Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Základná škola s materskou školou Tuhrina

Organizačný poriadok
 

                                                                                                                                               ORGANIZAČNÝ  PORIADOKV  ŠKOLSKOM  ROKU  2010/2011

Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou Základnej školy v Tuhrine.

Upravuje riadenie a organizáciu školy, určuje deľbu práce, organizáciu orgánov na škole, práva a zodpovednosť zamestnancov, rozsah právomocí, vnútorné a vonkajšie vzťahy podľa zákona 245/2008.

Článok I.

1. Základné ustanovenia

Základná škola Tuhrina je na základe rozhodnutia Okresného úradu  v zmysle zákona č. 552/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o sústave základných a stredných škôl a v zmysle Zriaďovacej listiny č. 37876678 zo dňa 1.júla 2002 vydanej zriaďovateľom

samostatnou rozpočtovou organizáciou

na úseku základné školstva.

Zriaďovacia listina bola vydaná dňa 1.júla 2002 pod číslom 37876678 starostom Obecného úradu v Tuhrine s účinnosťou od1.júla  na dobu neurčitú.

Základná škola Tuhrina poskytuje primárne vzdelanie, nižšie sekundárne vzdelanie a  primárne vzdelanie s ľahkým a stredným stupňom mentálnym postihnutím ; zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie a poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov; umožňuje aj náboženskú výchovu.

Základná škola pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax.          

Právne postavenie organizácie

Základná škola v Tuhrine, je právnickou osobou. Vstupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom a doplnkových mimorozpočtových zdrojov. Súčasťou školy sú špeciálne triedy.

Článok II.

2. Všeobecné ustanovenia

2.1 Poslanie a hlavné úlohy školy

a) Poskytuje primárne vzdelanie, nižšie sekundárne vzdelanie a  primárne vzdelanie s ľahkým a stredným stupňom mentálnym postihnutím

b) zabezpečuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu a inú odbornú pedagogickú činnosť,

c) vytvára zamestnancom a žiakom školy potrebné materiálne podmienky,

d) zabezpečuje starostlivosť o budovu školy a vykonanie prác v súvislosti so starostlivosťou o budovu školy v súčinnosti s Obecným úradom v Tuhrine,

e) zostavuje plán a rozpočet a zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie pridelených prostriedkov,

f) zabezpečuje spracovanie a prenos informácii podľa rozhodnutia OŠaK v Prešov,

g) pravidelne informuje verejnosť a Radu školy o stave a problémoch školy,

h) zabezpečuje plnenie úloh na úseku PO a BOZP podľa platných predpisov v súčinnosti s Obecným úradom,

ch) zabezpečuje odstránenie zistených nedostatkov,

i) zabezpečuje archivačnú a skartačnú činnosť,

j) zabezpečuje plnenie úloh obrany štátu,

k) sleduje dodržiavanie platných právnych predpisov, uplatňuje príslušné sankcie podľa platných právnych predpisov voči zodpovedným osobám.

2.2 Organizačné členenie školy

Organizácia školy sa vnútorne člení na útvary, oddelenia a sekcie. Útvary sú organizačné celky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich činností určitého zamerania. Na čele pedagogického útvaru je zástupca riaditeľa školy, priamo podriadený riaditeľovi školy. Riaditeľ vymenúva a odvoláva svojho zástupcu na podnet rady školy.

2.3 Zásady riadenia školy

a) Škola uplatňuje princíp jediného vedúceho v účelnej nadväznosti na zásady spolupráce s orgánmi samosprávy a ďalšími odbornými orgánmi v súlade so zákonmi, uplatňuje a dodržiava právne predpisy.

b) Školu riadi a zodpovedá za ňu riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva na podnet rady školy zriaďovateľ školy.

c) Riaditeľ školy zriaďuje poradné orgány na posudzovanie problémov, ktorých závažnosť a rozsah si vyžaduje kolektívne zváženie.

Stálymi poradnými orgánmi riaditeľa sú:

Samosprávne orgány:

 Rada školy

 Rada rodičov

Poradné orgány:

 Pedagogická rada

Metodické orgány:

 Predmetové komisie

 Metodické združenie

Výkonné orgány:

 Vedenie školy

a) Riaditeľ školy zriaďuje pre účelné pôsobenie ďalšie poradné orgány s trvalou alebo dočasnou pôsobnosťou.

b) Podrobnejšiu pôsobnosť, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov riaditeľa školy upravujú rokovacie poriadky, ktoré schvaľuje riaditeľ školy.

Závery poradných orgánov majú pre riaditeľa školy odporúčajúci charakter.

c) Sústavu vnútroriadiacich a organizačných foriem tvoria:

- riadiace normy so všeobecnou platnosťou (príkaz, úprava a pokyn riaditeľa),

- vnútroorganizačné normy, a to: organizačný poriadok, štatút školy, vnútorný poriadok, prevádzkový poriadok, vnútorný mzdový predpis, spisový a skartačný poriadok, plán vnútroškolskej kontroly a plán práce .

2.4 Metódy práce

a) Činnosť vedúcich a ostatných zamestnancov sa sústreďuje na plnenie hlavných úloh výchovno-vzdelávacej, administratívnej a hospodárskej oblasti.

b) Analýza činnosti výchovno-vzdelávacích, ekonomických a administratívnych oblasti v organizácii a neustále hodnotenie, ako sa prijaté závery uplatňujú v praxi.

c) Spracúvanie rozhodujúcich úloh sa rieši aj formou tímovej práce.

d) Vedúci pracovníci školy zabezpečujú potrebnú informovanosť ostatných pracovníkov na vnútroorganizačných rokovaniach.

2.5 Kontrolná činnosť

Riaditeľom školy vymenovaní a poverení vedúci zamestnanci sú v zmysle

Plánu vnútroškolskej kontroly činnosti priamo zodpovední za správne, kvalitné, efektívne a včasné plnenie úloh a sú povinní:

- osobne kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného organizačného úseku,

- prijímať opatrenia na odstraňovanie nedostatkov,

- uplatňovať a predkladať návrhy na uplatnenie sankcií voči zodpovedným pracovníkom nimi riadeného organizačného úseku,

- o zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach ihneď informovať riaditeľa školy.

Každý vedúci zamestnanec má okrem práv, povinností a zodpovednosti vedených v predchádzajúcom bode tieto práva a povinnosti:

- poznať úlohy a chod práce, pôsobnosť školy v rozsahu potrebnom na výkon činnosti vlastnej funkcie,

- priebežne oboznamovať podriadených pracovníkov s predpismi a úlohami, ktoré sa dotýkajú ich činnosti, prerokovať s nimi závažné otázky týkajúce sa plnenia týchto úloh a sledovať dodržiavanie pracovnej disciplíny,

- vydávať príkazy zamestnancom im podriadeným,

- zastaviť prácu na zverenom pracovisku, pokiaľ by pokračovanie v práci mohlo ohroziť život alebo zdravie pracovníkov, detí, prípadne majetok školy,

- uplatňovať zásady odmeňovania za prácu, podľa platných predpisov pre odmeňovanie.

Článok III.

Osobitná činnosť

3. Organizačná štruktúra školy a popis pracovných činností

Organizačná štruktúra:

A. útvar riaditeľa

B. pedagogický útvar

C. ekonomicko –hospodársky útvar

A Útvar riaditeľa školy

Organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej,

personálnej a hospodárskej činnosti.

K útvaru riaditeľa školy patrí:

- riaditeľ – štatutárny orgán organizácie,

-  zástupca riaditeľa,

- referentka PaM a účtovníctva

- výchovný poradca,

-  kimisia  pre opravné a komisionálne skúšky – viď. osobné prílohy

-    komisia škodová a odškodňovacia – viď. osobné prílohy;

-    inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná  komisia  -viď. osobné prílohy

-  výberová komisia pre zadávanie prác na dohody a konkurzy – viď. osobné prílohy

-  stravovacia komisia – viď.osobné prílohy

-  komisia pre špeciálne triedy – viď. osobné prílohy

 

3.1 Riaditeľ školy

Povinnosti vedúceho organizácie.

Na čele školy je riaditeľ školy, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ na návrh rady školy. Riaditeľ školy menuje a odvoláva z funkcie vedúcich zamestnancov školy.

Riaditeľ, ako štatutárny orgán školy koná v jej mene vo všetkých záležitostiach. Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením rady školy.

Riaditeľa zastupuje v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu štatutárny zástupca riaditeľa školy.

Riaditeľ školy zodpovedá za dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy, zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní alebo vo vlastníctve školy.

Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni.

 Rozhoduje najmä o:

- prijatí žiaka do školy,

- oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,

- oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov a ich častí,

- povolení absolvovať časť štúdia na škole obdobného typu v zahraničí,

- prerušení štúdia,

- uložení výchovných opatrení,

- povolení vykonať opravnú skúšku,

- povolení vykonať komisionálnu skúšku,

- povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,

- oznámení zákonného zástupcu žiaka, ktorý nedbá o riadnu školskú dochádzku dieťaťa príslušnému orgánu,

Po doporučení PPP o:

- odklade povinnej školskej dochádzky žiaka,

- dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky žiaka,

- oslobodení žiaka od povinnej školskej dochádzky.

Riaditeľ školy ďalej:

- prijíma všetkých zamestnancov školy do pracovného pomeru po výberovom konaní a zabezpečuje aj vyhotovenie pracovných zmlúv, zabezpečuje personálne obsadenie školy,

- uzatvára dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a tieto práce kontroluje,

- uzatvára dohody o zmene podmienok stanovených v pracovnej zmluve,

- rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami školy dohodou, výpoveďou, okamžitým zrušením pracovného pomeru, zrušením v skúšobnej dobe v zmysle Zákonníka práce,

- preraďuje zamestnanca na výkon iného druhu práce v zmysle Zákonníka práce,

- určuje nástup dovolenky na zotavenie v zmysle Zákonníka práce, vysiela zamestnancov na pracovné cesty,

- poskytuje pracovné voľno pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca a pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu,

- nariaďuje prácu nadčas, rozhoduje o vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne o vhodnejšej úprave pracovného času v zmysle Zákonníka práce,

- určuje vecné náplne pracovných funkcií všetkých kategórií zamestnancov školy,

- vyjadruje sa k prihláške na štúdium zamestnanca školy,

- rozhoduje o fakultatívnych nárokoch a z toho plynúcich úľavách v hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní,

- rozhoduje o presune čerpania dovolenky z času školských prázdnin na dobu počas školského roku v opodstatnených prípadoch (napr. pridelenie kúpeľnej liečby, rekreácia),

- zabezpečuje vydávanie potvrdení o zamestnaní s uvedením skutočností pre posúdenie nároku na dovolenku na zotavenie, záväzkov zamestnancov k organizácii, vykonávaných zrážkach,

- posudzuje kvalifikáciu zamestnancov a v nadväznosti na to zaraďuje zamestnancov do príslušných funkcií, platobných stupňov a mzdových taríf podľa príslušných mzdových predpisov,

- vyhotovuje platové výmery ako aj ďalšie výmery súvisiace s platovými náležitosťami zamestnancov,

- rozhoduje o platových postupoch pedagogických zamestnancov,

- priznáva odmeny a všetky ďalšie pohyblivé zložky miezd v zmysle platných mzdových predpisov (vrátane preradenia do najbližšej vyššej platovej stupnice, než v ktorej by mal byť pedagogický zamestnanec zaradený podľa nadobudnutej kvalifikácie, priznania osobného príplatku, osobného hodnotenia s pod.),

- priznáva a pri zmene podmienok výkonu práce odníma osobné príplatky,

- priznáva náhradu miezd počas čerpania dovoleniek na zotavenie, vrátane náhrad miezd za nevyčerpanú časť dovolenky a za pracovné voľno pri prekážkach v práci,

- priznáva náhradu cestovného a sťahovacích výdavkov, odlučného a ostatných náhrad

- pri prijímaní zamestnanca do pracovného pomeru rozhoduje na základe dokladu o priebehu zamestnaní o zápočte dôb predchádzajúcej praxe pre účely platového zaradenia zamestnanca, ako aj zápočte dôb zamestnania pre určenie nemocenských dávok a dĺžky dovolenky na zotavenie,

- rozhoduje o pridelení počtu nadpočetných hodín učiteľom (vrátane tzv. nadlimitných hodín),

- rozhoduje o pridelení počtu hodín externým učiteľom a podľa nadobudnutej kvalifikácie určuje odmeny za externé vyučovanie,

- priznáva odmeny za zastupovanie neprítomných zamestnancov v súlade s platnými mzdovými predpismi,

- zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými zamestnancami podľa nadobudnutého vzdelania pre vyučovanie jednotlivých predmetov v zmysle platnej vyhlášky MŠ a V SR o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov,

- sústavne sa stará o odborný rast zamestnancov školy,

- zamestnancom prideľuje práce so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a so zreteľom na ich zdravotný stav,

- vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách školy, aby výkon práce bol kvalitný, hospodárny a bezpečný,

- zodpovedá za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane, za týmto účelom pravidelne oboznamuje zamestnancov s novými predpismi,

- bezodkladne zisťuje a odstraňuje príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, vedie ich evidenciu, oznamuje ich príslušným orgánom a robí opatrenia na ich nápravu,

- v prípade potreby zabezpečuje rekvalifikáciu zamestnancov,

- zodpovedá za dodržiavanie všetkých ustanovení Zákonníka práce, pracovného poriadku a ďalších platných pracovno-právnych, mzdových a iných predpisov, súvisiacich s touto agendou.

 

Riaditeľ školy v rámci svojej pôsobnosti predkladá rade školy na vyjadrenie najmä:

- návrh na počty prijímaných žiakov,

- návrh na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu učebných plánoch a v skladbe vyučovacích, voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty v týchto predmetoch,

- informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu,

- správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,

- návrh rozpočtu školy,

- návrh na vykonávanie vedľajšej hospodárskej činnosti školy,

- správu o výsledkoch hospodárenia školy.

3.1.2 Zástupca riaditeľa – viď ďalej – jednotlivé útvary

3.1.3 Referentka PaM a účtovníctva

Pracovná doba referentky  PaM a účtovníctva - vid. časový rozvrh prevádzky v škole pre nepedagogických zamestnancov.

·         vypracováva návrh rozpočtu a sleduje jeho priebežné čerpanie

·         vykonáva dohľad nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel, predpisov o finančnom hospodárení

·         zabezpečuje plnenie zásad a limitov čerpania rozpočtu školy stanovených nadriadenými orgánmi

·         vykonáva štvrťročné, polročné a ročné účtovné uzávierky

·         zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi

·         zabezpečuje úhrady faktúr a ich správnu evidenciu

·         zabezpečuje výber hotovosti do pokladne a vedenie pokladničnej knihy

·         vyhotovuje evidenčné a štatistické hlásenia

·         zabezpečuje účtovný archív v oblasti finančného účtovníctva

·         spolupracuje s ekonomickým útvarom zriaďovateľa

·         spracováva návrh pracovnej zmluvy pre novoprijatých zamestnancov, pritom sa riadi pracovnoprávnymi predpismi a pokynmi riaditeľa školy

·         podľa pokynov riaditeľa  školy a v zmysle platných predpisov zaraďuje zamestnancov do platovej triedy a platového stupňa,  v súlade s mzdovými predpismi spracováva návrhy platových dekrétov

·         zabezpečuje všetky doklady zamestnanca potrebné k vedeniu jeho osobnej a mzdovej agendy

·         zodpovedá za správne a včasné spracovanie miezd zamestnancov

·         likviduje nemocenské dávky

·         k dávkam nemocenského a sociálneho zabezpečenia vedie príslušnú agendu, potrebnú na určenie výplaty jednotlivých dávok

·         likviduje nároky vyplývajúce z materskej dovolenky, rodičovský príspevok, koná podľa predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov

·         vedie evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, sleduje a spracúva predstihové konanie zamestnancom, ktorým vzniká nárok na dôchodok

·         likviduje daň zo mzdy

·         vedie príslušnú agendu potrebnú pre určenie dane zo mzdy

·         likviduje základné mzdy, osobné príplatky a ostatné zložky mzdy v zmysle platných predpisov

·         vyratúva a spracúva priemerné mzdy pre výpočet dovolenky a ostatných náhrad a priemerné mzdy pre pracovno-právne účely

·         sleduje nárok na dovolenku a čerpanie dovolenky v zmysle platných právnych predpisov

·         sleduje a realizuje platové postupy zamestnancov

·         sleduje poskytovanie odmien zamestnancom organizáciou

·         zabezpečuje náležitú archiváciu dokladov PaM a účtovných dokladov

·         v prípade potreby vykonáva niektoré činnosti podľa pokynov riaditeľa školy

 ·         zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi

·         zabezpečuje výber hotovosti do pokladne

·         vyhotovuje objednávky

·         zabezpečuje nákup a prerozdeľovanie čistiacich prostriedkov

·         pripravuje podklady na účtovné spracovanie

·         vedie centrálny podací denník a zodpovedá za spisovú službu

·         je poverená pre styk s verejnosťou pri uplatňovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám: prijíma žiadosti, eviduje ich a zabezpečuje doručenie odpovedí

·         vykonáva pomocné administratívne práce:  zabezpečovanie pošty, nákupy, doprovod pri preberaní peňazí z banky

·         kontroluje pohyb cudzích osôb po budove

Za svoju prácu plne zodpovedá riaditeľovi školy.

 

3.1.4 Výchovný poradca (osobitná príloha)

B. Pedagogický útvar

Vedúcou  útvaru je zástupkyňa pre I. a II. stupeň ZŠ ( ďalej len ZRŠ).                                                                                                 Patria sem:

- vedúci MZ,

- vedúci PK,

-školský  špeciálny pedagóg

- asistent učiteľa

3.2 Rozsah pôsobnosti zástupcu riaditeľa školy:

Zástupca riaditeľaškoly preberá úlohy prevažne pedagogicko-organizačného charakteru.

Zastupuje riaditeľa školy v jeho  neprítomnosti.

- realizuje pedagogické riadenie školy, priamo kontroluje výchovno-vzdelávací proces ( ďalej VVP) v škole a podieľa sa na ňom,

- pripravuje podklady k analýze VVP, správania a dochádzky žiakov,

- priamo kontroluje a usmerňuje vyučujúcich i a zúčastňuje sa na zasadnutiach MZ a PK,

- poskytuje a zabezpečuje informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení VVP v škole,

- hospitácie vykonáva podľa plánu hospitácii, uskutočňuje hospitačné rozbory, prijíma konkrétne opatrenia na skvalitnenie VVP,

- vedie evidenciu o neprítomných pedagogických zamestnancov, zabezpečuje za nich zastupovanie, vedie evidenciu zastupovania za neprítomných pedagogických zamestnancov,

- prideľuje dozory na chodbách a kontroluje ich dodržiavanie,

- vypracováva mesačné výkazy zastupovania za neprítomných pedagogických zamestnancov v spolupráci s riaditeľom školy,

- zabezpečuje zostavenie rozvrhu hodín pre 1. – 9. ročník a kontroluje jeho dodržiavanie,

- zodpovedá za správne vedenie triednej dokumentácie  ako vedenie triednych kníh, nepovinných predmetov a záujmových útvarov,

- zabezpečuje plnenie úlohy na úseku BOZP a PO,

- zodpovedá za kontroly ako aj za evidenciu pracovných a školských úrazov,

- zodpovedá za správne vedenie inventárnych kníh a vedenie hlavného inventáru. Pri zmene vedenia kabinetov dá podpísať nové hmotné zodpovednosti

- kontroluje vykonávanie dozorov, nástupy vyučujúcich na vyučovanie,

- zabezpečuje účasť zamestnancov školy na akciách zameraných na zvyšovanie kvalifikácie na základe rozhodnutia riaditeľa školy,

- zabezpečuje organizáciu  školských výletov, celoškolských podujatí i individuálnych triednych podujatí mimo školy v prírode

- evidujú neospravedlnenú absenciu žiakov, navrhujú opatrenia na zlepšenie, spolupracujú s     výchovným poradcom, rodičovským združením a radou školy,

- pripravuje a vedie v evidencii tlačivá na pedagogickú dokumentáciu a zabezpečuje ich dostatok

3.3    Rozsah pôsobnosti vedúcich MZ a PK

- plánovite riadia a kontrolujú prácu členov metodického orgánu v rámci zverených predmetov,

- zodpovedajú za dodržiavanie pracovnej disciplíny, ako i odbornej stránky vyučovania v rámci zverených predmetov,

- zabezpečujú koordináciu VVP medzi I. a II. stupňom školy, ako aj medzipredmetové vzťahy,

- prijímajú účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo výchovnovyučovacom

procese, ako i v pracovnej disciplíne a návrhy riešení predkladajú vedúcej útvaru, alebo  riaditeľovi školy,

- pripravujú vstupné, výstupné a povinné kontrolné písomné práce,

- poznatky takto získané zovšeobecňujú na zasadnutiach MZ, PK, pracovných poradách, resp. pedagogických radách,

- organizačne zabezpečujú mimoškolskú činnosť (olympiády, súťaže, výstavky, besedy a pod.).

- hospitujú a o výsledkoch hospitácií ako i o po hospitačných rozboroch informujú vedenie školy.

- poznatky získané na hospitáciách zovšeobecňujú na zasadnutiach MZ, PK, pracovných poradách, pedagogických radách.

- poskytujú podklady do plánu práce školy na školský rok.

- dávajú návrhy na doplňovanie kabinetov pomôckami.

- na začiatku školského roka vypracujú plán / PK, MZ/

 

3.4  Rozsah pôsobnosti školského špeciálneho pedagóga

Od šk. roku 2010/11 má naša škola školského špeciálneho pedagóga . Pracuje trikrát do týždňa. Zameriava sa na prácu s deťmi, ktoré majú špecifické poruchy učenia a správania, mentálne a zmyslovo postihnuté deti. 

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga:

1. Školský špeciálny pedagóg môže byť v pracovnom pomere príslušnej školy alebo školského zariadenia. Odborne a metodicky je usmerňovaný príslušným zariadením špeciálnopedagogického poradenstva.

2. Školský špeciálny pedagóg sa v spolupráci s triednym učiteľom podieľa na vypracovávaní a prehodnocovaní individuálnych vzdelávacích programov pre integrované deti a mládež.

3. Vstupuje do výchovno-vzdelávacieho procesu podľa aktuálnych a individuálnych potrieb detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami.

4. Poskytuje konzultačné a poradenské špeciálnopedagogické služby rodinám a zákonným zástupcom dieťaťa, pedagógom .

5. Podieľa sa na depistáži detí a mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami v rámci pôsobnosti školy, alebo školského zariadenia.

6. Spolupracuje pri vypracovávaní nových metód, postupov a programov výchovnovzdelávacej práce pre deti a mládež so špeciálnopedagogickými potrebami.

7. Vedie agendu žiakov špeciálnych tried / osobné listy /,integrovaných žiakov

Pracovná doba

Pondelok ,Utorok, Streda : 7,30 – 14 ,00

-individuálna špeciálnopedagogicka,reedukačná a terapeutická činnosť pre individuálne    integrovaných žiakov a žiakov integrovaných v špeciálnych triedach

- spolupráca na vypracovávaní individuálnych výchovno - vzdelávacích programov

- poskytovanie konzultácií odborným pracovníkom školy a rodičom

- vedenie dokumentácie integrovaných žiakov

- spolupráca s poradenskými inštitúciami: OPPP , ŠPP pri ŠZŠ Matice Slovenskej, ŠPP pri ZŠ internátnej pre sluchovo a rečovo postihnutých v Prešove

  - vedenie dokumentácie integrovaných žiakov

3.5  Rozsah pôsobnosti  asistenta učiteľa

Asistent učiteľa pracuje priamo s učiteľom a so žiakmi v triede vo všetkých oblastiach, so zameraním na výchovno-vzdelávací proces, ako aj na voľnočasové aktivity. Jeho výhodnou je, že pozná rozdiely majoritnej i rómskej populácie, ktoré medzi nimi existujú a v tradičnom systéme boli ponímané ako nedostatok. Teraz to považuje za zaujímavé klady, ktoré je možné využiť vo výchovno-vzdelávacom procese v prospech nielen menšinovej, ale aj väčšinovej populácie detí.

Asistenti predstavujú pre deti pozitívne vzory, s ktorými by sa deti rady stotožnili. Rodičia rómskych detí budú pripravenejší zaangažovať sa do života triedy a do učebného procesu, ak budú mať možnosť komunikovať vo svojom jazyku s kontaktnou osobou – rómskym asistentom.

Náplň práce  asistenta učiteľa

Náplň práce asistenta učiteľa určuje riaditeľ školy. Hlavnými činnosťami sú:

Vo výchovno-vzdelávacom procese:

-bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,

-uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér,

-organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov,

-vykonávanie dozoru počas prestávok,

-sprevádzanie žiakov mimo triedy,

-pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.

V práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách:

-priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít  (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných) s využitím individuálnych, skupinových  alebo  hromadných foriem výchovy,

-návšteva historických a kultúrnych pamiatok,

-zabezpečovanie účasti na spoločenských aktivitách na úrovni obce a regiónu,

-organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi, 

s-polupráca so školskými zariadeniami  zabezpečujúcich výchovu  a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

V spolupráci s rodinou:

-návšteva rodiny a komunity v obciach s vysokou koncentráciou,  obyvateľstva zo sociálne znevýhodneného prostredia,

-organizovanie stretnutí a spolupráca  s rodičmi,  tak, aby sa cítili súčasťou procesu vzdelávania,

-spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov a zdravotného stavu dieťaťa.

V oblasti  vzdelávacích aktivít – účasť na vzdelávacích  podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť.

C. Ekonomicko – hospodársky útvar

Vedúcim útvaru je riaditeľ školy. Patria sem:

1. Ekonomický úsek

- referent PaM a účtovníctva

2. Prevádzkový úsek

- školník,

- upratovačky

-  kurič

Školník – zabezpečuje prevádzku školy podľa pokynov riaditeľa školy, vykonáva drobné údržbárske práce, sleduje spotrebu energií, kontroluje, aby po skončení vyučovania sa v priestoroch školy nezdržovali nepovolané osoby . Riadi a kontroluje prácu upratovačiek. Je zodpovedné  za uzamknutie všetkých priestorov školy /pri odchode z pracoviska/.

Upratovačky – upratujú určené priestory každý deň, zapisujú do knihy závad zistené závady.

Kurič – zodpovedá, aby určené miestnosti boli včas a riadne vykúrené, je povinný šetriť vykurovacím médiom, nastavuje a odvzdušňuje radiátory.

EKONOMICKÝ ÚSEK 

 Povinnosti  referentky PaM a účtovníctva 

·         vypracováva návrh rozpočtu a sleduje jeho priebežné čerpanie

·         vykonáva dohľad nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel, predpisov o finančnom hospodárení

·         zabezpečuje plnenie zásad a limitov čerpania rozpočtu školy stanovených nadriadenými orgánmi

·         vykonáva štvrťročné, polročné a ročné účtovné uzávierky

·         zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi

·         zabezpečuje úhrady faktúr a ich správnu evidenciu

·         zabezpečuje výber hotovosti do pokladne a vedenie pokladničnej knihy

·         vyhotovuje evidenčné a štatistické hlásenia

·         zabezpečuje účtovný archív v oblasti finančného účtovníctva

·         spolupracuje s ekonomickým útvarom zriaďovateľa

·         spracováva návrh pracovnej zmluvy pre novoprijatých zamestnancov, pritom sa riadi pracovnoprávnymi predpismi a pokynmi riaditeľa školy

·         podľa pokynov riaditeľa  školy a v zmysle platných predpisov zaraďuje zamestnancov do platovej triedy a platového stupňa,  v súlade s mzdovými predpismi spracováva návrhy platových dekrétov

·         zabezpečuje všetky doklady zamestnanca potrebné k vedeniu jeho osobnej a mzdovej agendy

·         zodpovedá za správne a včasné spracovanie miezd zamestnancov

·         likviduje nemocenské dávky

·         k dávkam nemocenského a sociálneho zabezpečenia vedie príslušnú agendu, potrebnú na určenie výplaty jednotlivých dávok

·         likviduje nároky vyplývajúce z materskej dovolenky, rodičovský príspevok, koná podľa predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov

·         vedie evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, sleduje a spracúva predstihové konanie zamestnancom, ktorým vzniká nárok na dôchodok

·         likviduje daň zo mzdy

·         vedie príslušnú agendu potrebnú pre určenie dane zo mzdy

·         likviduje základné mzdy, osobné príplatky a ostatné zložky mzdy v zmysle platných predpisov

·         vyratúva a spracúva priemerné mzdy pre výpočet dovolenky a ostatných náhrad a priemerné  mzdy pre pracovno-právne účely

·         sleduje nárok na dovolenku a čerpanie dovolenky v zmysle platných právnych predpisov

·         sleduje a realizuje platové postupy zamestnancov

·         sleduje poskytovanie odmien zamestnancom organizáciou

·         zabezpečuje náležitú archiváciu dokladov PaM a účtovných dokladov

·         v prípade potreby vykonáva niektoré činnosti podľa pokynov riaditeľa školy

 ·         zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi

·         zabezpečuje výber hotovosti do pokladne

·         vyhotovuje objednávky

·         zabezpečuje nákup a prerozdeľovanie čistiacich prostriedkov

·         pripravuje podklady na účtovné spracovanie

·         vedie centrálny podací denník a zodpovedá za spisovú službu

·         je poverená pre styk s verejnosťou pri uplatňovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám: prijíma žiadosti, eviduje ich a zabezpečuje doručenie odpovedí

·         vykonáva pomocné administratívne práce:  zabezpečovanie pošty, nákupy, doprovod pri preberaní peňazí z banky

·         kontroluje pohyb cudzích osôb po budove

Za svoju prácu plne zodpovedá riaditeľovi školy.

PREVÁDZKOVÝ ÚSEK

Povinnosti upratovačky školy

  Pracovná doba upratovačky  - vid. časový rozvrh prevádzky v škole pre nepedagogických zamestnancov

 Udržiava školské priestory v čistote, v náležitom poriadku tak, aby sa zdravie žiakov a učiteľov čo najviac chránilo. Preto robí bežné a veľké upratovanie školskej budovy.                                                                                                                                                Bežné upratovanie:

·         zodpovedá, aby školská budova bola v určený čas otvorená a uzamknutá, miestnosti upratané

·         zamyká školské budovy, pred uzavretím budov sa presvedčí,  že je v nich zhasnuté, sú vypnuté všetky elektrospotrebiče, uzavreté prívody vody a plynu, uzavreté všetky okná a miestnosti  a keď sa presvedčí, že v budovách sa nezdržuje žiadna osoba

·         zodpovedá za čistotu, včasné upratanie všetkých miestností a za dodržiavanie hygienických zásad (vetranie, dezinfekcia..)

·         vykonáva bežné upratovanie v pridelených priestoroch

·         organizuje hlavné upratovanie a zúčastňuje sa ho

·         dbá, aby boli pravidelne vyprázdňované  nádoby na smeti

·         dbá, aby boli pravidelne vymieňané uteráky (1 x týždenne) a dáva ich čistiť

·         stará sa, aby pre údržbárske práce bol včas zabezpečený potrebný materiál

·         dbá, aby pri všetkých upratovacích prácach boli dodržiavané bezpečnostné opatrenia

·         upratuje betónové plochy areálu, aby  vyhovovali hygienickým požiadavkám a bezpečnostným predpisom

·         udržuje poriadok a čistotu v celom areáli školy

·         po vyučovaní upratuje určené priestory, v určených priestoroch každý deň:

·         zametá

·         utiera podlahy namokro

·         vynáša smeti

·         utiera prach

·         tam, kde je koberec, vysáva

·         polieva kvety

·         v priestoroch WC a umyvární dezinfikuje, všetko upratuje na mokro

·         zistené závady okamžite zapisuje do knihy závad, väčšie závady s možnosťou ohrozenia majetku školy alebo života hlási školníkovi

·         šetrí pridelené materiálne a čistiace prostriedky

·         2 až 4-krát do roka umýva okná, podľa pokynu vedúceho prevádzkových zamestnancov

·         2-krát do roka sa podieľa na komplexnom upratovaní školy (jarné prázdniny, letné prázdniny)

·         po skončení upratovacích prác vo zverených priestoroch skontroluje vypnutie elektrospotrebičov a zatvorenie okien

·         kontroluje pohyb cudzích osôb po budove

·         udržiava čistotu vo vstupnom vestibule a na ploche pred hlavným vchodom

·          Plní ďalšie úlohy určené riaditeľom školy.

  

Povinnosti školníka

 Pracovná doba školníka  - vid. časový rozvrh prevádzky v škole pre nepedagogických zamestnancov .

·         obsluhuje bezpečnostný systém

·         vykonáva údržbárske práce:

 1.       Sanitárne zariadenie

·         upevnenie uvoľneného umývadla, záchodovej misy, výlevky, záchodovej nádrže, zrkadla, konzol, vešiakov

·         opravu, výmenu výtokového ventilu – kohútika

·         opravu batérie

·         výmenu tesnenia

·         opravy sprchy pevnej alebo hadicovej

·         opravu, výmenu ochranných rámov a drezoch a výlevkách

·         výmenu sedátka záchodovej misy

·         vyčistenie a vyregulovanie záchodovej nádrže

·         vyčistenie sifónov

·         vyčistenie podlahových a strešných vpustí

·         udržovanie a čistenie vodovodnej šachty

2. Elektrické zariadenia

·         výmenu žiaroviek, štartéra, žiarivky

·         výmenu vypínačov a zásuviek (ak spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti )

·         výmena poistiek

·         výmena ochranného skla na osvetľovacom telese

3. Kovanie a zámky

·         opravu, výmenu kľučiek na dverách a oknách

·         opravu, výmenu štítkov, zámkov, vložiek do zámkov a kľúčov na dverách

·         opravu, výmenu zámkov a kovania na nábytku

4. Stolárske práce

·         jednoduchú opravu školského nábytku

·         upevňovanie vešiakov, garníž a ostatných drobných predmetov

5. Podlahy

·         opravu uvoľnených dlaždíc, upevnenie prahu

·         upevnenie podlahových líšt

6. Zasklievanie

·         výmenu tabuľového sklad okien prístupných z hľadiska bezpečnosti práce

7. Maliarske práce

·         sadrovanie dier po klincoch

·         sadrovanie odrazených rohov stien

·         drobné maliarske a natieračské práce

 

·         stará sa o signalizačné zariadenie, požiarne hydranty a hasiace prístroje

·         udržuje v dobrom stave a v poriadku údržbársku dielnu a skladovacie priestory, zabezpečuje plnenie požiarnych a bezpečnostných noriem  tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb, školských budov alebo zariadenia školy

·         zamyká školské budovy, pred uzavretím budov sa presvedčí, že je v nich zhasnuté, sú vypnuté všetky elektrospotrebiče, uzavreté prívody vody a plynu, uzavreté všetky okná a miestnosti a keď sa presvedčí, že v budovách sa nezdržuje žiadna osoba

·         dbá, aby boli v poriadku všetky kľúče, zámky a vykonáva všetky opravy a údržbu vnútorného zariadenia školy

·         vyvesuje štátne zástavy, udržuje ich vždy čisté a vhodne uložené

·         pomáha zabezpečovať výzdobu školy

·         dbá o nenarušovanie vyučovania (pohyb nepovolaných osôb v škole a v areáli školy)

·         pri remeselných prácach vedie záznam o vykonaní prác, o množstve a spotrebe materiálu

·         zaisťuje bezpečnosť žiakov a zamestnancov školy (kontroluje a udržiava funkčnosť hydrantov, priechodnosť požiarnych schodísk a pod.)

·         pred zimným obdobím zabezpečuje posypový materiál, zabezpečí vypustenie vonkajších polievacích rozvodov a ich ochranu, nákup a vyhotovenie dostatočného množstva náradia na odhŕňanie snehu a rozbíjanie ľadu

·         zodpovedá, aby určené miestnosti boli včas a riadne vykúrené podľa stanovenej teploty

·         zabezpečuje udržiavanie teploty v miestnostiach mimo vyučovacieho času, podľa potrieb aj vo sviatkoch a dňoch pracovného pokoja

·         je povinný šetriť vykurovacím médiom

·         nastavuje a odvzdušňuje radiátory

·         kosí trávu vo vyhradenom priestore

·         kontroluje pohyb cudzích osôb po budove.

·         zodpovedá za bezpečnosť prevádzkových prác a dohliada, aby upratovačka používala  predpísané ochranné odevy a pomôcky

·         dbá o nenarušovanie vyučovania (pohybu nepovolaných osôb v škole a v areáli školy)

Za svoju prácu zodpovedá riaditeľovi školy.

Povinnosti kuriča -obsluhy nízkotlakových kotlov

a) udržiavať obsluhované zariadenie kotolne v bezpečnom a riadnom stave,

b) bezodkladne ohlásiť nadriadenému pracovníkovi každú poruchu, závadu alebo neobvyklý jav pri prevádzke kotlov, hlásenie zaznamenať v prevádzkovom denníku a dať potvrdiť nadriadenému pracovníkovi a pri nebezpečenstve z omeškania kotol okamžite odstaviť z prevádzky,

c) v rozsahu a lehotách určených v návode výrobcu na obsluhu, prevádzku a údržbu a v prevádzkovom poriadku kontrolovať ťahové pomery v kotloch a stav a funkciu zabezpečovacieho a signalizačného zariadenia, bez zásahu do automatického ovládania,

d) trvalo udržiavať poriadok a čistotu v kotolni a dbať na to, aby sa v nich nezdržiavali nepovolané osoby,

e) bezodkladne hlásiť nadriadenému pracovníkovi okolnosti, ktoré im podstatne sťažujú obsluhu kotlov (náhla nevoľnosť a pod.),

f) podrobiť sa lekárskym prehliadkam určeným osobitnými predpismi,

g) k zapaľovaniu je zakázané používať horľavé kvapaliny

g) zapisovať do prevádzkového denníka nasledovné údaje:

- deň a hodina zakúrenia v kotloch,

- prevádzkové údaje (tlak pary, teplota vody, množstvo vody ) v rozsahu a lehotách určených prevádzkovým poriadkom,

- teplota vonkajšieho vzduchu,

- údaje o závadách a poruchách a o ich odstránení,

- údaje o neobvyklých javoch alebo mimoriadnych prevádzkových podmienkach a o ich odstránení

- deň a hodina odstavenia kotlov,

- údaje o vykonaných údržbárskych prácach v kotolniach,

- výsledky kontrol tesnosti rozoberateľných spojov a armatúr, s ktorými sa manipuluje.

- iné údaje potrebné na posúdenie prevádzky kotolne podľa prevádzkového poriadku a osobitných predpisov

Povinnosti bezpečnostného technika – dohoda

·         zabezpečuje dodržiavanie platných predpisov v oblasti BOZP a PO na škole

·         zabezpečuje vykonanie všetkých typov revízii (dodávateľsky, cez SSŠ, alebo samostatne )

·         kontroluje a dohliada na správnosť evidencie a registrácie školských úrazov a pracovných úrazov

·         vykonáva školenia pracovníkov školy v oblasti BOZP a PO

·         zabezpečuje a osobne sa zúčastňuje previerok ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

·         upozorňuje na nedostatky v oblasti ochrany zdravia pri práci a vyučovaní, požiarnej ochrany a dohliada na ich odstránenie

·         zodpovedá za správnosť vedenia dokumentácie ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

 Plní ďalšie úlohy určené riaditeľom školy.

Za svoju prácu zodpovedá riaditeľovi školy.

D. Zamestnanci školy – práva, povinnosti a zodpovednosť

Každý zamestnanec je povinný dodržiavať všeobecné právne a vnútroškolské predpisy. Zamestnanci sú povinní riadne si plniť svoje povinnosti, vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a z funkcie, ktorou boli v organizácii poverení.

Každý zamestnanec má tieto povinnosti a zodpovednosť:

- plniť príkazy priameho nadriadeného,

- využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovný úloh,

- dodržiavať pracovný čas,

- dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany,

- ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím,

- upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, odmietnuť vykonanie príkazu, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámiť vyššiemu nadriadenému.

Každý zamestnanec má tieto práva:

- právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského významu,

- zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci,

- požadovať pomôcky pre plnenie daných úloh a vykonanie opatrení potrebných pre bezpečnú prácu,

- dostať dovolenku na zotavenie v dĺžke a za podmienok stanovených v Zákonníku práce,

- oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci nim vykonanej.

E. Spisový a skartační  poriadok /registratúrny  poriadok/

 Spôsob  vydávania , číslovania, evidencie a obehu spisových materiálov organizácie a spôsob skartácie spisových materiálov upravuje spisový a škartačný poriadok, ktorý vydáva riaditeľ.

 

F. Podpisový poriadok

 Podpisový poriadok  vydáva riaditeľ organizácie a tento vymedzuje oprávnenie jednotlivých pracovníkov podpisovať sa za organizáciu.

G. Smernice

 1 /  Vnútro-organizačné smernice upravujú zásadné otázky riadenia organizácie a aplikujú platné právne a iné normy na podmienky organizácie.

 2/  Vnútro-organizačné smernice vydáva riaditeľ podľa potreby spravidla na návrh vedúcich príslušných odborných útvarov.

 

H. Príkazy riaditeľa

1 /  Príkazy riaditeľa organizácie stanovujú opatrenia pre zabezpečenie zvlášť závažných a konkrétných úloh a určujú zodpovedného pracovníka za splnenie úloh v stanovenom termíne.

 2 /  Príkazy vydáva riaditeľ organizácie spravidla na základe podkladov predložených príslušnými vedúcich útvarov.

Článok IV.

4. Záverečné ustanovenia

1. Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov školy.

2. Vedúci zamestnanci školy sú povinní postupne oboznámiť s obsahom organizačného poriadku školy všetkých podriadených zamestnancov.

 3. Tento organizačný poriadok je k dispozícií zamestnancom organizácie u riaditeľa, jeho zástupcov riaditeľa.  Návrhy na zmeny a dodatky k organizačnému poriadku môžu podávať všetci zamestnanci prostredníctvom svojich priamych nadriadených.

4. Zmeny a doplnky k organizačnému poriadku vydáva riaditeľ školy po schválení pedagogickou radou.

 

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.

 

V Tuhrine 30.8. 2010                                                                                               Mgr. Gejza Varga

                                                                                                                                  riaditeľ školy

 

Príloha č. 1

                                                                       V Ý C H O V N Ý   P O R A D C A

1.Výchovná práca na úseku prevencie a riešenia problémových žiakov

a)Vyhľadávanie a evidencia žiakov, u ktorých sa prejavujú :

_ výchovné ťažkosti a poruchy správania,

_ ťažkosti a poruchy v učení,

_ skryté zdravotné postihnutie,

_ zmenená pracovná spôsobilosť,

_ sociálne problémy.

b) Prevencia uvedených problémov.

c) Riešenie problémov:

_ pedagogická osveta a výmena informácií medzi školou a rodičmi,

_ individuálna práca s rodičmi žiakov, ktorí majú vývinové, prospechové, výchovné a iné problémy,

_ poradenstvo pri uvedených ťažkostiach a problémoch,

_ spolupráca a sprostredkovanie priameho kontaktu so školským psychológom, špeciálnym  pedagógom,

_ spolupráca a riešenie problémových prípadov s oddelením sociálnych vecí v Prešove,

_ koordinácia práce triednych učiteľov, ostatných vyučujúcich a výchovného poradcu pri riešení uvedených problémov.

d) Poradenská práca pri učení a pri ďalšom rozvíjaní nadania, tvorivosti talentu ostatných detí, hlavne spolupráca s vyučujúcimi a rodičmi.

e) Poradenská práca pre učiteľov v oblasti riešenia uvedených problémov.

2. Práca na úseku výchovy k voľbe povolania a profesijnej orientácie žiakov

a) Spolupráca s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi pri výchove k správnemu sebahodnoteniu a usmerňovanie k výhodnej voľbe povolania.

b) Zabezpečovanie materiálov a pomôcok pre informačnú a poradenskú prácu profesijnej orientácie.

c) Individuálna poradenská a konzultačná činnosť pre žiakov.

d) Oboznamovanie žiakov piateho a šiesteho ročníka s povolaniami.

e) Pomoc pri správnej voľbe povolania formou príslušných psychologických testov pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka.

f) Evidencia žiakov končiacich školskú dochádzku a spracovanie prehľadov o profesijnej orientácii žiakov od piateho ročníka.

g) Príprava a realizácia vstupných dokladov žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku.

h) Pravidelný servis informácií v oblasti povolania (nástenka, zber záujmu, vyhodnotenie, atď.)

i) Zabezpečovanie spätných informácií o bývalých žiakoch a o ich uplatnení.

j) Spracovanie a odovzdávanie prehľadov o rozmiestňovaní žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku PPP v Prešove.

II. Iné činnosti

 Spolupráca s okresným školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom  (vyhľadávanie, evidencia, dokumentácia, konkrétna práca s psychologickými testami atď.)

 

Príloha č.2

 K O M I S I E

 1/ Odborné komisie sa zriaďujú spravidla k riešeniu úloh, ktoré majú celoorganizačnú pôsobnosť.

      Odborné komisie ustanovuje, ich funkcie určuje, predsedu a členov menuje riaditeľ.

 

2 /  Úlohou odborných komisií je na podklade príslušných materiálov podávať vyjadrenia a návrhy na riešenie a rozhodnutie.

       Tieto komisie nemajú právo rozhodovania a prikazovania, nenesú zodpovednosť za vykonané rozhodnutia.

 

3 /  Riaditeľ spravidla menuje tieto komisie

-    komisia pre opravné a komisionálne skúšky

-    škodová a odškodňovacia komisia

-     inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná  komisia

-     výberová komisia pre zadávanie prác na dohody a konkurzy

-     stravovacia komisia

-     odborná  komisia pre zaradenie a preradenie žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami  do špeciálnych tried

Komisia pre opravné a komisionálne skúšky 

Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná, Skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy, alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre ten alebo  príbuzný predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie v deň konania  skúšky. Tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný. Výsledkom skúšky je priložený protokol z daného predmetu.

O výsledku skúšky je do troch dní informovaný zákonný zástupca žiaka.   

 

 Škodová a odškodňovacia komisia

Jej úlohou je navrhovať po prerokovaní s riaditeľom školy uplatňovanie nárokov, alebo postihov zamestnancov školy.

Má päť členov, spolu s predsedom, ktorého touto úlohou poveruje riaditeľ školy, v súlade s organizačným poriadkom školy.

Poverený predseda písomne oznámi riaditeľovi školy mená členov komisie a určí zapisovateľa.

Komisia zasadá podľa potreby a podáva riaditeľovi školy návrhy na riešenie prípadov vždy písomne s podpismi všetkých členov.

Vo svojej práci sa komisia riadi Zákonníkom práce a Štatútom škodovej komisie. -Svoje návrhy môže konzultovať s právnikom a ekonómom.

 Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia

Inventarizačná komisia sa riadi príslušnými predpismi o vykonávaní inventarizácie a o správe štátneho majetku. Po skončenej inventarizácii predkladá riaditeľovi školy písomný návrh na jej vysporiadanie. Uplatní tiež návrhy na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku.

Počet členov komisie sa určuje podľa rozsahu vykonávanej inventarizácie. Predsedu komisie poveruje funkciou písomne riaditeľ školy. Poverený predseda predloží riaditeľovi školy písomný zoznam členov komisie. Okrem určenej inventarizácie komisia preberá majetok školy – inventár kabinetu, resp. majetok školy, pridelený do osobného užívania, od odchádzajúceho zamestnanca školy v prípade, ak tento majetok bude spravovať v nasledujúcom období nový zamestnanec školy. Ak inventár preberá ďalší zamestnanec školy, členovia komisie sa zúčastňujú na preberaní a tiež podpisujú zápisnicu o prebratí majetku. Komisia sa schádza podľa potreby a zvoláva ju

predseda komisie.

Výberová komisia pre zadávanie prác a konkurzy

Jej funkciou je prerokúvať, navrhovať riaditeľovi akcie na rekonšturkčné, adaptačné a opravárenské práce na objektoch a zariadeniach školy a aj vyberať dodávateľov na tieto práce. Pri konkurzoch, resp. výberovom konaní na nového vedúceho zamestnanca školy, odporúčať riaditeľovi školy vhodného uchádzača. Riadi sa pritom príslušnými právnymi predpismi a smernicami. Predsedu komisie určuje riaditeľ školy. Ten si prizýva členov (najmenej dvoch) podľa povahy veci. O spoluprácu môže požiadať členov rady rodičov , členov rady školy. Odporúčania predkladá riaditeľovi písomne s podpismi členov komisie.

 Stravovacia komisia

Stravovacia komisia sa riadi MŠ SR pre oblasť školského stravovania (Vyhlášky č. 121/1994).

Hlavné úlohy stravovacej komisie:

1. Zostaviť stravovací lístok  - vyberať stravu podľa zásad správnej výživy 

2. Dozerať na hygienu prevádzky, bezpečnosť pri práci .

3. Spolupracovať pri vytváraní kultúrneho prostredia, estetiky stolovania a hygieny výdaja stravy.

4. Sledovať čas výdaja stravy a vykonávanie pedagogického dozoru počas výdaja stravy.

5. Pomáhať pri zabezpečovaní zásobovania potravín.

6. Podľa záujmu stravníkov riešiť doplnkové stravovanie.

Odborná komisia pre zaradenie a preradenie žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami

-navrhuje zaradenie alebo preradenie  žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami do špeciálnych triedy

Organizačné úlohy:

1. Komisia zasadá  v prípade potreby.

2. Zo zasadnutí komisie sa vedie zápis.

Príloha č. 3

Zoznam členov jednotlivých komisií

Komisia pre opravné a komisionálne skúšky:

  1. Mgr. Danka Kučerová – predseda
  2. Skúšajúci
  3. Prísediaci

Zloženie komisie za jednotlivé predmety sa určuje pred vykonaním skúšky.

 

Škodová a odškodňovacia komisia:

1. Marta Mesarošová. - predseda komisia

2. Marta Mesarošová - zapisovateľka

3. Vedúci MZ- člen

4. Vedúci PK1 - člen

5. Vedúci PK2 – člen

6. Vedúci PK3 - člen

                                                                                                  

 Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia:

1. Danka Kučerová  - predseda komisie (poverený RŠ)

2. Marta Mihaliková- zapisovateľka

3. Vedúci MZ - člen

4. Vedúci PK1- člen

5. Vedúci PK2 – člen

6. Vedúci PK3 –člen

Zloženie komisie za jednotlivé kabinetné zbierky sa určia pred vykonaním inventarizácie na základe spracovania Príkazu riaditeľa školy pre vykonanie inventarizácie majetku v danom školskom roku.

 

 Výberová komisia pre zadávanie prác a konkurzy:

Zloženie komisie sa určuje podľa charakteru výberového konania.

 

Stravovacia komisia:

1. Mgr. Adriana Mikitová - predseda komisie

2. Magdaléna Petrová - zapisovateľka

3. Ľubica  Kollárová - člen

 

Odborná komisia na posudzovanie a navrhovanie prijatia žiaka so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími  potrebami do  špeciálnej  triedy s mentálnym postihnutím :

1. Mgr. Gejza Varga, riaditeľ školy – predseda

2. Bc. I.Pazderová,školský špeciálny pedagóg – člen

3.PhDr. M. Kresila, zástupca pedagogicko- psychologickej poradne v Prešove  – člen

4. PaedDr. K. Farbancová,zástupca špeciálno- pedagogickej poradne pri ŠZŠ Matice slovenskej– člen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist