchovno-vzdelávacom procese, efektivně využívanie prírodného prostredia pri edukačných aktivitách.

K silným stránkam našej materskej školy patrí   dobrá spolupráca so ZŠ a OcÚ a kvalitne  a esteticky vybavený interiér školy. 

Nedostatky – vyskytnutie negatívnych javov správania sa niektorých jednotlivcov – prílišná hlučnosť, hašterivosť, žalovanie – je potrebné naďalej využívať individuálny prístup k deťom a akceptovať osobnosť dieťaťa. Rečový prejav  niektorých deti je poznačený nárečím  - je potrebné vytvárať väčší priestor pri komunikácii s učiteľkou ale aj s rodičmi.

Pretrváva nedostatok zaujímavých, nových pomôcok na edukačnú činnosť. 

Východiska – z príspevku /hmotné zabezpečenie/zakúpiť pomôcky na výchovnú činnosť, zabezpečiť  dostatok novej metodickej literatúry pre učiteľky, individuálne sa venovať deťom a odstraňovať negatívne javy tým, že ich budeme zamestnávať zaujímavými aktivitami, v každodennej práci učiteľky budú prevládať edukačné aktivity , kde budú mať deti velký prostor na rozvoj  – komunikácie, tvorivosti.

 

1.3 VÍZIA  MŠ

 MŠ, ktorá vytvára cesty k poznaniu sveta, láske, priateľstve a tolerancii

 Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho  procesu je uplatňovanie tvorivo-humanistickej výchovy s dôrazom na aktivitu, samostatnosť a slobodu osobnosti dieťaťa.

-         v pedagogickom procese klásť dôraz na rozvoj komunikačných schopností detí, uplatňovať aktivizujúce             metódy a formy práce

 

-         venovať zvýšenú pozornosť rozvoju aktivity a tvorivosti detí, podpore sebahodnotenia a hodnotenia detí

 

-         posilniť individuálny prístup k deťom, najmä k deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou s využitím pedagogickej diagnostiky

 

-         podporovať rozvoj grafomotorických zručností

 

-         zvyšovať úroveň odborného riadenia

 

-         podporovať účasť učiteliek na ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov, ktoré organizujú metodicko- pedagogické centrá

 

-         vzdelávanie zamerať na problematiku pedagogickej diagnostiky,

 

-         zvyšovanie právneho vedomia všetkých zamestnancov MŠ

 

 2.  H L A V N É    Ú L O H Y    N A    Š K O L S K Ý    R O K     2010/2011          

 1. POP -Naša škola bude pracovať podľa Pedogogicko- organizačných pokynov  na školský rok 2010/2011

 ( POP ).

Budeme dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy:

 1. Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovesnkej republiky č.29/2009 Z.z.
 3. Vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z.
 4. Yhláška MŠ SR č. 326/2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
 5. Zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
 6. Zákon č. 39/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 7. Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jadnotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 8. Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej  vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
 1. Rezortné predpisy:
 1. Metodické usmernenie č.12/2008 zo 6.10.2008 k realizácii nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou
 2. Smernica č.2/2009-R z 15.januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov
 3. Metodické usmernenie č.9/2008-RI z 18.augusta 2008 k vykonaniu zákona č.245/2008 Z.z. ( školský zákon ) vo veci úpravy názvov škôl a školských zariadení
 4. Metodické usmernenie č.11/2008-R z 10.septembra 2008 pre plánovanie a zebezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike
 5. Metodické usmernenie č.4/2009-R z 11.februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí
 1. Koncepcie a stratégie:
 1. Koncepcia rozvoja domovov mládeže a zariadení školského stravovania
 2. Aktualizácia Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR
 3. Národný program starostlivosti o deti a dorast
 4. Národný program prevencie obezity
 5. Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v materských školách a na 1.stupni základných škôl v súlade s filozofiou materinský jazyk+2
 6. Národný akčný plán na roky 2009-2012
 7. Plán realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na roky 2009-2012
 8. Implementácia stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií – Národný štandart finančnej gramotnosti pre jednotlivé stupne dosiahnutého vzdelania
 9. Koncepcia enviromentálnej výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v Slovenskej republike a v systéme celoživotného vzdelávania a na ňu nadväzujúci Akčný plán výchovy a vzdelávania k TUR v SR
 10. Akčný plán k stratégii informatizácie regionálneho školstva

( www.statpedu.sk , www.minedu.sk , www.bezpecnenainternete.sk , www.zodpovedne.sk, www.matica.sk , www.sazp.sk , www.mpc-edu.sk )

 

   2.1  Oblasť výchovy a vzdelávania

1.Výchovno – vzdelávací proces budeme uskutočňovať v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED – 0 a podľa Školského vzdelávacieho programu „Dúha“.

2. Uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt; vlastenectva a občianskej zodpovednosti; na rozvíjanie komunikácie v štátnom a materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. ( POP )

 3. Využívať ucelený dokument Národný štandard finančnej gramotnosti (ďalej len Štandard), schválený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 19. marca 2009 pod číslom CD-2009-22702/9699-1:913.

 4.  Implementovať do obsahu jednotlivých učebných osnov mediálnu výchovu , environmentálnu výchovu  ako prierezovú tému. ( POP )

 5. Vytvárať primerané podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej výchovy

  6. Environmentálnu výchovu zamerať hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. . ( POP )

  7. Pozornosť budeme  venovať pedagogickej diagnostike s dôrazom na deti so špeciálnymi výchovno . vzdelávacími potrebami

   8. Budeme uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie ( POP )

   9. Utvárať poznatky o bezpečnom a etickom správaní sa na komunikáciách a o predchádzanií detským úrazom a nehodám ( praktické situácie: v role chodca, spolujazdca, cyklistu, korčuliara ) ( POP )

   10. Zameriame sa na skvalitnenie činnosti MZ

   11. Vzdelávanie zamestnancov obohatíme o prednášky našich kolegýň, ktoré pripravia referáty na témy odporúčané MZ na pomoc pri zapracovávaní nového školského zákona, nových foriem práce s deťmi ,...

   12. Budeme realizovať konzultačno-poradenské služby pre rodičov detí ( POP )

   13. Vnútroškolskú kontrolu zameriame na plnenie povinností zamestnancov, na dodržiavanie Pracovného poriadku, na realizáciu edukácie podľa základných pedagogických dokumentov

    14.  Slovenská republika je od 1. júla 2010 do 30. 06. 2011 predsedajúcou krajinou krajín V4 - realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu proti predsudkom. ( POP )

    15. Do plánov práce škôl zapracovať úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu - umožniť pedagógom systematické kontinuálne vzdelávanie v súlade s:

 • Národným plánom výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014 (www.minedu.sk),
 • Rozpracovanou Koncepciou migračnej politiky SR na podmienky rezortu školstva (uznesenie vlády SR č. 11/2005, www.minedu.sk),
 • Akčným plánom predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 – 2011, (uznesenie vlády SR č. 357/2009),
 • Národnou stratégiou rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013 (uznesenie vlády SR č. 272/2009).

 ( POP )

     16.  Budeme plniť úlohy Národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014 - výchova k ľudským právam v triede, podporovať  hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov, zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácií a širokej miestnej komunity, zapájať deti do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam v mimo vyučovacom čase organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv,vytvárať  podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov ( POP )

 17. V rámci výchovy k ľudským právam využívať Manuál výchovy mládeže k ľudským právam KOMPAS, ktorý bol pripravený v spolupráci s Radou Európy a vydalo Ministerstvo školstva SR v roku 2008. Viac informácií na www.iuventa.sk. ( POP )

18. Budeme  priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach a v  školách a vytvárať podmienky na tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu. ( POP )

19. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa  budeme priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. ( POP )

20. V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu detí  budeme bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti so zriaďovateľom. ( POP )

21. V  súlade s Národnou protidrogovou stratégiou zlepšíme preventívne opatrenia školy ( POP )

22.  Budeme využívať dokument Východiská v tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania detí zameraný na prevenciu rizikového správania detí ( POP )

 23. V rámci činností v materskej škole budeme venovať patričnú pozornosť aj témam týkajúcim sa starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty detí  voči nim; plnenie úlohy sa odporúča sledovať pri vykonávaní hospitačnej činnosti. ( POP )

24. Zameriame sa  na zvyšovanie pozornosti voči starším ľuďom; na tento cieľ využijeme  najmä 1. október, ktorý je OSN vyhlásený za Medzinárodný deň starších ľudí (seniorov). ( POP )

25. V súlade s odporúčaním Rady Európy č. 16/2001 o ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním budeme uskutočňovať primerané opatrenia na ochranu a prevenciu pred sexuálnym zneužívaním v materských školách.  ( POP )

26. Medzinárodný deň školských knižníc (25. októbra 2010) - odporúča sa školským knižniciam zapojiť do „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. ( POP )

27. Podľa pdmienok sa  zapojiť  do medzinárodného programu „Zelená škola“, www.zelenaskola.sk. ( POP )

28. Prostredníctvom spolupráce s materskými školami uskutočňuje Občianske združenie pre rozvoj pohybových schopností detí BUBO projekt zameraný na rozvoj pohybových schopností detí. – podľa možností spolupracovať s uvedeným združením. ( POP )

29. Slovenská agentúra životného prostredia organizuje súťaže a projekty v rámci environmentálnej výchovy v školách. Bližšie informácie na webovej stránke www.sazp.sk. ( POP )

30.  Budeme realizovať školské programy podpory zdravia a výchovy ku zdraviu. ( POP )

31. Budeme sa zapájať – podľa podmienok do projektu Slovenského výboru UNICEF pod názvom „Škola priateľská deťom“ – viac informácií na webovej stránke www.unicef.sk.  ( POP )

32. V školskom roku 2010/2011 sa školy môžu uchádzať o zaradenie do siete Modelových inovačných škôl, ktoré inovujú vyučovanie s informačnými a komunikačnými technológiami. (POP )

33. Budeme  sa zapájať do súťaží a aktivít, ktoré podporujú využívanie informačných a komunikačných technológií (olympiáda v informatike, korešpondenčné semináre z programovania, ZENIT v programovaní, RoboLab, LegoDacta, Cologobežka, iBobor, ESP, I*EARN, a pod.). ( POP )

34. Odporúča sa školám využívať stránky k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk firmy Microsoft a www.zodpovedne.sk; www.stopline.sk; www.ovce.sk; www.pomoc.sk občianskeho združenia eSlovensko. ( POP )

35. Vzdelávacie programy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa jednotlivých stupňov vzdelania sú dostupné na webových stránkach www.minedu.skwww.statpedu.sk, so všeobecným intelektovým nadaním aj na webovej stránke www.vudpap.sk. ( POP )

36. Informácie o pedagogickej dokumentácii sú uverejnené na webových stránkach www.statpedu.sk, www.siov.skwww.iedu.sk. ( POP )

37. Na základe záujmu zákonných zástupcov dieťaťa umožniť v materskej škole v súlade so školským vzdelávacím programom vyučovanie náboženskej výchovy. ( POP )

38. Podporovať rozvíjanie kľúčových kompetencií detí intelektovo nadaných. ( POP )

39. Pri realizácii pohybových a relaxačných cvičení a edukačných aktivít s telovýchovným zameraním a pri pobyte vonku plánovať adekvátne výchovno-vzdelávacie ciele s dôrazom na dodržiavanie psychohygieny; pri zostavovaní cvičení rešpektovať pedagogické zásady s dôrazom na zásadu primeranosti (výber cvikov, počet opakovaní cvikov atď.) a postupnosti (postupné precvičenie všetkých svalových skupín od hlavy po päty); vhodnou motiváciou a stimuláciou, osobným vzorom a pozitívnym prístupom podnecovať deti k pohybovej aktivite; poskytnúť deťom dostatok priestoru na spontánne pohybové aktivity a zabezpečiť primerané podmienky na rozvoj pohybových schopnosti a zručností s prihliadnutím na individuálne vývinové osobitosti jednotlivých detí. ( POP )

39. Pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných; realizovať aktivity smerujúce k prevencii obezity detí; neskracovať bezdôvodne dĺžku pobytu vonku. ( POP )

40. Pri plánovaní výchovno-vzdelávacích cieľov rešpektovať aktuálne výchovno-vzdelávacie potreby detí, ich vekové a individuálne osobitosti; rozvíjať u detí hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. ( POP )

41. Zvýšenú pozornosť venovať činnostiam zameraným na rozvíjanie vyšších psychických procesov, podnecovať deti k vyjadrovaniu poznatkov, názorov a postojov, k prezentovaniu zručností, návykov a skúseností. ( POP )

42. Podporovať rozvoj dieťaťa v poznávaní a v socializácii prostredníctvom hry; (POP)

43. Vytvárať pre začlenené deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podmienky prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (boli schválené 26. mája 2009 na GPM pod číslom CD-2008-18550/39852-1:914). ( POP )

44. Rozvíjať informačné kompetencie detí využívaním digitálnych technológií získaných v rámci národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania a z prostriedkov štátneho rozpočtu. ( POP )

45. Diferencovať požiadavky na deti vzhľadom na ich rozvojové možnosti a schopnosti vo všetkých organizačných formách denného poriadku, najmä vo vekovo heterogénnych triedach. ( POP )

  2.2  Materiálna oblasť

 1. Získavať sponzorov na skvalitnenie činnosti školy
 2. Zapájať sa do projektov, ktoré podporia prácu školy i materiálne vybavenie
 3.  Úzko spolupracovať so zriaďovateľom
 4. Zapájať rodičov detí do splupráce pri skrášľovaní exteriéru i interiéru

 

2.3 Organizačná oblasť

September 2010

 

 1. Pripraviť rodičovské stretnutie

Termín: do 30.09.2010                                   

 1. Správu o výchove a vzdelávaní predložiť na schválenie zriaďovateľovi, na vyjadrenie Rade školy

Termín: do 30.09.2010                                  

 1. Zistiť záujem rodičov o krúžkovu činnosť

Termín: do 30.09.2010                                  

 1. Zahájiť zber ekopakov a vrchnákov

Termín: september 2010                               zodp.: asistentka uč.

 1. Zabezpečiť výzdobu školy podľa ročných období a sezónnych sviatkov

Termín: stály                               

 

 1. Zabezpečiť starostlivosť o knižnicu ( učiteľskú, detskú, budovať školskú knižnicu) www.spgk.sk ( POP )

Termín: stály                               

 

 

 Október 2010

 1. Zorganizovať brigádu na školskom dvore 

Termín. do 31.10.2010              

 1. Zorganizovať „deň rodiny a školy“

Termín: október 2010                                     

 1. Zorganizovať výstavku ovocia a zeleniny – PLODY JESENE

Termín: október 2010                                               

 1. Zorganizovať akciu: úcta k starším

Termín: 31.10.2010                                          

 

November 2010

 

 1. Zorganizovať „deň šarkanov“

Termín: november 2010

 

December 2010

 

 1. Zorganizovať oslavy zimných sviatkov

 Mikuláš                                                               

Vianočná besiedka                                                            

 Termín: do 22.12.2010                                            

                                  

                                                  

 1. Spraviť inventarizáciu MŠ

Termín: do 31.12.2010                      zodp.: inventarizačná komisia, vyraďovacia komisia, likvidačná komisia, riaditeľka školy, ekonómka

 1. Pripraviť školu na prerušenie prevádzky ( dezinfekcia priestorov, dezinfekcia hračiek,... )

Termín: do 23.12.2010                   

 1. Uskutočniť kontrolu dodržiavania predpisov BOZP ,PO ,CO na pracovisku ( zabezpečenie pred prerušením prevádzky )

Termín: do 23.12.2010       

 

 

 Január 2011

 

 1. Pripraviť podklady na hodnotenie VVČ za prvý polrok školského roka

Termín: 31.01.2011                           

 1. Zorganizovať triednu schôdzku ( predškoláci v spolupráci so ZŠ) spojené s ukážkou práce s deťmi so zameraním podľa voľby triednej učiteľky ( POP )

Termín: 31.01.2011                          

 1. Zorganizovať „deň zimných športov“

Termín: január 2011                          

 1. Školiť deti materských škôl o nutnosti dodržiavania dentálnej hygieny dentálnymi hygieničkami. ( POP )

Termín: január 2011                         

 

 

Február 2011

 

 1. Zorganizovať karneval – fašiangy

Termín: február 2011

 1. Pripraviť školu na zúženie prevádzky ( jarné prázdniny ) – z bezpečnostného, hygienického, zdravotného i organizačného hľadiska

Termín: február 2011

 1. Pripraviť školu na zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Termín: do 15.02.2011

 

 

Marec 2011

 

 1. Uskutočniť exkurziu do knižnice  – marec mesiac knihy ( POP )

Termín: marec 2011

 1. Zorganizovať výtvarnú súťaž ( školskú ) „ Farbuľko“ ku dňu učiteľov ( POP )

Termín: do 28.03.2011

 1. Zápis do materskej školy

Termín: do 31.03.2011

 

Apríl 2011

 

 1. Usporiadať „Vítanie jari – Veľká noc“ – tvorivé dielne deti a pre rodičov

Termín: marec – apríl 2011                 

 1. Zorganizovať „Deň zeme“ ( POP )

Termín. 16.04.2011( je sobota, možno ho preložiť )                            

 1. Zorganizovať brigády v areály MŠ + „ Eko dni – jar“ ( POP )

Termín: apríl 2011             

 1. Uskutočniť vychádzky do prírody – mesiac lesov ( POP )

Termín: apríl 2011                                      

 

 

Máj 2011

 

 1. Pripraviť oslavu sviatku „ Deň matiek“

Termín: do 08.05.2011 ( druhá májová nedeľa , možno ho uskutočniť aj po nedeli ))  

 1. Uskutočniť „ hry v prírode“ so zameraním na priame pozorovanie, pokusy,  športové aktivity , ekologickú a enviromentálnu výchovu ( POP )

Termín: máj 2011                                                 

 

Jún 2011

 

 1. Pripraviť oslavu sviatku „ Deň detí“

Termín: 01.06.2011                                           

 1. Zorganizovať OLYMPIÁDU  pre deti MŠ ( POP )

termín: jún 2011                                                  

 1. Pripraviť rozlúčku s predškolákmi ( + tablo )

termín: do 30.06.2011                                    

 1. Vyhodnotiť zber ekopakov a vrchnákov ( POP )

termín: do 30.06.2011                                 zodp.: asistentka učiteľa

 1. Pripraviť podklady pre hodnotenie VVČ za druhý polrok školského roka

Termín: do 28.06.2011                                

 

Divadelné predstavenia ( ponúkané div.súbormi,...) zaraďovať do aktivít školy priebežne podľa možností.

 

 

 

  2.4 Riadiaca práca :

 

 1. Realizovať vlastné ciele pomocou zamestnancov školy, vyvolať v nich záujem o rozvoj školy. Pokračovať vo vytváraní vhodnej organizačnej štruktúry,štýlu riadenia, systému hodnotenia a odmeňovania a celkovej klímy školy.

Termín: stály                                                                

       2. Pre trvalé zvyšovanie kvality VVP pokračovať v systematickom pozorovaní VVP, neustále skúmať a analyzovať dosiahnuté výsledky, ale aj chyby v organizačnej štruktúre, získavať ešte väčšiu spätnú väzbu a tok informácií zo strany rodičov, vedúcichpracovníkov, zo strany všetkých druhov kontrol, orgánov a inštitúcií.

          Termín: stály                                                                                             

3. V zmysle Stratégie informatizácie regionálneho školstva na roky 2008 – 2011: ( POP )

 • zvýšiť kvalitu škôl s informačnými a komunikačnými technológiami,
 • zvýšiť informačné kompetencie učiteľov na 1. úrovni (mierne pokročilý) a 2. úrovni (pokročilý),
 • riešiť personálne zabezpečenie v oblasti IKT – správcov sietí, koordinátorov informatizácie, poradcov pre vzdelávanie prostredníctvom IKT,
 • aktívne zabezpečovať vybavenie škôl IKT
 • spolupracovať s miestnou komunitou, predovšetkým s rodičmi, pri integrovaní IKT do vzdelávania.

Termín: stály                                                                           

      4. Vykonať verejnú previerku BOZP, vyhodnotiť stav a na základe toho uskutočňovať ďalšiu údržbu školy.

          Termín: do 15.12.201                                                       

      5. Uskutočniť riadnu fyzickú inventarizáciu majetku školy .

          Termín: do 31.12.2010                                                      

      6. Zabezpečiť systematickú spoluprácu s Obecným úradom v Tuhrine.

          Termín: stály                                                                                               

      7. Pripraviť kritériá pre prijímacie detí na predprimárne vzdelávanie na rok 2011/2012.

          Termín: do 31.01.2011                                                                           

 1. Na zvyšovanie odbornej a metodickej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu slúži metodické združenie, ktoré vytvára riaditeľka školy
 2. Vytvárať primerané podmienky na prácu učiteľa – koordinátora prevencie ( POP )

Termín. Stály   

 1. Podporovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu škôl ( POP )

Termín. Stály   

Skontrolovať označenie  školy v súlade s § 21 zákona č. 596/2003 Z. z. vydanie  zriaďovaciu listinu, príp. dodatky k nej tak, aby obsahovala všetky údaje požadované v zmysle § 22 zákona č. 596/2003 Z. z. ( POP )

Termín. Stály   

 1. Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím informačných a komunikačných technológií. ( www.fitucitela.sk, www.skolaplus.sk). ( POP )

Termín. Stály   

 1. Riaditeľ školy, ktorý prijíma do školy dieťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, môže rešpektovať len písomné vyjadrenia a odporúčania centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva vydané pre dieťa alebo žiaka z takej cieľovej skupiny, ktorej môžu poskytovať svoju odbornú starostlivosť podľa § 132 ods. 1 a § 133 ods. 1 školského zákona. ( POP )
 2. V spolupráci so zriaďovateľmi rozširovať kapacitné podmienky materských škôl ( POP )
 3. V súlade s prioritnými úlohami MŠ SR riaditelia škôl podporujú a iniciujú kontinuálne vzdelávanie riaditeľov a vedúcich zariadení školského stravovania v rámci ponuky vzdelávacích programov vzdelávacích organizácií MŠ SR. Celoslovenská sekcia pre školské stravovanie s krajskými školskými úradmi. ( POP )
 4. Pri organizovaní vzdelávacích podujatí zameraných na prácu s deťmi so ŠVVP budemem  spoluprácu MPC s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie. ( POP )

 

 

 

3.MZ bude plniť tieto úlohy: /spoločné metodické združenie pedagogických    

                                               zamestnancov ZŠ Tuhrina a MŠ/

 

 

- raz štvrťročne budú kontrolovať plnenie hlavných  úloh edukačného procesu, učebných osnov , spôsob hodnotenia detí

- MZ odporúči diagostiky na kontrolu zíkaných zručností a schopností detí,

- budú pomáhať riaditeľke školy pri odbornom riadení, vrátane zjednocovania kritérií hodnotenia detí

- budú dbať na odborný a metodický rast všetkých  členov,

- budú sledovať využitie učebných pomôcok, ich stav, funkčnosť a inováciu,

- budú napĺňať kontrolnú funkciu MZ/hospitáciami /,

- - pripravia analýzu a hodnotenie dosiahnutých výsledkov.

- správy zo vzdelávaní predkladané všetkými pracovníkmi po absolvovaní vzdelávania rozpracujú pre ostatných pracovníkov školy

- Obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie učiteliek účasťou na kontinuálnom vzdelávaní ( POP )

- Zamerať vzdelávacie aktivity pre pedagogických zamestnancov na metódy a formy práce orientované na rozvíjanie kľúčových kompetencií detí ( POP )

 

 

        Realizácia týchto úloh má viesť k tomu, aby výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu boli adekvátne požiadavkám profilu absolventa predprimárneho vzdelávania.

       

 

 

4.Zariadenia školského stravovania ( POP )

 

 1. Organizáciu a činnosť školského stravovania  sa realizuje v súlade s § 140 a § 141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Režim stravovania detí a zamestnancov školy upraviť v prevádzkovom poriadku školy schválenom príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR v súlade so zákonom č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MZ SR č.527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Podávanie suchej stravy prichádza do úvahy vo výnimočných prípadoch ( krátkodobo ) v prípade napr. Havarijných situácií, školských výletov a pod. Aj táto strava musí svojim zložením zodpovedať § 24 ods.5 písm.b/ zákona č.355/2007 Z.z.
 3. V súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 12/2008 zo 6.10.2008 spolupracovať s mliekarenskými podnikmi v SR, ktorí sú žiadateľmi o finančnú pomoc v zmysle uplatnenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách a pre žiakov na základných a stredných školách.
 4. Plneniť úlohy, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity s vymedzením priestorov na propagáciu zdravého životného štýlu (POP)
 5. Svetového dňa výživy“ „Svetového dňa mlieka“ v mesiaci október 2010 vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu:
 • zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov,
 • zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny. ( POP )

 

 

 

5.Prostriedky zvyšovania odborného a metodického rastu: ( POP )

 

 1. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov:

 

 1. Od školského roku 2009/2010 sa začne realizovať Národný projekt „ Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“ pod gesciou Metodicko-pedagogického centra financovaný z operačného programu Vzdelávanie.O všetkých aktivitách súvisiacich s realizáciou tohto projektu budú  pedagogickí zamestnanci materských škôl priebežne informovaní prostredníctvom webovwj stránky Metodicko-pedagogického centra a postupne aj prostredníctvom na tento účel zriadeného edukačného portálu na stránke www.mpc-edu.sk
 2. Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní v materskej škole sa nachádzajú na webovej stránke MŠ SR www.minedu.sk v časti Regionálne školstvo – predškolská výchova a vzdelávanie.
 3. MŠ SR prevádzkuje nový centrálny informačný portál rezortu školstva www.iedu.sk
 4. Zoznam platných a tiež zmenených tlačív sa nachádza na webovej stránke www.sevt.sk/skolstvo, ktorú sa odporúča pravidelne sledovať. ( POP )
 5. Školám sú k dispozícii tlačivá aj v elektronickej forme prostredníctvom programu eTlačivá. Viac informácií na webovej stránke www.etlaciva.sk ( POP )

 

 

 1. Celoživotné vzdelávanie:

 

 1. Zahŕňa formálne, neformálne a nevýučbové vzdelávanie sa jednotlivca počas celého života. Môžu ho zabezpečovať školy, školské zariadenia a vzdelávacie zariadenia iných právnických osôb a fyzických osôb ( vzdelávacie ustanovizne). Z uvedeného dôvodu je potrebné:
 1. Podporovať kreditový systém v celoživotnom vzdelávaní, ktorý umožňuje rozdeľovať kvalifikácie na kreditné jednotky, zaručuje neustálu inováciu obsahu vzdelávania, dostatočný výber modulov s možnosťou výberu pre rôzne skupiny účastníkov
 2. Zamerať vzdelávacie aktivity nielen na udržiavanie, zdokonaľovanie, a dopĺňanie požadovaných vedomostí, ale aj na ich rozširovanie a získavanie nových kvalifikácií
 3. Zamerať sa na potreby trhu práce pri určovaní obsahu vzdelávacích aktivít zabezpečovaných v rámci celoživotného vzdelávania
 1. Má byť zamerané predovšetkým na to, aby všetci mali základnú prípravu v oblasti kľúčových kompetencií ( IKT, komunikácia v cudzom jazyku, schopnosť učiť sa ,.. )
 2. Zapojíme sa do programu - Program celoživotného vzdelávania ( POP )

 

- štúdium odbornej a pedagogickej literatúry a časopisov,

- vzájomné hospitácie – s analýzou VVP v hospitačnom zázname,

- absolvovanie ďalších kvalifikačných skúšok,

- využívanie poznatkov zo seminárov poriadaných MPC v Prešove  a ich aplikácia v konkrétnych podmienkach školy. Ponuky vzdelávacích aktivít a spôsob prihlasovania sa bude MPC priebežne zverejňovať na webovej stránke www.mpc-edu.sk . Kontakty:

 • Metodicko-pedagogické centrum, generálne riaditeľstvo: Tomášikova ul. 4, 820 09 Bratislava, www.mpc-edu.sk,

Regionálne pracoviská MPC:

 • MPC regionálne pracovisko, Ul. T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov.

4.V súlade s prioritnými úlohami MŠ SR je úlohou riaditeľov škôl podporovať a iniciovať kontinuálne vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v rámci ponuky akreditovaných vzdelávacích programov priamo riadených vzdelávacích organizácií MŠ SR, Riaditelia škôl zodpovedajú za kontinuálne vzdelávanie a koordinujú kontinuálne vzdelávanie podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania. ( POP )

5.V súlade s Uznesením vlády SR č. 447/7/2008 k návrhu stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a Modelu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti realizuje MPC akreditované vzdelávacie programy pre multiplikátorov a učiteľov k rozvoju finančnej gramotnosti v školách. Ponuka akreditovaných vzdelávacích programov bude zverejnená na webovej stránke MPC www.mpc-edu.sk. Ä POP )

 

 

6.Š P E C I F I C K É      Ú L O H Y

 

1. Plán práce pedagogickej rady na školský rok 2010/2011 – príloh č.1

2. Plán pracovných porád  – príloha č. 2

3.Plán spolupráce MŠ so  ZŠ –  príloh č.3

4. Plán spolupráce s rodičmi –  príloha č.4

 

7. ORGANIZÁCIA  ŠKOLSKÉHO  ROKA

 

 

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie – jeden deň  v čase od 15.02.  do 31.03.2011 , ktorý bude včas oznámený

 

Triednictvo:

 

 

1.trieda

slniečka

3 – 6 roč. d.

13

 Mgr. Jana Bednárová, Oľga Maňáková /asis.uč./

 

 

 

 

upratovačka

Magdaléna Petrová

 

Rozdelenie úloh:

 

Mgr. Jana Bednárová

Riaditeľka školy

Spolupráca s organizáciami (Obecný úrad Tuhrina ,ZŠ,..)

Dochádzková kniha

Zdravotníčka ( úrazy, registrácia, lekárnička )

Časopisy, tlač

Fotoalbum

Výzdoba MŠ

Oľga Maňáková

Trieda, chodba – aktuálna výzdoba

Predsedkyňa rady školy

Písanie záznamov

Ekopaky, vrchnáky

Magdaléna Petrová

Udržiavanie estetického vzhľadu  okolia MŠ

Kvety MŠ

 

 

 

Krúžkova činnosť:

 

Tanečný krúžok                                                                              Mgr. Jana Bednárová

         

     

 

 

 

8.P R I J A T É    O P A T R E N I A

 

 • Za účelom skvalitnenia  výchovno-vzdelávacieho procesu pokračovať v systematickom pozorovaní tohto procesu na základe merateľných výstupov.
 • Pokračovať v získavaní ešte väčšej spätnej väzby a toku informácií zo strany rodičov, všetkých druhov kontrol a inštitúcií.
 • Na úseku výchovného poradenstva prehĺbiť spoluprácu medzi triednym  učiteľom,  psychológom,   tak isto pokračovať v spolupráci medzi dieťaťom, rodičom a školou.
 • Užšie spolupracovať s rodičmi detí, ktoré javia potrebu špeciálneho prístupu.
 • Udržať dobrú spoluprácu so ZŠ  a ďalšími inštitúciami.
 • V rámci adaptačného procesu venovať zvýšenú pozornosť všetkým novým deťom školy.
 • V profesijnej orientácii klásť dôraz na význam ďalšieho štúdia.
 • Stimulovať cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť detí
 • Podporovať vzdelávanie v rámci „ Eko dni jar, Eko dni jeseň „ ( navštevovanie enviromentálnych výstav, podujatí, vytváranie vhodných podmienok k zdravému spôsobu života , využívanie edukačných materiálov a programov v tejto oblasti) ( POP )
 • Enviromentálnu výchovu ( prierezovú tému ) inplementovať do ŠkVP ( POP )
 • Neustále zvyšovať odborný rast učiteľov – prostredníctvom pedagogických rád, odborných seminárov a štúdiom odbornej a pedagogicko-psychologickej literatúry.
 • V rámci environmentálnej výchovy upriamovať pozornosť detí na situáciu v škole, v triede / poriadok/, viesť deti k ochrane a zlepšovaniu životného a pracovného prostredia ( POP )
 • Prehĺbiť spoluprácu koordinátorov pre protidrogovú činnosť, pre environmentálnu výchovu s triednymi učiteľmi.( POP )
 • Modernizovať technické vybavenie školy v závislosti na finančných prostriedkoch ( POP )
 • Zapájať sa do rôznych  projektov .

 

Ak v priebehu školského roka vznikne potreba aktualizovať plán o ďalšie skutočnosti alebo ich konkretizovať, začlenia sa tieto úlohy do mesačných plánov práce.

Z toho dôvodu Plán práce školy bude otvoreným  dokumentom.

 

Plán práce školy bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade

dňa  2.09.2010

 

Úlohy uvedené v pláne práce pre školský rok 2010/2011 sú pre riaditeľku (učiteľku) i asistentku učiteľa záväzné a potvrdzujú ho svojim podpisom.

 

zástup.RŠ MŠ: Mgr. Jana Bednárová      .......................................................

 

asistentka učiteľa: Oľga Maňáková         ......................................................  

 

 

 

                                                                   Mgr. Jana Bednárová

                                                                                                  zástupkyňa riaditeľka školy

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

P R Í L O H Y

 

 

                                                                                                                                                        Príloha č.1

 

 

PLÁN  PEDAGOGICKÝCH  RÁD

 

 

 

 

 1. Schvalovacia pedagogická porada:

 

- Schválenie Plánu práce školy na školský rok 2010 / 2011

POP MŠ SR

- rôzne

- diskusia

- opatrenia, záver

 

 

 1. Odborná pedagogická porada

 

- kontrola plnenia opatrení

- zovšeobecnenie výsledkov z hospitačnej činnosti

- opatrenia, záver

 

 

 1. Vyhodnocovacia pedagogická porada

 

- vyhodnotenie výchovno – vzdelávacieho procesu v 1. pol. školského roku

- zovšeobecnenie výsledkov z hospitačnej činnosti

- diskusia, záver

 

 1. Odborná pedagogická porada

 

- kontrola plnenia opatrení

- vyhodnotenie aktivít zameraných na rozvoj predškolskej výchovy s dôrazom na rok

pred školskou dochádzkou /grafomotorické zručnosti, komnikačné zručnosti/.

- zovšeobecnie výsledkov z  hospitácií

- diskusia, záver

 

 1. Vyhodnocovacia pedagogická porada

 

- kontrola plnenia opatrení

- analýza výchovno – vzdelávacích výsledkov za školský rok 2010/2011

- vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 2. polrok školského roku

- diskusia, záver

 

 

 

 

 

                                                                                           Príloha č. 2

 

PLÁN  PRACOVNÝCH  PORÁD

 

 

 

 

SEPTEMBER – plán práce školy na šk. rok 2010/2011

 

 1. oboznámenie s vnútorným poriadkom

 

 1. prevádzkovým poriadkom

 

 1. charakteristikou prac. podmienok MŠ

 

 1. pracovným poriadkom

 

 1. denným poriadkom

 

 1. osobné úlohy zamestnancov školy

 

 1. hygienický režim                                                                
 2. legislatíva – školský zákon, vyhláška o materskej škole

 

 

 

DECEMBER      - kontrola plnenia plánu práce školy

 

 1. prevádzka medzi Vianocami

 

 1. čerpanie dovoleniek

 

 1.  hygienický režim                                                             

 

 

MAREC             – kontrola plnenia plánu práce školy

 

 1. plnenie osobných úloh

 

 1. zápis detí na budúci šk. rok

 

 1.  prevádzkové otázky                                                     

 

 

MÁJ                  - prevádzka v čase letných prázdnin

 

 1. pokyny pre zamestnancov

 

 1. plán dovoleniek všetkých zamestnancov

 

 1.  hygienický režim                                                             

 

 

 

 

Príloha č.3

Plán spolupráce MŠ so ZŠ

 

ZŠ Tuhrina                                   učiteľka ZŠ: Mgr. Adriana Mikitová

MŠ Tuhrina                                  učiteľka MŠ: Mgr. Jana Bednárová

 

 1. Vyhodnotenie úrovne prípravy detí MŠ na vstup do ZŠ, ich výchovno – vzdelávacie výsledky v ZŠ.                                      T: Október 2010              Z: Riaditelia MŠ a ZŠ

 

 1. Deň otvorených dverí – oboznámenie sa s interiérom ZŠ/návšteva v 0. ročníku – adaptácia, zapojenie sa detí do školského procesu/.

      T: Október 2010                Z: Učiteľky MŠ a ZŠ 

 

 1. Vzájomná výmena skúseností na metodických sedeniach v ZŠ, MŠ

T: September 2010 – Jún 2011     Z: Učiteľky MŠ a ZŠ

 

 1.  Účasť učiteliek ZŠ na rodičovskom združení v MŠ /školská zrelosť/.

T: December 2010              Z: Učiteľky MŠ a ZŠ

 

 1. Vzájomná spolupráca učiteliek MŠ a ZŠ pri zápise detí do 1. ročníka .

T: Január 2011                    Z: Učiteľky MŠ a ZŠ

 

 1. Hádaj, kamarát! Spoločné čítanie básničiek a hádaniek v 0.ročníku.

T: Február 2011                  Z: Učiteľky MŠ a ZŠ 

 

 1. Kamarát, prečítam Ti rozprávku! Spoločné čítanie rozprávky v MŠ.

T: Marec 2011                     Z: Učiteľky MŠ a ZŠ

 

 1. Účasť detí a učiteľky ZŠ na edukačnej aktivite v MŠ, zisťovanie úrovne pripravenosti  detí na vstup do ZŠ.

T: Apríl 2011                      Z: Učiteľky MŠ a ZŠ

 

 1. Športové aktivity detí MŠ a ZŠ – Olympiáda nás spája!

T: Máj 2011                        Z: Učiteľky MŠ a ZŠ

 

 1. Vyhodnotenie spolupráce MŠ a ZŠ a odporúčania na nasledujúce obdobie.
 2. T: Jún 2011                         Z:  Riaditelia MŠ a ZŠ

 

 

 

 

                                                                            

 

                                                                                             Príloha č.4

Plán spolupráce s rodičmi

 

 

 

SEPTEMBER               Rodičovské združenie – dochádzka detí do MŠ, spôsob             

 

                                                                              stravovania, odhlasovanie detí

 

                                                                              prevádzkové otázky, poplatky                

 

 

         

 

 

DECEMBER               Pomoc  pri nákupe a zhotovovaní darčekov na Mikuláša,

 

                                     Účasť rodičov na slávnosti, výstup s deťmi.

 

 

 

MÁJ                             Účasť rodičov na oslavách Dňa matiek v MŠ

 

                     

 

JÚN                             MDD – pomoc pri príprave slávnosti, oslava v MŠ

 

 

 

 

 

PRIEBEŽNE              Spolupráca uč. MŠ s rodičmi

 

 1. výchovno-vzdelávacia činnosť

 

 1. pohovory o deťoch

 

 1. dôležitosť významu predprimárneho vzdelávania

 

 1. predchádzanie školskej neúspešnosti u detí

 

 1.  odporúčanie detí k návšteve logopedickej poradne a zariadení výchovného poradenstva a    prevencie

 

 

 

Príloha č. 5

 

Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti

 

 

 

I. štvrtrok: Celková pripravenost školy na výchovno – vzdelávaciu činnost,

pedagogická dokumentácia: Triedna agenda, Záznamy o výslovnosti,

Individuálny prístup k novoprijatým deťom.

Dátum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II.štvrtrok: Plánovanie výchovno – vzdelávacej činnosti podla ISCED O,

Dátum :. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

III. štvrtrok: Uplatnovanie edukačných hier a realizácia výchovnej činnosti

v triede.

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

IV. štvrtrok: Pripravenosť detí na vstup do ZŠ.

Dátum : . . . . . . . . . . . . . .. . . .

 

       

 

 

 • dodržiavanie pracovnej doby všetkých zamestnancov, evidencia nadčasovej   

      práce

 

 • vedenie triednej agendy

 

 • obsah a kvalita mesačných tematických plánov

 

 • dodržiavanie náplne práce zamestnancov, poradenská činnosť pre rodičov a metodická činnosť

 

 • dodržiavanie platnej legislatívy

 

 • šetrné zaobchádzanie s majetkom školy

 

 • plnenie úloh plánu práce školy

 

 • dodržiavanie predpisov z oblasti BOZP a PO

 

 • zameranie sa na zvýšenie hygieny

 

 • estetizácia interiéru a exteriéru školy

 

 

 

 

                                                                                                                                                Príloha č. 6

 

 

 

                           Adaptačný program

 

 

Ciele: 1. Umožniť rodičom adaptujúceho sa dieťaťa pobyt v materskej škole spolu s rodičom.

 1. Umožniť dieťaťu postupnú adaptáciu na prispôsobenie sa podmienkam v materskej škole v kratších časových intervaloch / napríklad: 1-2 hod. denne/.

 

 

Úlohy pre učiteľku MŠ:

1.Zaznačovať údaje o adaptácii dieťaťa do pedagogickej diagnostiky dieťaťa.

2. Podľa potreby spracovať samostatný plán na konkrétne dieťa, ktoré má s

adaptáciou vážnejšie problémy.

3.V prípade dlhotrvajúcej psychickej záťaže a problémov pri adaptácii riaiteľka MŠ umožní dieťaťu prerušenie dochádzky do MŠ v zmysle Vyhlášky

353/1994 a Vyhlášky 81/1997.

 

 

Podmienky adaptácie dieťaťa :

 

1.Dôkladne poznať dieťa- / Nestačí len krátke zoznámenie sa pri zápise, je potrebné navštevovať MŠ aj počas prázdnin MŠ /.

 

2.Akceptovať dieťa - / Prijať dieťa s jeho kladnými i zápornými

vlastnosťami bez predsudkov. Vytvoriť všetkým deťom príjemné podmienky

v MŠ, bez ohľadu na to, či s tým dieťa súhlasí, alebo nie/.

 

3.Akceptovať aj rodinu dieťaťa - / Dobrá a zároveň otvorená spolupráca

a akceptovanie rodiny je prvým predpokladom, aby predškolská

výchova mohla nadviazať na rodinnú výchovu ,pomohla preklenúť

náročné obdobie adaptácie/.

 

4. Akceptovať pozitívne prejavy dieťaťa - / - dieťa akceptujme, podporme, pozitívne hodnoťme

-častejšie dieťa odmeňujme, ako trestajme

-na priaznivú adaptáciu má vplyv aj vzťah medzi dieťaťom a dospelým -pozorujme dieťa v hre, lebo hra je indikátorom vnútorného života dieťaťa /zadaptované dieťa zotrvá pri hre, je ňou zaujaté, nezadaptované dieťa hru odmieta uzatvára sa /.

                                                                                

 

 

 

 
TOPlist