Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Základná škola s materskou školou Tuhrina

Materská škola

                                                                                                                                           image

 

NAŠA ŠKOLA

                                                          História MŠ

  • Slávnostné otvorenie a spustenie prevádzky    2. 9. 2009
  • Školský rok 2009/2010 – jedna trieda s poldennou prevádzkou /12 detí/

Prvá riaditeľka – Mgr. Jana  Bednárová

  • Od 1. 12. 2010 spolu so základnou školou tvorí právny subjekt pod názvom  ZŠ s MŠ Tuhrina, ktorého je riaditeľ školy  Mgr. Gejza Varga

 Charakteristika MŠ 

 MŠ je jednotriedna. Poskytuje poldennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Škola vytvára vhodné podmienky pre výchovu a vzdelávanie bez rozdielu, nezávisle od sociálneho postavenia rodiny, rešpektuje ľudské práva a práva dieťaťa. MŠ navštevuje 50% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a taktiež deti z okolitých obcí /Lesíček, Lučina/.

Materská škola je situovaná v strede obce, v tichom prostredí mimo hlavného ťahu. Nachádza sa  v školskom areáli, spolu so  ZŠ – I.st. a MŠ. MŠ je v novej účelovej budove, ktorá je prízemná. Má vstupný priestor – šatňu, hygienické zariadenie a jednu triedu. Neoddeliteľnou súčasťou materskej školy je školský dvor s trávnatou plochou , ktorý je vybavený pieskoviskom a lavičkami.

Blízke lesy, ktoré lemujú celú obec, umožňujú našim deťom tráviť čas v lone prírody a preto sa vytvorila krásna symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí.

Pri vnímaní predškolskej výchovy a vzdelávania vychádzame z požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu   a individuálneho osobnostného rozvoja, ktorý je založený na špecifických potrebách dieťaťa a ich primeranom uspokojovaní. Dimenzie potrieb predškolského veku – fyzickú, psychickú i sociálnu napĺňame v prostredí  materskej školy  spoľahlivo, cielene a kvalifikovane.

Prioritou všetkých zamestnancov je spokojnosť, príjemná atmosféra a prostredie stimulujúce deti k poznávaniu a aktívnemu prežívaniu všetkých činností v našej materskej škole.

 Krúžky

      Tanečný krúžok

  • vedie ho Mgr. Jana Bednárová
  • krúžok sa zameriava na rozvoj rytmického cítenia u detí, všeobecnú tanečnú prípravu, pohybové aktivity, rozvíjanie jedinca v rámci kolektívu, prirodzenej disciplíny, osobnej kreativity v tanci.

Denný poriadok v MŠ 

  Počas pobytu v materskej škole majú deti príležitosť   na sebazdokonaľovanie v rôznych oblastiach. Materská škola sa usiluje   usporiadať denné činnosti tak, aby bol život detí v nej radostný a zaujímavý.

  V edukačnom procese sa ako hlavný prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa   uplatňuje HRA.

  Deti majú dostatok možností na individuálne, skupinové a kolektívne hry,   ktoré sa organizujú v rôznych formách.   Striedajú sa pohybové, intelektové, pracovné a estetické činnosti.

  S prihliadnutím na podmienky našej školy má jeden deň, ktorý v nej dieťa   strávi, nasledovnú podobu:

 

  7.30 hod.  - otvorenie materskej školy

                  - schádzanie detí, hry a hrové činnosti, plánovanie,

                    individuálne aktivity, ranný kruh,

                  - pohybové a relaxačné cvičenia

 

  9.00 hod.  – 9.30 hod. hygiena, desiata, stolovanie

                  - edukačné aktivity ( výtvarné, hudobné,

                    hudobno-pohybové, grafomotorika,

                    aktivity realizované formou hry ).

                  - pobyt vonku, vychádzka, pobyt na školskom dvore

 

  13.00 hod.  – koniec prevádzky

 

  Náš denný poriadok rešpektuje denné potreby, možnosti a záujmy detí. Dieťa   sa postupne prispôsobuje požiadavkám denného poriadku, stotožňuje sa s ním,   osamostatňuje sa, učí sa sebadisciplíne a zodpovednosti.

 

A K T I V I T Y   M Š

 

Zápis detí do MŠ

image

- 14.3.-21.3.2011

- v budove MŠ

- od 13.00 hod. do 16.00 hod.

- u zástupkyne Mgr.J.Bednárovej

 

 

 

 

 

TOPlist