Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Základná škola s materskou školou Tuhrina

Dokumenty

image                                                                                                                                                                                       

 

PLÁN   PRÁCE  V  ŠKOLSKOM  ROKU  2011/2012

Úvod

Pri vypracovaní Plánu práce školy na školský rok 2011/2012 sme vychádzali zo všeobecne platných právnych predpisov, zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, z analýzy úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v predchádzajúcom školskom roku, z úloh v Pedagogicko-organizačných pokynoch pre školy  na školský rok 2011/2012.

Okrem informačného charakteru, plán obsahuje aj pripravované zmeny v koncepčnej a legislatívnej oblasti, zmeny v podmienkach organizácie a opatrení základnej školy.

V rámci pripravovaných zmien bude dôležité registrovať a pripraviť sa na dôležité oblasti, hlavne oblasť efektívneho financovania školy, vynakladania pridelených finančných  prostriedkov na prevádzku školy, zefektívnenia prevádzkových nákladov školy ako aj oblasť mzdová. Základom pridelenia finančných prostriedkov musia byť finančné normatívy prepočítané na jedného žiaka.

Hlavným cieľom v tomto školskom roku je motivácia žiakov i zamestnancov školy ku kvalitnejším výsledkom edukačného a výchovného procesu, ktorý sa ponesie v znamení využiteľnosti nadobudnutých poznatkov v praxi a na zameranie výchovy a vzdelávania v podmienkach školy, ako aj z hľadiska reformy vzdelávania s mottom : ,,Naučme sa učiť – učme sa pre život !,,

Dôležitá je aj  zmena filozofie školy – filozofia „otvorenej školy“, kde škola a rodičia vytvoria istú komunitu, ktorá sa na spoločných stretnutiach bude zaoberať danou problematikou, nevynímajúc z toho hlavne poradné orgány riaditeľa školy a samosprávne orgány školy. Škola by mala tvoriť ucelený celok nielen v oblasti vzdelania, ale aj v oblasti trávenia voľného času pre žiakov – šport, kultúra a pod.

Ďalšou  nie menej dôležitou oblasťou v zabezpečovaní výchovno – vzdelávacej činnosti školy bude vzájomná spolupráca na patričnej úrovni medzi zriaďovateľom – vedením školy – samosprávnym orgánom školy – a poradnými orgánmi školy s hlavnou úlohou – zabezpečiť plynulý a bezproblémový chod školy jednak z hľadiska prevádzky, jednak z hľadiska výchovy a vzdelávania žiakov.

1. Analýza výsledkov školy za minulý školský rok

Plán práce Základnej školy s materskou školou v Tuhrine v školskom roku 2010/2011 vychádzal z hlavných úloh, ktoré škola mala zabezpečovať, z Pedagogicko-organizačných pokynov a z konkrétnych podmienok školy.

Všetci pracovníci školy dbali na dôslednú realizáciu Deklarácie práv dieťaťa, o aktívnu ochranu žiakov pred negatívnymi spoločenskými vplyvmi, ako aj o rozvoj environmentálnych schopností detí. Všetci pedagogickí pracovníci sa snažili o tvorivý humanistický prístup pri riešení úloh a o utváranie podmienok a prostredia pre zdravý vývoj mladej generácie.

V uplynulom školskom roku škola fungovala ako samostatný právny subjekt so všetkými právami a povinnosťami z toho vyplývajúcimi.

Zriaďovateľom školy bol Obecný úrad Tuhrina.

Vyučovanie na škole sa začalo 2. septembra 2010 a vysvedčenia boli žiakom vydané 30.júna 2011.

Úlohy na škole zabezpečovalo 18  pedagogických pracovníkov, vrátane  pána farára, ktorý vyučoval náboženskú výchovu. Učiteľom špeciálnych tried a v 1.ročníku  boli celý rok nápomocné dve asistentky. Nerušený chod školy zabezpečovali prevádzkoví pracovníci  v celkovom počte 6 zamestnancov.

Pedagogický zbor úzko spolupracoval s Rodičovským združením, Radou školy, s Obecným úradom Tuhrina, s Obecným zastupiteľstvom .

Odbornosť vyučovania na škole bola v uplynulom roku celkom 70%, z toho na I. stupni 100% a na II. stupni 70% kvalifikovanosť. V špeciálnych triedach odbornosť dosahovala  40%. V tomto školskom roku úspešne ukončili  rozširujúce  odborné vzdelávanie 2 učitelia.

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2010/2011

Počet žiakov na konci školského roku v klasických triedach: 103 žiakov

Zo znevýhodneného prostredia: 103

Začlenení:17

Počet tried:8

Prospeli: 98

Neprospeli:5

Povolené komisionálne skúšky:0

Povolené štúdium v zahraničí:0

Správanie:

Znížené známky zo správania:

2.stupeň: 3

3.stupeň: 15

Pokarhanie riaditeľom školy: 7

Pochvaly riaditeľom školy: 3

Dochádzka

Vymeškané hodiny: 12 498

Neospravedlnené: 2 586

Počet žiakov na konci školského roku v špeciálnych triedach : 50 žiakov

Zo znevýhodneného prostredia: 50

Počet tried:6

Prospeli: 50

Neprospeli:0

Správanie:

Znížené známky zo správania:

2.stupeň: 4

3.stupeň: 11

4.stupeň:7

Pokarhanie riaditeľom školy: 6

Pochvaly riaditeľom školy: 1

Príčinou zníženia známok zo správania bolo záškoláctvo, viacnásobné porušovanie školského poriadku.

Dochádzka

Vymeškané hodiny: 8 313

Neospravedlnené: 2 709

Z celkového počtu 153 žiakov neprospeli 7 žiaci z toho v KT .

Z celkového počtu 153 žiakov vymeškali : 20 811 hod., priemer:136,0 hod.

                                                neospravedlnené : 5 295hod., priemer: 34,60 hod.

V  špeciálnych triedach  bolo 5 tried s variantom A, 2 triedy s variantom B.

Testovanie 9- 2011

Priemerná percentuálna úspešnosť školy : Matematika: 73,6%

                                                                              Slovenský jazyk a literatúra: 46%

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: Matematika: 52,9%

                                                                                  Slovenský jazyk a literatúra: 58,2%

 

Školu navštevovalo 153 žiakov z obcí Tuhrina, Žehňa, Lesíček. Na škole bolo 13 tried . Školskú dochádzku ukončilo 19 žiakov a z toho 4 žiaci sú prijatí na OU v Prešove. Ostatní žiaci odchádzajú do pracovného pomeru so základným vzdelaním.

Zápis prvákov bol 4.2.2011 a s rodičmi sa ho zúčastnilo 3 detí.

Všetci pracovníci školy dbali na dôsledné dodržiavanie všeobecne platných predpisov a noriem, dodržiavali učebné plány, pričom osobitná pozornosť bola venovaná kvalite vyučovania.

V analýze konštatujeme:

Pozitíva:

-rekonštrukcia školy

-spravodlivé posudzovanie vedomostí

-pokrok v žiackej komunikácii,

-reprezentácia školy

-aktivity školy

Negatíva:

-základné pravidlá správania sa žiakov

-veľa neospravedlnených hodín

-prevaha klasickej formy vyučovania

-nepriaznivá atmosféra tvorivosti

-spolupráca s rodičmi

-nedostatočný záujem o štúdium

-kvalifikovanosť pedagogického zboru v ŠT

Opatrenia na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z analýzy

- v plánovaní práce PK a MZ je potrebné zamerať sa na používanie štandardov v každom vyučovacom predmete a výsledky previerok vedomostí porovnávať s očakávanou úrovňou zvládnutia.

- sústrediť sa na rozvoj hlasného čítania, na rozvoj čítania s porozumením, ďalej venovať pozornosť tvorivým jazykovým cvičeniam s cieľom ľahšieho osvojenia spisovného jazyka. Všímať si správne používanie slovnej zásoby, odstraňovanie nárečových a slangových slov z ústneho i písomného prejavu žiakov.

-naďalej využívať školskú knižnicu

Tieto úlohy vo všetkých predmetoch, nielen na hodinách SJL.

V prírodovedných predmetoch- hlavne matematika, fyzika, chémia, rozvíjať u žiakov logické myslenie, samostatnosť, aktívny prístup k riešeniu problémov. Venovať väčšiu pozornosť nadaným žiakom, viac zapájať do súťaží v triede i mimo triedy .

Vo vyučovacom procese sa vyžaduje pravidelná a dôsledná príprava na vyučovanie, dodržiavať a plniť učebné osnovy, na vyučovacích hodinách využívať medzipredmetové a vnútropredmetové vzťahy, využívať pomôcky z kabinetných zbierok, uplatňovať spätnú väzbu – písomným opakovaním, didaktickými testami, ktoré sú prekonzultované v MZ a PK, viesť žiakov k sebahodnoteniu – k vyjadreniu kladného i kritického postoja vo vzťahu : žiak – žiak.

Sústrediť sa na dochádzku všetkých žiakov v triede, pri každom podozrení záškoláctva triedny učiteľ sa skontaktuje s rodičmi žiaka, ak nedôjde k zlepšeniu, písomne oznámi rodičom, a riaditeľovi školy na konci príslušného mesiaca písomne predloží počet vymeškaných hodín: ospravedlnených i neospravedlnených.

Na základe tejto analýzy si stanovujeme tieto hlavné úlohy:

I. Dôsledným plnením ŠVP a ŠkVP zvyšovať úroveň vedomostí, praktických zručností,pripravenosť na reálny život a ďalšie vzdelávanie.

II. Vhodným usmerňovaním využívania voľného času žiakov eliminovať nežiaduce javy v živote mládeže a posilňovať správny životný štýl

III. Spoluprácou s rodičmi, obecnými úradmi a záujmovými organizáciami posilňovať spolupatričnosť ku škole a reprezentáciu školy.

 

V školskom roku 2010/2011 pracovali na škole nasledovné poradné orgány vedenia :

· metodické združenie učiteľov I. stupňa   

  · predmetová komisia spoločenskovedných predmetov

· predmetová komisia prírodovedných predmetov

· predmetová komisia výchovných predmetov

· predmetová komisia učiteľov špeciálnych tried

V prvom rade boli zodpovedne spracované tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých predmetov vyučujúcimi . Ich plnenie bolo pravidelne kontrolované zástupkyňou RŠ, ako aj vedúcou PK4. Ciele  ktoré si vyučujúci postavili boli splnené s ťažkosťami. Tieto ťažkosti spočívali v nezáujme žiakov o vzdelávanie, v žiadnej príprave na vyučovanie ale aj častej neprítomnosti na vyučovaní.  Napriek telesnému  a duševnému stavu týchto žiakov, vyučujúci vyvinuli maximálne úsilie pre splnenie požiadaviek učebných osnov  pričom  využili všetky dostupné metódy a formy vzdelávania .

Jednotlivé zasadnutia PK 4 prispeli k skvalitneniu práce medzi vyučujúcimi a vedením školy, ale aj medzi vyučujúcimi a žiakmi. Stanovené ciele a úlohy, ktoré boli postavené pred  predmetovú komisiu boli splnené veľmi dobre, o čom svedčia výsledky v prospechu ale aj zapojení sa do výtvarných súťaži a pekné boli aj výrobky  z pracovného vyučovania, ktoré mohli byť vystavené na výstavke školy. Kladne z aktivít možno hodnotiť exkurzie a návštevu,, Dňa otvorených dverí leteckej základne „v Prešove.

Spolupráca s rodičovským združením bola na slabej úrovni nakoľko rodičia nejavia záujem o svoje detí. Pripomienky, nápady a postrehy z triednych RZ boli tlmočené v pedagogickom zbore. V uplynulom školskom roku sa uskutočnilo 1. plenárne zasadnutie, spoločne s vedením školy boli pripravené spoločné podujatia pre žiakov. Zo všetkých vari najkrajšími boli :Benefičný vianočný koncert, Deň detí, Stolnotenisový turnaj.

Rada školy pracovala na dobrej úrovni, hlavne na začiatku školského roku zosúlaďovala svoje interné dokumenty s platnou legislatívou.

Mimoškolská a záujmová činnosť školy pracovala na širokej báze ( 14 krúžkov).

 Učitelia a pracovníci školy sa snažili u žiakov pestovať zdravý spôsob života, dôraz sa kládol na skrášľovanie interiéru a exteriéru školy, nezabúdalo sa  aj  na  kultúrne akcie.                                                                                                

Ciele environmentálnej výchovy plnili učitelia vo svojich tematicky výchovno-vzdelávacích plánov a dbali na to , aby sa táto výchova stala súčasťou života žiakov našej školy.

2.Organizácia školy

Základná škola s materskou školou v Tuhrine má v  školskom roku 2011/2012 13 tried . Z toho 2 triedy na I. stupni, 5 tried na II. stupni,                  6 špeciálnych tried. V špeciálnych triedach  je 5 tried s variantom A, 1 triedy s variantom B.

Školu navštevuje 156 žiakov .V klasických triedach je 103 žiakov z toho 13 žiaci integrovaní, ktorí budú pracovať podľa individuálneho plánu z MAT,SJL. V špeciálnych triedach 53 žiakov. Z celkového počtu je 100 % rómskych žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia Žiaci prichádzajú z obcí Tuhrina, Žehňa, Lesíček.

V tomto školskom roku bude celá činnosť školy vychádzať  zo všeobecne platných právnych predpisov, zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, z úloh v Pedagogicko-organizačných pokynoch pre školy  na školský rok 2011/2012.

Všetci pracovníci školy budú dbať na dôsledné dodržiavanie všeobecne platných predpisov a noriem. Náležitá pozornosť bude venovaná príprave žiakov na život v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.  Cez dieťa komunikovať s rodičmi a cez  rodičovskú dôveru v nás spätne pracovať s deťmi tak, aby oni boli spolutvorcami aktivít a činností školy.

Vyučujúci majú vo svojich tematický výchovno-vzdelávacích plánov obsiahnuté úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu, zároveň tam majú implementované prvky environmentálnej výchovy,  tak, aby obsahovali ekologické, ekonomické  kontexty, všetko s prihliadnutím na naše vhodné podmienky školy. Taktiež implementovať prvky čitateľskej výchovy . Na hodinách SJL venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami viesť, rozvíjať schopnosť spisovne komunikovať a argumentovať. Dostatočne využívať školskú knižnicu

Osobitná pozornosť bude venovaná kvalite vyučovania.V rámci pedagogických rád a pracovných zasadnutí ako aj v rámci triednickej práce s deťmi budeme ďalej prehlbovať poznatky a právne vedomie pedagógov a žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárod. dokumentoch :Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa. Škola sa bude naďalej podieľať na aktívnej ochrane žiakov pred negatívnymi vplyvmi. Bude posilnené postavenie koordinátorov jednotlivých projektov tak, aby navzájom spolupracovali a zosúlaďovali školské akcie a podujatia, ako aj využívanie mimoškolského času.

V súlade s Národným programom rozvoja športu v SR sa bude na škole venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju žiakov. Naďalej budeme hľadať možnosti rozširovania organizačných foriem telesnej výchovy a pohybových aktivít, ktoré nevyžadujú náročné priestorové a materiálne podmienky s cieľom zapojenia čo najširšieho počtu detí.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

V školskom roku 2011/2012 pokračuje školská reforma, ktorá kladie vysoké nároky  na pedagógov. Štátny vzdelávací program vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania, školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, vypracovaný je v súlade s princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona   s ohľadom na možnosti školy, potreby žiakov, požiadavky rodičov a zriaďovateľa. Väčší priestor sa bude ponechávať tvorivej aktivite žiakov, dosahovania čo najlepších vedomostí, zručností a návykov žiakov, v práci pedagóga ponechať priestor na iniciatívu a tvorivosť, nie zošnurovať predpismi a nariadeniami. V nadväznosti na ŠkVP škola bude venovať pozornosť vyučovaniu cudzích jazykov.                                                                                                          

V súlade s Medzinárodnou štandardnou  klasifikáciou vzdelávania v základných školách  poskytuje škola:                                                      

 - primárne vzdelávanie ISCED 1: v 1., 3.,  ročníku

- nižšie sekundárne vzdelávanie  ISCED 2 : v 5., 6., 7., 8. ročníku.

- primárne vzdelávanie ISCED 1: s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia  v 5.,6.,7., ročníku  

- primárne vzdelávanie ISCED 1: so stredným stupňom mentálneho postihnutia  v 5.,6.ročníku                                                                                                                             Žiaci, ktorí v školskom roku 2011/2012 navštevujú   9. ročník (KT) a 8.,9. (ŠT) základnej školy sa do ukončenia 9. ročníka vzdelávajú podľa učebných  plánov a učebných osnov schválených podľa doterajších predpisov pre ZŠ.

V súvislosti s nárastom počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením budeme venovať týmto žiakom sústavnú pozornosť a usilovať sa o zavedenie asistenta učiteľa.

Organizácia školského roka 2011/2012                                                           

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2011. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2011(pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2011 (utorok).

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2012 (utorok).

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2012 (streda) a končí sa 29. júna2012 (piatok).

4. O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

 Prehľad termínov prázdnin

  Prázdniny

   Posledný deň  
  vyučovania 
pred začiatkom  
prázdnin

  Termín prázdnin

 Začiatok vyučovania  
   po prázdninách

  jesenné

27. október 2011 (štvrtok)

28. október –      

 31. október 2011

2. november 2011 (streda)

  vianočné

22. december 2011 (štvrtok)

23. december 2011   –

5. január 2012

9. január 2012

(pondelok)

  polročné

2. február 2012 (štvrtok)

3. február 2012 (piatok)

6. február 2012 (pondelok)

 

  jarné 
  Prešovský kraj

24. február 2012 (piatok)

27. február –  

2. marec 2012

5. marec 2012 (pondelok)

  veľkonočné

4. apríl 2012 (streda)

5. apríl –   10. apríl 2012

11. apríl 2012 (streda)

  letné

29. jún 2012 (piatok)

2. júl –   31. august 2012

3. september 2012 (pondelok)

         

 

Príprava testovania žiakov 5. ročníka základných škôl

1. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“) pripravuje v rámci projektu  „Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania“ spolufinancovaného z prostriedkov EÚ celoslovenské testovanie žiakov na výstupe zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1. 

2. V mesiacoch máj – jún 2012 sa uskutočnia pilotné testovania na reprezentatívnej vzorke cca 2 600 žiakov 4. ročníka základných škôl. Pilotné testovania sa budú konať na cca 90 základných školách s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.

3. Výsledkom pilotného testovania budú súbory úloh, ktoré vytvoria základ pre testovacie nástroje pre predmety: slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, matematikana stupni ISCED 1 v zmysle nových štátnych vzdelávacích programov. Súčasťou testovania budú aj dotazníky pre žiakov a učiteľov testovaných predmetov, v ktorých sa budú zisťovať niektoré aspekty vyučovacieho procesu na školách (napr. vyučovacie metódy a formy, vyučovacie pomôcky, školské a mimoškolské aktivity a pod.).

1.3 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov smentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2012 sa uskutoční  14. marca 2012(streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

2. Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo základnej  školy, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Pri testovaní sa používajú tzv. NR testy (rozlišovacie, porovnávacie testy, testy relatívneho výkonu), ktoré sa využívajú v meraniach veľkého rozsahu na štandardizované testovanie, napríklad na výstupe zo základnej školy. Tieto testy rozdeľujú žiakov podľa úspešnosti do poradia vyjadreného v percentile.

3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie, krajských školských úradov a členovia rád 4 základných škôl. Krajské školské úrady s cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania poveria úlohou nestranných pozorovateľov učiteľov základných a stredných škôl.

4. Náhradný termín testovania sa uskutoční 27. marca 2012 (utorok).

5. Na vybraných základných školách bude v období september  – november 2011 a máj  – jún

2012 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

Zápis do 1. ročníka sa bude konať v čase od 6.02. – 10.02. 2012

Všeobecne záväzné právne predpisy

a)      Úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (vydané v Zbierke zákonov pod č. 28/2009 Z. z.),

b)      Zákon č. 37/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z.,

c)      Zákon č. 179/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

d)     Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

e)      Zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

f)       Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

g)      Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

h)      Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia,

i)        Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 323/2009 Z. z. o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme štúdia na akademický rok 2010/2011,

j)        Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov,

k)      Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z.,

l)        Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení,

m)    Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách,

n)      Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte,

o)      Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 269/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka,

p)      Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 o stredných školách,

q)      Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe,

r)       Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole,

s)       Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania,

t)       Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 332/2009 Z. z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme (vypracovaná v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR),

u)      Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 405/2009 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z.,

v)      Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

w)    Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Rezortné predpisy 

 

Smernica č. 7/2011 o zrušení Metodického usmernenia č. 13/2007-R zo dňa 30. augusta 2007

 

Smernica č. 10/2011, ktorou sa upravuje postup Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a priamo riadených organizácií pri výbere a schvaľovaní učebníc.

 

Smernica č. 12/2011 o organizačnom zabezpečení zahraničných pracovných ciest, zahraničných pracovných návštev a s tým súvisiacich ďalších činností medzinárodnej spolupráce

 

Príkaz ministra č. 17/2011, ktorým sa vydáva štatút odbornej komisie pre poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby

 

Príkaz ministra č. 18/2011, ktorým sa vydáva Štatút Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku a Rokovací poriadok Komisie pre oceňovanie

 

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

 

Smernica č. 23/2011, upravujúca záväzné postupy pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, a to v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z. z.

 

Smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení

 

Metodické usmernenie č. 28/2011, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny

 
 

Metodický pokyn č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED – 1 primárne vzdelávanie

 

č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1

 

č. 33/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov odborných učilíšť

č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl

 

č. 35/2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1

 
 

 

Nariadenia vlády Slovenskej republiky

 

    Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.422/2009 Z.z., ktorým sa

    ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej  

    výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

 
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z.z.

 
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 323/2009 Z. z. o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme štúdia na akademický rok 2010/2011

 
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

 
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2008 Z. z. o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme

 
   
 
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 412/2007 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou

 
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z.z. o rodeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

 
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z.z o Akreditačnej komisii

 
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám

 
 

Koncepcie a stratégie

a)      Koncepcia v oblasti predškolskej výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do základnej školy,

b)     Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných menšín,

c)      Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania,

d)     Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v materských školách a na 1. stupni základných škôl (primárne vzdelávanie) v súlade s filozofiou materinský jazyk + 2,

e)      Implementácia stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií – Národný štandard finančnej gramotnosti pre jednotlivé stupne dosiahnutého vzdelania,

f)      Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v Slovenskej republike a v systéme celoživotného vzdelávania a na ňu nadväzujúci Akčný plán výchovy a vzdelávania k TUR v SR,

g)     Stratégia informatizácie regionálneho školstva,

h)     Koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy za rezort školstva,

i)       Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 – 2013,

j)       Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu,

k)     Koncepcia informatiky a informatizácie školstva,

l)       Akčný plán k stratégii informatizácie regionálneho školstva,

m)   Hodnotenie systému vzdelávacích poukazov,

n)     Národný akčný plán pre deti na roky 2009 – 2012,

o)     Národný program duševného zdravia na roky 2008 – 2010,

p)     Národná protidrogová stratégia na obdobie 2009 – 2012,

q)     Národný program prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2009 – 2012,

r)       Koncepcia rozvoja domovov mládeže a zariadení školského stravovania,

s)      Aktualizácia Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR,

t)       Národný program starostlivosti o deti a dorast,

u)     Národný program prevencie obezity,

v)     Národný plán výchovy k ľudským právam 2005 – 2014.

 

Učebnice a školské tlačivá

1. Pre informácie k učebnicovej politike odporúčame sledovať  www.edicny-portal.sk, kde sú zverejnené informácie o učebniciach, o výberových konaniach na nové učebnice, o distribúcii učebníc a taktiež objednávkový formulár pre učebnice, ktoré poskytuje ministerstvo školám na základe ich objednávky bezplatne. 

2. Objednávky učebníc sa  realizujú výlučne vyplnením elektronickej objednávky cez www.edicny-portal.sk, kde sú zverejnené aj termíny začatia a ukončenia objednávkovéhokonania. Ministerstvo porovná objednávky jednotlivých učebníc s reálnym počtom žiakov v príslušnom ročníku.

3. Po ukončení objednávacieho konania na nákup učebníc si môžu objednať učebnice len novozriadené školy. Objednávku učebníc pre 1. ročník si budú môcť spresniť všetky školy podľa počtu žiakov zapísaných do 1. ročníka v termíne zverejnenom na  www.edicnyportal.sk.

4. Zoznamy učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, ktorým bola udelená schvaľovacia alebo odporúčacia doložka, sú zverejnené na www.edicny-portal.sk.

5. Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia podľa § 11 ods. 3 písm. g) aţ s) školského zákona sa vedie na tlačivách podľa vzorov zverejnených na www.minedu.sk.

6. Ďalšia dokumentácia školy alebo školského zariadenia podľa  § 11  ods. 10 písm. a) aţ d) školského zákona sa vedie na tlačivách podľa vzorov zverejnených na www.minedu.sk.

Účelové cvičenia / Didaktické hry

Názov

Stupeň

Rozsah

Termín

jesenný/letný

Zodpovedný pedagóg

Účelové cvičenia – prípravná časť

II. stupeň

1 deň/2x za rok

September/Máj

    26.9.2011

    28.5.2012

Garaj

Účelové cvičenia – praktická časť

II. stupeň

1 deň/2x za rok

September/Máj

    27.9.2011

    29.5.2012

Garaj

Didaktické hry – príprava

I. stupeň

2-4 vyučovacie hodiny/1x za rok

     September

     26.9.2011

Garaj

Didaktické hry – realizácia v teréne

I. stupeň

4 vyučovacie hodiny/1x za rok

      September

      27.9.2011

Garaj

Didaktické hry spojené s vychádzkou do prírody pre ročníky 1. – 4.

Realizácia učiva ochrana človeka a prírody, branno-športové súťaže

Tematický výchovno-vzdelávací plán pripraviť podľa UO “Ochrana človeka a prírody“ vydaných Ministerstvo školstva SR v súlade so Zákonom NR SR c. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Prehlbovanie, spresňovanie, systematizovanie didaktických hier  vo výchovno-vzdelávacom procese školy.

 

Plán na realizáciu učiva OCHRANA ČLOVEKA A PRÍRODY = Ochrana života a zdravia

Učivo je realizované :

prvkami učiva vo vybraných predmetoch

didaktickými hrami spojenými s vychádzkami do prírody - 1. - 4. roč.

účelovými cvičeniami v rozsahu dvoch dní pre 5. - 9. ročník (jeseň, jar).

Učivo je zapracované do učebných plánov.

T: september

Z: vedúci PK a MZ

Didaktické hry – 1.,3.roč. - čas trvania: 1 x ročne – 1. deň - teoretická príprava v rozsahu 2 – 4 hodín,

2. deň - 4 hodiny – cvičenia v prírode

Účelové cvičenia 5. - 9. ročník - 2 x ročne - 1. deň - 3 -5 hodín teoretická príprava,

2. deň - 5 hodín praktické cvičenia v prírode

Účelové cvičenia sú evidované v triednych knihách.

Jesenné a letné účelové cvičenie usporiadať v termínoch:

T: 9/2011 , 05/2012

Z: ZŠ, triedni vyučujúci

Didaktické hry – 1. – 4. roč.

T: september

Z: tr. uč.

Účelové cvičenia – 5. – 9. roč.

T: september, máj

Z: tr. uč.

Školské výlety a exkurzie : podľa plánu exkurzií a výletov, ktorý tvorí súčasť plánu práce školy

 

Personálne obsadenie školy v školskom roku 2011/2012

Riaditeľ školy: Mgr. Gejza Varga

Zástupkyňa RŠ pre ZŠ: Mgr. Danka Kučerová

Predseda Rady školy : Mgr. Magdaléna Glankovičová                                                                  

Predseda OZ : Ing. Jaromír Čudek                                                                                                                                                                                         

 

Triedni učitelia

Trieda

Triedna učiteľka

Počet žiakov

Dievčat

Chlapcov

I.A

Anna Tvareková,Mgr.

10

6

4

III.A

Michaela Boryová,Mgr.

     11

      2

9

V.A

Gabriela Drabiščáková,Mgr.

     25

    11

      14

VI.A

Eva Demeterová,Mgr.

     13

9

4

VII.A

Júlia Gogová,Mgr.

13

3

       10

VIII.A

Anna Hajdučinová

14

8

6

IX.A

Magdaléna Glankovičová,Mgr.

17

8

9

V.B

Anna Čurilová,Mgr.

 11

3

8

VI.B

Silvia Hrabíková,Mgr.

11

6

5

VII.B

Jaromír Čudek

       7

2

5

VIII.B

Magdaléna Mihoková,MVDr.

      11

5

6

IX.B

Miroslav Garaj.

 4

1

3

VI.C-VIII.C

Adriana Mikitová,Mgr.

 

 4

 5

3

2

1

3

 

 

2.1 Počet žiakov k 15.09.2011 - klasické triedy

 

Počet žiakov

Dievčat

Chlapcov

I.stupeň

21

          8

13

II. stupeň

82

39

43

Spolu

103

47

56

    Počet žiakov s IVP:  II. stupeň:V.A-2ž.,VI.A-2ž.,VII.A-3ž.,VIII.A-3ž., IX.A-3ž.)

    Spolu IVP :   13 žiakov

 

   Počet žiakov k 15.09.2011- špeciálne triedy

 

Počet žiakov

Dievčat

Chlapcov

II.stupeň

53

22

31

 

  CELKOM SPOLU : 156 žiakov         KT- 103 žiakov            ŠT- 53 žiakov

 

2.2 Počet tried- klasické triedy

 

Počet tried

I.stupeň

2

II.stupeň

5

Spolu

7

 

 

   Počet tried- špeciálne triedy

 

Počet tried

II.stupeň

6

                             

 CELKOM SPOLU:     13  tried          KT-7 tried                 ŠT-  6tried

                                                                                                                                                                                                                                                           

2.3   Zamestnanci školy (23)                                                                                                               

2.3.1 Pedagogickí: (17)

Vedenie školy: Mgr.G.Varga - RŠ

                           Mgr.D.Kučerová – ZRŠ pre ZŠ  (2)

I. stupeň : Mgr. M.Boryová, Mgr. A.Tvareková, - (2)

II.stupeň: Mgr. E.Demeterová, Mgr.J.Gogová,  A.Hajdučinová , Mgr.M.Glankovičová,  Mgr.G.Drabiščáková, Mgr.S.Hrabíková, Ing.J.Čudek, MVDr.M.Mihoková,  M.Garaj, Mgr.A.Čurilová, Mgr.A.Mikitová -  (11)

Farár :Mgr. M.Bajus     ( 1)          

Asistent  učiteľa: A.Rajnová      (1)

Úlohou každého pedagogického pracovníka je zabezpečovanie svojho odborného rastu a to sebavzdelávaním, plnením úloh POP MŠ SR na školský rok 2011/2012, účasťou na zasadnutiach PK a MZ, spoluprácou s rodičmi a vlastným podielom pri plnení úloh školy.

 

 2.3.2 Nepedagogickí : (6)

Školský špeciálny pedagóg : Bc.Ivanna Pazderová (1)

Referentka PaM: M.Mihaliková   (1)

Školník: Z.Petra     (1)

Upratovačky: Ľ.Kollárová, M.Petrová    (2)                                                   

Kurič : D.Svat  (1)                         

2.4   Klasifikácia a hodnotenie

V tomto školskom roku sa na škole učí podľa platných Učebných plánov:

Bežné triedy

1. roč. – ISCED 1 – primárne vzdelávanie – Školský vzdelávací program

3. roč. – ISCED 1 – primárne vzdelávanie – Školský vzdelávací program

5. roč. – ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie – Školský vzdelávací program

6. roč. – ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie – Školský vzdelávací program

7. roč. – ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie – Školský vzdelávací program

8. roč. – ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie – Školský vzdelávací program

Pedagogickí zamestnanci vypracovali ŠkVP  pre 8.ročníku podľa, ktorého sa budú riadiť.

 V školskom roku 2011/2012 sa v V.A,VI.A zriadil nový učebný predmet : Čítaj komunikuj a tvor - učitelia tohto predmetu vypracovali učebné osnovy a zapracovali ich do Školského vzdelávacieho programu.

 V  9.ročníku ZŠ sa vyučuje podľa UP - schválilo MŠ SR 14.mája 2003 pod č. 520/2003-4 s platnosťou od 1. septembra 2003.  

 V 9. ročníku – VARIANT 1.

Všetky predmety na 1.-2. stupni sa klasifikujú.

Predmet náboženská výchova  sa neklasifikuje, na vysvedčení a v príslušných dokumentoch sa uvedie „absolvoval(a)“.

Rozširujúce hodiny :

Výtvarná výchova – 9.roč. – 1hod.

 Zemepis – 9.roč. -1 hod.

Integrovaní žiaci pracujú podľa individuálneho plánu:

v 5.roč.- 2 žiak - MAT,SJL

v 6.roč.- 2 žiaci -MAT,SJL

v 7.roč.- 3 žiaci -MAT,SJL

v 8.roč.- 3 žiaci -MAT,SJL

v 9.roč.- 3 žiaci -MAT,SJL

Spolu:13 žiakov

Pri integrácii žiakov s vývinovými poruchami učenia postupovať podľa nasledovných materiálov :

1. Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikácii žiakov s vývinovými poruchami učenia v zákl. a str. školách schválené MŠ SR dňa 31.augusta 2004 č.CD-2004-12003/23597-1:095 s platnosťou od 2.septembra2004

2. Metodické usmernenie MŠ SR č.3/2006-R z 24.januára 2006 k realizácii školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zákl. a str. školách.

V bežných triedach:

Pri klasifikácii a hodnotení žiakov sa vyučujúci riadia Metodickým pokynom č.22/2011  na hodnotenie žiakov základnej školy s účinnosťou od 1. mája 2011.

V 9.roč. podľa doteraz platných MP.

V špeciálnych triedach sa vyučuje podľa :

Učebného plánu

5. roč. – ISCED 1 – pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia  – Školský vzdelávací program

6. roč. –ISCED 1 – pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia  – Školský vzdelávací program

7. roč. – ISCED 1 – pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia – Školský vzdelávací program
 
6. roč. –ISCED 1 – pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia  – Školský vzdelávací program

8.,9.roč.- variant A, 8.roč.- variant B,  ktoré schválilo MŠ SR dňa 22.mája 2006 pod č. CD-2006-477/17104-2:095 s účinnosťou od 1. septembra 2006 t.j. plán pre vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov v špeciálnych triedach.

 Pedagogickí zamestnanci vypracovali ŠkVP  podľa, ktorého sa budú riadiť.

V školskom roku 2011/2012 sa v V.B,VI.B zriadil nový učebný predmet Čítaj komunikuj a tvor - učitelia tohto predmetu vypracovali učebné osnovy a zapracovali ich do Školského vzdelávacieho programu.

 Vo variante A  sa klasifikujú všetky predmety .                                                       

Náboženská výchova v 5.,6.,7.roč.-variant A, 6.roč.-variant B sa neklasifikuje,  na vysvedčení sa uvedie  : absolvoval/la.

Náboženská výchova v 8.,9.roč.-variant A, 8.roč.-variant B je nepovinný predmet, na vysvedčení sa uvedie : navštevoval/la

Vo variante B (pre nereformné ročníky) sa slovne hodnotia všetky vyučovacie predmety a správanie sa klasifikuje podľa tejto stupnice:

 Stupeň 1- veľmi dobré

 Stupeň 2- uspokojivé

 Stupeň 3- neuspokojivé

Učitelia ŠT sa pri klasifikácií a hodnotení žiakov riadia:

-v V.B, VI.B,VII.B  MP č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1

-v VI.C  MP č. 35/2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1

- v VIII.B,IX.B -podľa doteraz platných MP

Zabezpečujú primerané relaxačné prestávky, spätnú väzbu a vytvárajú priestor pre samostatnú prácu.

 

 

Učebné osnovy

Vyučujúci jednotlivých predmetov sa riadia platnými učebnými osnovami na základe, ktorých si vypracujú tematické výchovno-vzdelávacie plány v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu, s úlohami vyplývajúcimi z Koncepcie environmentálnej výchovy a Ochrany človeka a prírody.                                                      Z.: všetci vyučujúci

Štandardy v klasických triedach

Vzdelávacie štandardy patria medzi základné pedagogické dokumenty. Slúžia s učebným plánom a UO na riadenie a reguláciu výchovy a vzdelávania v jednotlivých predmetoch. V obsahovej časti vymedzujú základné učivo.

Druhou časťou sú vymedzené požiadavky na vedomosti a zručnosti, ktoré si žiak musí utvrdiť do skončenia 9. ročníka. Doteraz vypracované štandardy príslušných predmetov vyučujúci využijú pri zostavovaní tematický výchovno-vzdelávacích plánov, pri porovnaní s % úspešnosti v písomných prácach a testoch.                                        Z.: všetci vyučujúci

 

 2.5 Metodické orgány školy

Činnosť metodických orgánov orientovať na využívanie vzdelávacích štandardov a na uplatňovanie progresívnych metód a foriem práce. Výrazne skvalitniť prácu učiteľov pri uplatňovaní požiadaviek na vedomosti a zručnosti vo vzdelávacích štandardoch s exemplifikačnými úlohami pri upevňovaní a preverovaní trvalosti základných poznatkov a ich hodnotení. Posilniť čitateľskú gramotnosť a využívať čitateľské knižnice.

Na základe analýzy výsledkov testov vo vybraných predmetoch prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatočných výkonov žiakov a nedostatkov v hodnotení žiakov.

V šk. roku 2011/2012 budú na škole pracovať nasledovné metodické orgány:

MZ - 1.-3. roč.

Členovia komisie:

  

Michaela Boryová

 A.Tvareková,  M.Boryová, G.Varga, A.Rajnová

PK1 – prírodovedné predmety

Členovia komisie:

Anna Hajdučnová

M.Garaj, M.Mihoková,M.Boryová, E.Demeterová,J.Gogová,G.Varga,A.Hajdučinová

PK2 – spoločensko-vedné predmety

Členovia komisie :

Gabriela Drabiščáková

M.Glankovičová, J.Gogová, M.Boryová,D.Kučerová,G.Drabiščáková

PK3 – výchovné predmety

Členovia komisie :

Jaromír Čudek

M.Garaj,M.Glankovičová,S.Hrabíková,E.Demeterová,G.Varga,

J.Čudek

 PK4 -  pre špeciálne triedy

  Členovia komisie :                  

Silvia Hrabíková

M.Mihoková,M.Garaj,J.Čudek,E.Demeterová,

A.Čurilová,J.Gogová,M.Glankovičová,D.Kučerová, A.Mikitová,S.Hrabíková

 

Metodické orgány budú slúžiť ako odborné poradné orgány vedenia školy. Každá PK a MZ sa bude riadiť plánom, ktorý bude slúžiť na aktiváciu výchovno-vzdelávacej práce, výmenu teoretických a praktických skúseností, štúdium odbornej literatúry, dobrú spoluprácu s vedením školy so zámerom čo najvyššej kvality a efektivity vyučovania, inovácie  a modernizácie vyučovacieho procesu.

MZ a PK bude pružne reagovať na nové situácie. Budú sa včas zaoberať problémami a riešiť ich.

Plány práce jednotlivých metodických orgánov -  viď. prílohy

MZ -metodické združenie                                                                                                                             

  PK–predmetová komisia
- uskutočnia sa 4x v školskom roku                                                                                                          

  Práva a povinnosti vedúcich metodických orgánov školy sú stanovené   štatútom MO.

 

2.5.1 Koordinátori  mimoškolských činnosti :

Výchovný poradca: Mgr. Adriana Mikitová                                                                             

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Silvia .Hrabíková                                                                                                                                                                               

Koordinátor proti drogovej prevencie : Mgr. Anna Tvareková                                                      

Koordinátor environmentálnej výchovy : Mgr. Eva Demeterová 

Plány činnosti koordinátorov sú prílohou plánu školy .                                                                                                                                                                                                                                                              

Zdravotník: Mgr. Anna Tvareková 

Na škole pracuje školský špeciálny pedagóg  : Bc. Ivanna Pazderová                       

BOZP : Ing. J.Čudek

Inventarizácia:  Mgr.G.Varga

Správca PC sietí : Mgr.G. Varga

Koordinátor fotodokumentácie záujmového útvaru: Mgr.M.Garaj

 

2.6 Organizácia vyučovania:

Vyučovanie sa začína prvou vyučovacou hodinou .

1. hodina:   07.45- 08. 30 hod.                 

2. hodina:   08.40- 09. 25 hod.  

3. hodina:   09.35- 10. 20 hod.                

4. hodina:   10.40- 11. 25 hod.                 

5. hodina:   11.30- 12. 15 hod.                

6. hodina:   12.20- 13. 05 hod.                

7. hodina:   13.10- 13. 55 hod.                                               

Prestávky po 1. a 2. vyučovacej hodine sú desať minútové.

Veľká prestávka je po 3. vyučovacej hodine a trvá 20 minút.

Prestávky po 4.,5., 6. vyučovacej hodine sú päť minútové.

3. Dlhodobé ciele školy

1.1. V súlade s Národným programom výchovy a vzdelávania v SR Milénium a s využitím možností školy dosiahnuť čo najvyššiu gramotnosť v oblasti IKT žiakov končiacich PŠD v našej škole.
Prostriedky:
- projekt Infovek
- materiálne a personálne vybavenie školy v tejto oblasti
- projekt Informatizácia ZŠ
1.2. Zabezpečiť čo najkvalitnejšiu prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

4. Základné dokumenty pre školský rok  

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 20011/2012 a všeobecne záväzné právne normy a predpisy MŠ SR uvedené v nich Milénium, Národný program výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15-20 rokov schválený vládou SR uznesením č. 1193/2001
- Štátny vzdelávací program

- Školský vzdelávací program

- Deklarácia práv dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa
- Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu v ZŠ a SŠ
- Národný program boja proti drogám
- Učebné osnovy a učebné plány pre ZŠ
- Vzdelávacie štandardy s exemplifikačnými úlohami
- Smernice, nariadenia, pokyny a odporúčania MŠ SR a OŠKaSV MsÚ
- Koncepcia environmentálnej výchovy v školách z 28.8.1997

5. Hlavné úlohy školy

Dôsledne realizovať environmentálnu výchovu vo vyučovaní všetkých predmetov podľa učebných osnov environmentálnej výchovy pre základné školy.

Celý pedagogický kolektív bude presadzovať prvky tvorivo-humanistickeho vyučovania a pokúsi sa nájsť takú cestu v komunikácii so žiakmi, že nebude len autoritou ale aj partnerom pri riešení problémov.

Cez dieťa budeme komunikovať s rodičmi a veríme, že takáto súhra všetkých činiteľov dieťaťu pomôže, podporí ho.

Naďalej budeme venovať pozornosť kvalite vyučovania slovenského jazyka a literatúry a výchove k národnému povedomiu a štátnosti.

V tomto školskom roku pokračujeme vo využívaní počítačovej techniky vo výučbe niektorých predmetov v rámci projektu Infovek .

Vzhľadom k vysokej koncentrácii rómskych žiakov zintenzívnime spoluprácu s obecnými úradmi obcí, z ktorých k nám žiaci dochádzajú. Ťažisko práce bude najmä v kontakte triedny učiteľ - rodič, príp. príslušný OcÚ. Vychádzame zo skutočnosti, že na škole pracuje asistentka. V súlade so zabezpečovaním Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu a xenofóbie zabezpečíme na škole besedy s odborníkmi.

Naďalej budú dodržiavané primerané opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí, tak ako je to vymedzené vo Vnútornom poriadku školy. Tak ako v rokoch predchádzajúcich, aj v tomto budeme aktívne spolupracovať s OPPP v Prešove a sprostredkúvať informácie pre rodičov o možnostiach účinnej prevencie a poradenských služieb OPPP.  Individuálnym prístupom v pedagogickom procese  budeme podporovať osobnostný rozvoj detí, vrátane detí prejavujúcich talent a nadanie a slabo prospievajúcim. Budeme vytvárať predpoklady ich rozvoja aj formou záujmovej a krúžkovej činnosti.                                                                                                                                                

Pri výchove a vzdelávaní detí, pre ktoré z rôznych príčin nie je možný postup podľa osnov daného typu školy optimálny, postupovať podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.

Do špeciálnych škôl v súlade s platnou legislatívou zaraďovať – preraďovať len žiakov s postihnutím po ich dôkladnej diagnostike.

Manažérska činnosť vedenia školy bude nasmerovaná tak, aby sa skvalitňovala práca s verejnosťou, so sponzormi, obecnými zastupiteľstvami, spoločenskými a mimovládnymi organizáciami a to tak, aby viedla k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

V riadiacej práci vedenia školy, ale aj poradných orgánov vedenia budeme využívať spätnú väzbu, čím sa posilnia pracovné aj medziľudské vzťahy.

Úlohy školy sú rozpracované v konkrétnych podujatiach školy pre žiakov a pracovníkov a sú rozpísané podľa jednotlivých oblastí

Hlavné úlohy na školský rok 2011/2012

Vytvorenie ŠkVP: ISCED – 2 nižšie sekundárne vzdelávanie –  8.ročník

                               ISCED- 1 primárne vzdelávanie: s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-7.roč.

                                                                                    so stredným stupňom mentálneho postihnutia-6.roč.

 

·         Upraviť variant učebných plánov na podmienky školy

·         Skvalitňovať výchovno – vzdelávací proces

·         Neustále zlepšovať dochádzku žiakov do školy

·         Znižovať počty vymeškaných vyučovacích hodín žiakov

·         Zlepšiť správanie žiakov a vzťah žiakov k ochrane majetku

·         V rámci komunikácie využívať materinský jazyk

·         Vytvárať podmienky pre záujmovú činnosť žiakov

·         Zlepšovať prostredie školy po stránke technickej a materiálnej

·         Prijímať opatrenia v zmysle zákona o nedbalej školskej dochádzke

·         Plniť úlohy v rámci environmentálnej politiky a PPDZ

·         Vytvárať priestor a podmienky pre praktické činnosti a zručnosti žiakov, zapájať ich v rámci odborných predmetov do prác na zlepšovanie technických podmienok školy

·         Dôsledne plniť učebné plány a osnovy v podmienkach školy

·         Realizovať záujmovú činnosť žiakov

·         Využívať počítačovú učebňu školy – projekty SR Infovek

·         Podieľať sa na rôznych kultúrno – spoločenských a športových aktivitách v rámci školy a obce

               - Realizovať kontrolnú činnosť v rámci školy podľa plánu kontrol

                                       - Posilniť čitateľskú gramotnosť a využívať žiačku knižnicu    

                                       - Plniť pokynov z POP na tento rok

                                                                                                                                   

Rozdelenie úloh :

Kvalitne realizovať školský vzdelávací program ISCED 1 a ISCED 2.

                                          Termín: 2011/2012

                                          Zodp.: všetci učitelia

V edukačnom procese uplatňovať aktivizujúce formy a také metódy práce, ktoré budú žiakov  aktivizovať.

                                          Termín: 2011/2012

                                           Zodp.: všetci učitelia

Oboznámiť sa POP MŠ SR hlavne v oblasti tematický výchovno-vzdelávacích plánov, osnov  a štandardov.

                                           T:14.9.          

                                           Z:všetci

Schválenie a kontrola plánov PK a MZ, vypracovanie tematický výchovno-vzdelávacích plánov pre jednotlivé predmety v súlade s učebnými osnovami a štandardami schválenými MŠ SR.

                                             T:20.9.

                                             Z:vedúci PK a MZ

Zaviesť profesiu asistent učiteľa v súlade s Metodickým pokynom pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami č.184/2003-095 vydaných Ministerstvo školstva SR zo dňa 6. decembra 2003.

                                             T : september

                                             Z: riaditeľ školy

Implementovať prvky čitateľskej a informačnej výchovy do tematický výchovno-vzdelávacích plánov všetkých vyučovacích predmetov. Na I. stupni posilňovať čitateľskú gramotnosť využívaním mimočítankového čítania s využitím pracovných listov.

                                             T: stála

                                             Z.: učitelia SJL  , I. stupňa

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sledovať zmeny v správaní sa dieťaťa, pôsobiť preventívne v prípade zanedbávania výchovy, šikanovania, týrania detí. Vzniknuté problémy riešiť okamžite s vedením školy a školským psychológom.

                                            T:priebežne

                                            Z:všetci, vých.poradca, ,škol.špec.pedagóg ,koordinátor PPDZ 

Aktívne pôsobiť v protidrogovej prevencii, vypracovať „Preventívny program školy „. Spolupracovať  odbornými a poradenskými inštitúciami.

                                           T:priebežne

                                           Koord.protidr.prevencie

V oblasti ENV využívať rôzne programy, metodické materiály, súťaže zamerané na ENV, plniť  učebné osnovy obsahujúce ENV.

                                           T:priebežne

                                           Z:všetci, E. Demeterová

 Pravidelne informovať a oboznamovať zamestnancov s novými zákonmi a predpismi. Využívať na tento účel informatívnu nástenku v zborovni, určenú pre učiteľov.

                                           T:priebežne

                                           Z:riaditeľ školy

Výchovu k manželstvu a rodičovstvu realizovať v súlade učebnými osnovami pre I. stupeň a II. stupeň ZŠ schválenými MŠ SR  29. júna 1998 c. 2493/1998-41

                                           T: priebežne                                                                                                                        

                                           Z:p.uč.Hrabíková

                                              uč. I. stupňa 

Zabezpečiť termín vyplnenia a odoslania prihlášok na SŠ, zabezpečiť monitoring v 9. ročníku.

                                           T:priebežne

                                           Z:vých.poradca

Zapojiť sa do súťaží Európa v škole, Prečo mám rád slovenčinu, Hviezdoslavov Kubín.

                                           T:priebežne

                                           Z:PK2, SJL

Venovať zvýšenú pozornosť žiakom so špeciálnopedagogickými potrebami, spolupracovať s OPPP, najmä pri  vypracovaní individuálnych plánov pre týchto žiakov. Dodržiavať usmernenie k evidencii integrovaných žiakov.

                                          T:priebežne

                                          Z:vých.poradca, škol.špeciálny pedagóg

                                              uč. I. stupňa                                     

Pre žiakov ročníkov I. stupňa  usporiadať karneval.

                                          T:02.

                                          Z:tr.uč.

Zapájať sa do vybratých športových súťaží .

                                          T:priebežne.

                                          Z:PK3,  TEV

Zlepšovať úroveň čítania, využívať žiacku knižnicu. Pripomenúť si Deň detskej knihy.

 Venovať pozornosť čitateľskej gramotnosti.

                                          T:priebežne

                                          T:04.- Deň detskej .knihy

                                          Z:PK2, SJL, MZ ,I.stupeň- čítanie.

V rámci týždňa slovenských knižníc, propagovať medzi žiakmi záujem o čítanie.

                                          T:03.

                                          Z:uč.SJL.

1esenné a jarné účelové cvičenie usporiadať v termínoch:                               

                                          T:09. , 05.

                                          Z:  M.Garaj

Pre žiakov zabezpečiť dva výchovné koncerty, pre žiakov I. stupňa návštevu bábkového divadla, pre ročníky 5.-9. návštevu  divadla. 
                                           T: priebežne

                                           Z: ZRŠ, vedúci PK,MZ

Zápis do prvých ročníkov realizovať v spolupráci so školským špec.pedagógom, vých. poradcom 

                                          T:02.

                                          Z: ZRŠ, ved. MZ.

Záujemcovia o vedenie krúžkov nahlásiť do 14.9. riaditeľovi

                                          T:14.9.

                                          Z: učitelia

Uskutočniť vianočný benefičný koncert.

                                          T:12

                                          Z: vedúci PK,MZ

Uskutočniť súťaž Zlatý slávik.

                                          T:05.

                                          Z: uč. HUV

Zorganizovať- Deň detí

                                          T:1.6.

                                          Z: vedúci PK,MZ

Spolupracovať s Obecným  úradom, Radou školy, výborom RZ.

                                        T:priebežne

                                        Z. ved. školy

 Zapájať sa do projektov v rámci EÚ, pokúsiť sa získavať granty z fondov EÚ.

                                          T:priebežne

                                          Z:vedenie školy


V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky sa uskutoční testovanie vedomostí žiakov základných škôl. Termín konania a ďalšie podrobnosti o testovaní vedomostnej úrovne žiakov ZŠ určí MŠ SR metodickým pokynom.

                                          Z:vedenie školy, VP

Vo vyučovaní cudzích jazykov rozvíjať schopnosť efektívne používať cudzí jazyk s cieľom praktickej komunikácie.

                                          Termín: 2011/2012

                                          Zodp. : učitelia ANJ, RUJ

 

 mravná výchova
- v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa a Dohovorom o právach dieťaťa využívať vhodné metódy k oboznámeniu žiakov s ich právami a povinnosťami, dôsledne ich rešpektovať ale aj kontrolovať plnenie ich povinností a viesť žiakov k samostatnému kritickému mysleniu
- aktualizovať vnútorný poriadok školy pre žiakov, oboznámiť s ním žiakov i rodičov   T:september  
- na všetkých vyučovacích hodinách hlavne OBN/OBV, DEJ, NBV,  vhodne využiť témy s výchovným cieľom a odstraňovať prejavy rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a posilňovať toleranciu
- priebežne monitorovať zmeny v správaní v súvislosti so zanedbávaním, fyzickým alebo psychickým týraním či šikanovaním, prípadné podozrenie okamžite nahlásiť vedeniu školy
- využívať vhodné témy v jednotlivých predmetoch, ale aj mimoškolské akcie ako exkurzie, besedy a výlety na posilnenie národného povedomia a regionálnej hrdosti žiakov.

                                                                                       T:2011/2012          Z: vyuč.

pracovná výchova
- v súlade s možnosťou úpravy učebných osnov v rozsahu 30%, s dlhodobými cieľmi školy a s technickými možnosťami zamerať hodiny TEH,SEE,THD,PVC na prepojenie s prácou s IKT
- v rámci materiálnych možností školy zamerať hodiny technickej výchovy na upevňovanie manuálnych zručností, tvorivosti s cieľom vytvoriť vlastné výrobky a zveľaďovať priestory školy
- v pestovateľských prácach pokračovať v starostlivosti o triedne záhony, exteriér a okolie školy, ako aj v starostlivosti o kvetinovú výzdobu školy.

Jednotlivé akcie a podujatia sa upresňujú prostredníctvom mesačných plánov.

                                                                                      T:2011/2012                        Z: Mgr.M.Garaj

 

estetická výchova
- uplatňovať zásady estetiky hlavne vo výchovných, podľa možností aj v ostatných predmetoch, snažiť sa byť osobným vzorom pre žiakov
- vlastnými výtvarnými prácami žiakov a ich návrhmi doplňovať estetickú úpravu interiéru školy
- zapájať sa do výtvarných, literárnych, hudobných a iných súťaží v oblasti estetiky
- zvýšenú pozornosť venovať estetickej úprave tried, viesť žiakov k vlastnému vytváraniu estetického mikroprostredia                                                            T:2011/2012            Z: Mgr.S. Hrabíková

telesná a športová výchova
- formovať a upevňovať aktívny vzťah k telesnej kultúre, k zdraviu a športu hlavne prostredníctvom hodín TEV, formou rôznych športových súťaž
- v priebehu školského roka zorganizovať:
 1x didaktické hry pre I.st., 2x cvičenie OČAP pre II.st.

- turnaj vo vybíjanej žiakov 5. a 6. ročníka

-turnaj žiakov II. stupňa vo futbale

- štafetové športové hry žiakov I. stupňa, beh Tuhrinou

-stolnotenisový turnaj                                                     T:2011/2012        Z:Ing.J.Čudek

výchova k manželstvu a rodičovstvu
- dôsledne realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu v súlade s koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu v ZŠ a podľa učebných osnov tohto predmetu
- na I.stupni ZŠ ju realizovať hlavne v predmetoch prvouka a prírodoveda a pri vhodných literárnych ukážkach aj na hodinách čítania, pritom využívať publikáciu "Nenič svoje múdre telo"
- na II.stupni hlavne na hodinách náboženskej výchovy, občianskej výchovy, literárnej výchovy, prípadne iných predmetov, biologický aspekt na hodinách biológie, prírodopisu
- využívať projekt firmy - Čas premien a Johnson+Johnson      T:2011/2012,  Z:Mgr.S.Hrabíková                                                                                                                                                                                                    

environmentálna výchova
- pripravovať žiakov a zapájať sa do súťaží s touto tematikou
- postupovať podľa úloh učebných osnov a výchovného programu

 Všetky vychádzky, exkurzie, výlety  sa zapisujú do zošita, ktorý je uložený v zborovni  hlavnej budovy.

  -učiteľ musí vypísať tlačivo a vychádzku nahlásiť do 8,45 hod. riaditeľovi školy prípadne ZRŠ

                                                                                                    T:2011/2012      Z:Mgr.E:Demeterová,vyuč.

prevencia drogových závislostí a kriminality
- podieľať sa na realizácii úloh národného programu boja proti drogám, využívať spoluprácu so školským koordinátorom prevencie vo všetkých predmetoch
- usporiadať prednášky a besedy s lekárom, psychologičkou a príslušníkmi polície na tieto témy
- premietnuť žiakom filmy, pripraviť programy na túto tému podľa možnosť

-vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždeň zdravia, Týždeň boja proti stresu, Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS, Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

-triedni učitelia oboznámia žiakov 5.9.2011 so školským poriadkom (upozornia na fajčenie, alkohol, šetrenie majetku a pod.)


- využiť vhodné ponuky pri akciách s touto tematikou
- priebežne monitorovať problémových žiakov, spolupracovať s rodičmi žiakov, s PPP, s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove.

                                                                              T:2011/2012      Z: Mgr.A.Tvareková

 

 Výchovno-vzdelávacia oblasť:

Schválenie a kontrola plánov PK a MZ, vypracovanie učebných plánov pre jednotlivé predmety v súlade s učebnými osnovami a štandardami schválenými MŠ SR.

T: 25.9.

Z: všetci vyučujúci

Každý vyučujúci si po preštudovaní platných UO, POP na školský rok 2011/2012 a štandardov vypracuje  tematický vých.-vzdelávací  plán.

T: 25.9.

Z: všetci vyučujúci

Na každú vyučovaciu hodinu sa učiteľ dôkladne pripraví po stránke metodickej i odbornej, v príprave budú zahrnuté i názorné pomôcky.

T: stály

Z: všetci vyučujúci

Rozbor vnútorného poriadku školy pre žiakov, bezpečnosť žiakov.

T: 5.9. (+ priebežne podľa potreby)

Z: triedni učitelia

Vyučujúci v 5. roč. sa oboznámia s UO I. stupňa za účelom zlepšenia prechodu žiakov z I. na II. stupeň.

T: do 20.9.

Z: vyučujúci 5. ročníka

Úlohy z národných programov vhodne zapracovať do tematický vých.-vzdelávacích  plánov jednotlivých vyučovacích predmetov a využívať ich pri konkrétnom učive.

T: zapracovanie - do 25.9. využitie - priebežne

Z: všetci vyučujúci

Vedenie školy bude sledovať na hospitáciách efektívne využitie vyuč. hodín, plnenie hlavných cieľov a vedomostnú úroveň žiakov. Bude ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti kvality výchovno – vzdelávacieho procesu a vzdelávacích výsledkov, overovať úroveň získaných vedomostí využívaním explicitných úloh a výkonových štandardov.

T: priebežne

Z: RŠ, ZŠ

Zavádzať IKT do jednotlivých predmetov.

T: stály

Z: všetci vyučujúci

Na vyučovacej hodine využívať medzipredmetové vzťahy, aby žiaci pochopili vzájomné súvislosti medzi jednotlivými predmetmi.

T: stály

Z: všetci vyučujúci

Vo vyučovacom procese využívať také metódy a formy práce, aby žiaci neboli len pasívni poslucháči výkladu, ale aktívne sa podieľali na osvojovaní poznatkov, využívať tvorivosť žiakov.

T: stály

Z: všetci vyučujúci

Pri hodnotení žiakov využívať aj slovné hodnotenie, nielen klasifikáciu (podľa metodických pokynov) a tiež motivovať žiakov pri výklade učiva i hodnotení.

T: stály

Z: všetci vyučujúci

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa metodických pokynov na Hodnotenie a klasifikáciu žiakov s uvedenými problémami.

T: stály

Z: všetci vyučujúci

Po prebratí učiva využívať spätnú väzbu formou frontálnych otázok alebo zadaním samostatnej práce, aby si vyučujúci overil, do akej miery žiaci učivo zvládli.

T: stály

Z: všetci vyučujúci

Venovať zvýšenú pozornosť slabo prospievajúcim žiakom (doučovanie, individuálny prístup), talentovaným žiakom (zapájanie do súťaží).

T: stály

Z: všetci vyučujúci

Zabezpečovať systematické zisťovanie úrovne základných poznatkov podľa vzdelávacích štandardov pre I. a II.stupeň.

T: stály

Z: všetci vyučujúci

V MZ a PK riešiť vzniknuté problémy, robiť analýzu dosiahnutých výchovno–vyučovacích výsledkov,oboznamovať vyučujúcich s novými poznatkami z metodických podujatí.

T: priebežne

Z: všetci vyučujúci

Zabezpečiť termín vyplnenia a odoslania prihlášok na SŠ, zabezpečiť bezproblémový priebeh testovania v 9.ročníku.

T: marec – apríl 2012

Z: riaditeľ školy, zástupca školy, VP, triedny učiteľ

Zapájať sa do súťaží

T: priebežne

Z: všetci vyučujúci

Venovať zvýšenú pozornosť žiakom so špeciálno-pedagogickými potrebami, spolupracovať so špeciálnou pedagogičkou a CPPPaP, najmä pri vypracovaní individuálnych plánov pre týchto žiakov.

T: priebežne

Z: vých. poradca, učitelia

Usporiadať karneval.

T: 01/2012

Z: RŠ, ZŠ, rodičovská rada

Zápis do prvého ročníka realizovať v spolupráci s CPPPaP a MŠ. Budúcim prvákom ponúknuť otvorenú hodinu.

T: 01/2012

Z: ZRŠ MŠ, vyuč. 1. roč., RŠ, špeciálny pedagóg

Zabezpečiť výchovné koncerty, divadelné a iné kultúrne podujatia.

T: priebežne

Z: RŠ, ZŠ

Slávnostné odovzdávanie ocenení najúspešnejším žiakom školy.

T: 06/2012

Z: RŠ

Rozpracovanie jednotlivých vzdelávacích oblastí výchovno-vzdelávacieho

Jazyk a komunikácia

Vyučujúci I. stupňa sa zamerajú aj na techniku zvládnutia čítania a na čítanie s porozumením.

T: stály

Z: vyučujúci 1. stupňa

V čítaní s porozumením pokračovať aj na II. st. podľa možnosti vo všetkých predmetoch, posilňovať čitateľskú gramotnosť.

T: stály

Z: vyučujúci 2. stupňa

Rozvoju komunikatívnych schopností žiakov venovať pozornosť nielen na hodinách slovenského jazyka, ale vo všetkých vyučovacích predmetoch, a to vyžadovaním správnych odpovedí tak po stránke odbornej ako aj štylistickej.

T: stály

Z: všetci vyučujúci

Dodržiavať v termínoch predpísané písomné práce (kontrolné práce, diktáty).

T: stály

Z: vyučujúci jazykov

Zlepšovať úroveň čítania využívaním školskej knižnice. Pripomenúť si Deň detskej knihy. Venovať pozornosť čitateľskej gramotnosti.

T: priebežne

Z: vyučujúci SJL, 1.stupňa

V rámci týždňa slovenských knižníc propagovať medzi žiakmi záujem o čítanie.

T: 03/2012

Z: vyučujúci SJL

V cudzích jazykoch sa zamerať hlavne na rozvoj komunikatívnych schopností žiakov a na rozširovanie slovnej zásoby.

T: stály

Z:  vyučujúci

 

Matematika a práca s informáciami:

Zapájať sa do aktivít a súťaží, ktoré podporujú IKT

T: priebežne

Z: vyučujúci informatiky

Človek a hodnoty, spoločnosť, osobnostný a sociálny rozvoj, multikultúrna výchova:

V zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality realizovať projekty a aktivity, ktoré sú zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania a klásť dôraz na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu.

T: priebežne

Z: všetci vyučujúci

Realizovať efektívne preventívno-výchovné programy zamerané na prevenciu a riešenie problémov šikanovania, agresivity, intolerancie, ohrozovania detí. Vzniknuté problémy riešiť okamžite s vedením školy,VP a CPPPaP.

T: priebežne

Z: vyučujúci OBV, OBN, triedni učitelia

Uskutočniť pre žiakov aktivity a besedy na výchovu prevencie trestnej činnosti, a na prevenciu rizikového správania.

T: priebežne

Z: vyučujúci OBV, OBN

Na hodinách ETV, OBV, OBN, PDA, PRI pri vhodných témach vytvoriť priestor pre aktivity cielené na elimináciu sexuálneho násilia detí.

T: priebežne

Z: vyučujúci týchto predmetov

Rozšíriť vzdelávanie v oblasti ľudských práv (besedy, výstavy).

T: priebežne

Z: vyučujúci OBV, OBN

Aktívne pôsobiť v protidrogovej prevencii, vypracovať Preventívny program školy. Spolupracovať s odbornými a poradenskými inštitúciami.

T: priebežne

Program do 25.9.

Z : Koordinátor protidrogovej prevencie

Naučiť deti istý inventár komunikačných schopností (zvládnutie odmietnutia bez nepríjemných pocitov, presadiť svoj oprávnený nárok, odlíšiť láskavosť od nároku, požiadať o pomoc, vedieť vyjadriť kritiku, prijať kompromis).

T: priebežne

Z: všetci vyučujúci

Pripomenúť si Medzinárodný deň mieru – 21.9., Pamätný deň holokaustu – 9.9.

Z: vyučujúci DEJ, VLA

Výchova k slov. štátnosti a národnému povedomiu – využitie významných výročí a štátnych sviatkov:

29.8. - SNP

1.9. - Deň ústavy

1.1. - Vznik SR

1. a 9. máj

- výročia význam. osobností (Ľ. Štúr, M. R. Štefánik , ...)

- Deň matiek, Deň učiteľov, MDD, tradície, sviatky poznávanie regiónu a vlasti

- 9. 9. - Pamätný deň holokaustu

- 21. 9. – Medzinárodný deň mieru a iné

Z: všetci vyučujúci

Okrem uvedených úloh žiakov oboznamovať aj s aktivitami v rámci Európy a sveta:

- Svetový deň výživy

- Týždeň zdravia

- Svetový deň duševn. zdravia

- Svetový deň boja proti AIDS

- Stratégia prevencie kriminality a ďalšie

- Európ. týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

- Európsky týždeň boja proti drogám

- Svetový deň mlieka

- Antidiskriminačný zákon

T: priebežne

Z: všetci vyučujúci

Človek a svet práce

Triedni učitelia, učitelia fyziky, chémie, PEC a TCHV na začiatku šk. roka a pred každou vyučovacou hodinou v dielni a pri laboratórnych úlohách poučia žiakov o BOZP a PO.

T: zač. šk. roka

Z: vyučujúci týchto predmetov

7., 8. ročník – Svet práce, Technika - v praktickej časti využívať možnosti, ktoré má škola (materiál, školské dielne)

9. ročník - Pestovateľské práce

Človek a príroda

Cieľom vyučujúcich je dosiahnuť také vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré pomôžu formovať a rozvíjať osobnostné kvality, ktoré ich naučia chrániť a zlepšovať životné prostredie.

Využívať environmentálne programy a projekty.

T: priebežne

Z: vyučujúci PDA,BIO.GEO

Ochrana a starostlivosť o zeleň a čistotu školského areálu.

T: priebežne

Z: vyučujúci TCHV, PRV

Účasť na akciách zameraných na ochranu prírody.

T: priebežne

Z: vyučujúci PDA,BIO,GEG

Zberové aktivity.

T: priebežne

Z: všetci vyučujúci

Zhotovovanie vtáčích búdok, kŕmidiel.

T: priebežne

Z: vyučujúci PRV, SEE, TECH

Realizovať aktivity pri príležitosti Dňa Zeme , Mesiaca lesov, k Svetovému dňu výživy, k Svet. dňu duševného zdravia, k Týždňu zdravia, k Týždňu boja proti stresu, k Svet. dňu nefajčenia, k EU týždňu boja proti drogám, k Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS, k Svetovému dňu mlieka, k EU dňu bezpečnosti a ochrany zdravia a pod.

T: priebežne

Z: všetci vyučujúci

Zapojiť sa do výtvarných a literárnych súťaží zameraných na ochranu prírody

T: priebežne

Z: vyučujúci VYV

Ochrana človeka a zdravia

Budeme sa podieľať na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory zdravia, najmä v súvislosti s realizáciou projektu Svetovej zdravotníckej organizácie ŠPZ a v súlade s rezolúciou Európskej rady č. 5418/2002 o prevencii pred toxikomániou.

Spolupráca triedneho učiteľa so školskou lekárkou a zubárkou.

T: priebežne

Z: triedni vyučujúci

V súlade s článkom 33 Dohovoru o právach dieťaťa budeme priebežne vykonávať opatrenia na ochranu pred nezákonným požívaním narkotík a psychotropných látok.

T: priebežne

Z: všetci vyučujúci

V rámci rozpracovania Národného programu prevencie HIV/AIDS budeme realizovať prevenciu HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami, besedy so psychológom, aktivity k Svetovému dňu boja proti HIV/AIDS, boj proti drogovej závislosti mladistvých.

T: priebežne

Aktivity k podpore duševného zdravia detí.

Z: vyučujúci OBV, OBN, PDA, PRI, BIO

T: priebežne

Z: vyučujúci OBV, OBN, PDA, PRI, BIO

Zdravie a pohyb

Na hodinách TSV/TEV venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju žiakov i rozširovaním organizačných foriem TSV.

T: priebežne

Z: vyučujúci TSV

Vyučujúci si preštudujú platné UO a tematické vých.-vzdel.plány prispôsobia podmienkam našej školy.

T: do 20.9.

Z: vyučujúci TSV

Využívať cvičenie na náradí, ktoré má škola k dispozícii, školské ihrisko, okolitý terén.

T: priebežne

Z: vyučujúci TSV

Cvičenia v prírode musia byť naplánované v tematický vých.-vzdel plánoch na I. a II. stupni ZŠ podľa UO.

T: do 30.9.

Z: vyučujúci TSV

Vysokú pozornosť venovať bezpečnosti žiakov na hodinách TSV, aby sa predišlo rôznym úrazom (bezpečnosť na hodinách mimo školskej budovy).

T: stály

Z: vyučujúci TSV

Učiteľ TSV musí mať prehľad o žiakoch, ktorí sú dlhodobo oslobodení od cvičenia, čiastočne oslobodení a sledovať ich opodstatnenosť.

T: stály

Z: vyučujúci TSV

Zvyšovať pohybovú zdatnosť detí - zapájaním sa do rôznych športových aktivít, do športových krúžkov.

T: priebežne

Z: vyučujúci TSV

Zorganizovať Olympijský deň športu.

T: jún 2012

Z: vyučujúci TSV, triedni vyučujúci

Umenie a kultúra

Cieľ tejto zložky je viesť žiakov k citlivému vnímaniu seba, svojho okolia, k zmyslu pre krásu a kladnému vzťahu k hodnotám kultúrneho dedičstva ľudu. Ťažisko je hlavne v predmetoch VYV, HUV. Vyučujúci vhodne hodnotia a motivujú žiakov k tvorivému rozvíjaniu schopností v oblasti hudobného a výtvarného vnímania. Rešpektujú individuálne schopnosti každého žiaka v tejto oblasti a obohacujú ich výtvarné a hudobné cítenie o nové aktivity:

- starostlivosť o triedu, školu, školský areál a okolie školy,

T: priebežne

Z: všetci vyučujúci

- návštevy podujatí estetického zamerania (výstavy, divadelné predstavenia, výchovné koncerty, . . .),

T: priebežne

Z: vyučujúci VYV, SJL, HUV, triedni vyučujúci

- zúčastňovať sa súťaží estetického zamerania (výtvarné súťaže, prednes poézie a prózy, literárna tvorba žiakov),

T: priebežne

Z: vyučujúci VYV, SJL, HUV, PVC

- zostaviť program a pripraviť SLÁVNOSTNÚ AKADÉMIU ku Dňu matiek, Beneficia-Vianoce 2011 ako prezentáciu umu a šikovnosti našich detí pred rodičmi a verejnosťou,

T: priebežne

Z: všetci vyučujúci

- vytvoriť krúžky výtvarného, dramatického a tanečného zamerania.

T: do 15.9.

Z: vyučujúci

Oblasť rozvoja ľudských zdrojov:

Oboznámiť sa POP MŠ SR hlavne v oblasti uč. plánov, osnov a štandardov.

T: do 18. 9.

Z: všetci vyučujúci

Pravidelne informovať a oboznamovať zamestnancov s novými zákonmi a predpismi.

T: priebežne

Z: riaditeľ školy, zástupca školy

Vzhľadom na neustále zmeny v legislatíve, zavádzaní informačných technológií a multimediálnych programov do školstva, ako aj vstupu Slovenska do EÚ bude škola podporovať učiteľov pri ich ďalšom vzdelávaní. Prioritou bude efektívne využívanie PC techniky učiteľmi, zvyšovanie a získavanie kvalifikácie, k čomu bude smerovať aj finančná motivácia.

Prebiehajúce štúdium:

Mgr.Gejza Varga- funkčné inovačné vzdelávanie – Funkčné inovačné štúdium

                            - kvalifikačné vzdelávanie – Vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov-ANJ

Mgr.Gabriela Paľová – špecializované vzdelávanie- Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ

Mgr. Michaela Boryová – kvalifikačné vzdelávanie - Vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov-ANJ

Mgr. Silvia Hrabíková - kvalifikačné vzdelávanie - Vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov-ANJ

Bc.I.Pazderová - kvalifikačné vzdelávanie – Špeciálna pedagogika pre mentálne postihnutých

 

Oblasť materiálno-technického vybavenia školy, údržba a skvalitňovania pracovného prostredia v škole:

Zapájať sa do projektov.

T: priebežne

Z: vedenie školy, všetci vyučujúci

Na základe finančných možností, podľa potrieb a požiadaviek jednotlivých vyučujúcich zakupovať nové učebné pomôcky.

T: priebežne

Z: vedenie školy, všetci vyučujúci

6. Mimoškolská činnosť

 V súlade s novou legislatívou  a štátom zavedeným systémom vzdelávacích poukazov vytvoriť podľa záujmu žiakov a možností našej školy záujmové útvary.

Ťažisko mimoškolskej činnosti na I. stupni bude obsiahnuté v  krúžkovej činnosti a v príprave a účasti na súťažiach organizovaných pre I. stupeň.

Pri súťažiach na II. stupni reagovať na ponuky a využívať spoluprácu s CVČ, OcÚ a inými organizáciami. Súťaže a podujatia v rôznych oblastiach rozdeliť, zakomponovať do plánov MZ a PK.

Pri organizovaní triednych výletov a exkurzií spolupracovať s rodičmi.
V nadväznosti na učebné osnovy vypracovať a zakomponovať do plánov MZ a PK vychádzky a exkurzie.
Podľa záujmu, ponúk a profesijnej orientácie žiakov uskutočniť exkurzie s týmto zameraním. 

 

Krúžková činnosť v školskom  roku 2011/20112

P.č.

Názov krúžku

Vedúci krúžku

  Vek

 kategória

Počet žiakov

Deň

1.

Zdravotnícky

A.Tvareková,Mgr

I.stupeň

 

Streda, Piatok

2.

Tvorivé dielne

A.Mikitová,Mgr.

I.stupeň

 

Streda, Piatok

3.

Turistický

M.Boryová,Mgr.

I.stupeň

 

Streda, Štvrtok

4.

Matematický

A.Hajdučinová,Mgr.

II.stupeň KT

 

Streda, Piatok

5.

Ochranársky

M.Glankovičová,Mgr

II.stupeň KT

 

Streda, Piatok

6.

Čitateľsko - tvorivý

G.Paľová,Mgr.

II.stupeň KT

 

Streda, Piatok

7.

Hudobný

E.Demeterová,Mgr.

II.stupeň KT

 

Streda, Piatok

8.

Športový

J.Gogová,Mgr.

II.stupeň KT

 

Streda, Piatok

9.

Šikovné ruky

A.Čurillová,Mgr.

II.stupeň ŠT

 

Streda, Piatok

10.

Čitateľsko -filmový

M.Mihoková,MVDr.

II.stupeň ŠT

 

Streda, Piatok

11.

Arteterapický

S.Hrabíková,Mgr.

II.stupeň ŠT

 

Streda, Piatok

   12.

Turistický

M.Garaj,Mgr.

II.stupeň ŠT

         

Streda, Piatok

   13.

Stolnotenisový

J.Čudek,Ing.

II.stupeň ŠT

 

Streda, Štvrtok

 

       

 

 Spolu: 13 krúžkov                                                                                156 žiakov

 

Záujmová činnosť musí trvať :

- 60 minút ( 2 hod.)

-najmenej 60 hodín za školský rok

-vedúci krúžkov vypracujú plán práce ZÚ

 

Streda : 12,20 hod. – 13,50 hod.(1hod. 30 min.)

Štvrtok: 12,20 hod. – 12,50 hod.( 30 min.)

Piatok : 12,20 hod. – 12,50 hod.( 30 min.)

 

7. Projekty, alternatívy a priority

Zdravá výživa
Využiť možnosti, ktoré poskytuje projekt INFOVEK (výukový program na CD)                                                                                            

Pokračovať v projekte Čitateľská gramotnosť

 

8. Výchovné poradenstvo                                                                                               

V oblasti výchovného poradenstva a profesijnej orientácie zabezpečiť pre rodičov a žiakov 9.ročníka poradenskú službu, informačný servis s možnosťou konzultácií s výchovnou poradkyňou a exkurzie so zameraním na voľbu povolania. 
Zabezpečiť:
- rodičovské združenie rodičov žiakov 9.ročníka                                                                                                                                                                                            T: november, Z: VP
- možnosť konzultácií pre rodičov žiakov končiacich PŠD
T: do februára,  Z: VP
- možnosť účasti žiakov na exkurziách so zameraním na voľbu povolania
T: priebežne Z: triedni učitelia 9.tried + VP
- informovanosť žiakov o možnostiach štúdia po skončení PŠD
T: priebežne Z: VP
- vedenie evidencie žiakov končiacich PŠD v nižších ročníkoch
T: september, Z: VP
- spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou
T: priebežne Z: VP
- účasť žiakov 9. ročníka na „Burze SŠ“
T: november  Z: VP

 

9.Kontinuálne vzdelanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch

1. Na www.minedu.sk v menu Kontinuálne vzdelávanie sú zverejnené informácie súvisiace so vzdelávaním učiteľov. Táto rubrika obsahuje zoznam poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania, štruktúru vzdelávacieho programu, vzor ţiadosti o akreditáciu programu kontinuálneho vzdelávania a vzor súhlasu garanta pre kontinuálne vzdelávanie.

2. Akreditačná rada MŠVVaŠ SR  pre kontinuálne vzdelávanie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca prideľuje kredity  za objektívne merateľné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti ako aj za absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti. Ţiadosti o priznanie kreditov podľa § 47 ods. 2 zákona  č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte na adresu:  MŠVVaŠ SR,  Sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 813 30 Bratislava.24

3. MPC zverejňuje na  www.mpc-edu.sk aktuálnu ponuku akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania a iných vzdelávacích programov a podujatí. Vydáva ponukový katalóg akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania so základnými informáciami o vzdelávacích programoch.      

4. ŠIOV zabezpečuje aktivity na  získavanie, zdokonaľovanie a rozširovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti pre jednotlivé skupiny učebných a študijných odborov. Organizuje odborné vzdelávanie učiteľov cvičných firiem.

5. VÚDPaP zverejňuje ponuky ďalšieho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov rezortu na www.vudpap.sk.    

V súlade s prioritnými úlohami MŠ SR je úlohou riaditeľov škôl a školských zariadení podporovať a iniciovať kontinuálne vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v rámci ponuky akreditovaných vzdelávacích programov priamo riadených vzdelávacích organizácií MŠ SR, resp. iných poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. podľa aktuálnych potrieb a zamerania školy. Riaditelia škôl zodpovedajú za kontinuálne vzdelávanie a    koordinujú kontinuálne vzdelávanie podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania.

Rómske vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum (ROCEPO) s celoslovenskou pôsobnosťou poskytuje odborno-metodickú pomoc školám a školským zariadeniam s vysokým zastúpením rómskych detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Celoživotné vzdelávanie

1.        Celoživotné vzdelávanie zahŕňa školské vzdelávanie, ktorým sa získava stupeň vzdelania a ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní. Môžu ho zabezpečovať vzdelávacie inštitúcie ďalšieho vzdelávania a to školy, právnické osoby a fyzické osoby. Z uvedeného dôvodu je potrebné:

a)    zamerať vzdelávacie aktivity na udržiavanie, zdokonaľovanie, dopĺňanie a rozširovanie už získaných vedomostí a kompetencií,

b)   pri určovaní obsahu vzdelávacích aktivít zabezpečovaných v rámci celoživotného vzdelávania zamerať sa na aktuálne regionálne potreby trhu práce“.

2.        Celoživotné vzdelávanie má byť zamerané predovšetkým na to, aby všetci mali základnú prípravu v oblasti kľúčových kompetencií (napr. ovládanie IKT, komunikácia v cudzom jazyku, schopnosť učiť sa) a získavania mäkkých zručností pre efektívnu sociálnu komunikáciu (ako napr. zdokonalenie medziľudskej komunikácie, schopnosti prezentovať sa, zlepšenie interpersonálnych zručností, resp. projektové riadenie).                                                                                                                                     

9.1 V oblasti odborného rastu pedagogických pracovníkov sa zamerať na:
- účasť na vzdelávacích akciách organizovaných OŠM a TK OÚ Prešov a iných inštitúcií
- výmenu skúseností v rámci predmetov, šírenie pozitívnych prvkov projektov existujúcich na škole     medzi ostatných kolegov
- príprava pedagogických zamestnancov k výučbe predmetu do sveta práce

- rozvoj právneho vedomia v oblasti reformy verejnej správy, riadenia škôl

 -zdokonaľovať zručnosti pedagógov vo využívaní PC a edukačných programov na CD nosičoch

Realizovať projekty kariérového vzdelávania:

- začínajúci učiteľ, uvádzanie začínajúcich učiteľov do praxe

- stratégia riadenia MZ na I. stupni ZŠ

- zvyšovanie profesijných kompetencií školského knihovníka

-zvyšovanie profesijných kompetencií triedneho učiteľa

-koordinátor prevencie drogových záležitosti v škole a VP

MPC v Prešove bude organizovať a rozvíjať činnosť Rómskeho vzdelávacieho, informačného, dokumentačného ,poradenského  centra (ROCEPO)

- ukončenie rozširujúceho vzdelávania

- podporu tvorivosti a aktivity pedagogických pracovníkov, sebavzdelávanie

Postupovať podľa plánu kontinuálneho vzdelávania, tento vopred prekonzultovať so zriaďovateľom.

                                                            Termín: 2011/2012

                                                            Z: riaditeľ školy

 

9.2 V pracovno-právnej oblasti poskytovať pravidelné informácie o:
- pracovnej náplni zamestnancov
- dodržiavaní pracovnej doby
- obsahu zákonníka práce
- pracovno-právnych predpisoch                               T: pracovné porady Z: ZRŠ : RŠ

 

9.3 U správnych zamestnancov:
- oboznámiť s náplňou práce a dodržiavaním pracovnej doby
- pravidelné sledovanie kvality práce                         T: trvalý K: RŠ  a. .BOZ a PO
- popis činnosti podľa  platných predpisov a noriem T: trvalý Z: RŠ

 

10. Spolupráca s rodičmi

Jej ťažisko je v spolupráci vedenia školy s rodičovskou radou a triednych učiteľov s triednymi rodičovskými výbormi. Týmto spôsobom zabezpečiť informovanosť rodičov o prospechu, správaní a aktivitách žiakov a o aktivitách školy. Naďalej organizovať v spolupráci s RR akcie pre deti, napr. oslavy MDD, vianočný benefičný koncert, karneval,  výlety a exkurzie  a brigády pri opravách budovy a školského areálu.

V tejto oblasti je nutné vytvoriť priestor a možnosti otvorenej školy či školy dokorán. V našich podmienkach, kde rodičia nemajú záujem o školu a činnosť v nej je nutné aj z hľadiska rómskej komunity vytvárať zvýšenú komunikáciu a vzájomnú informovanosť medzi školou a rodičmi.

 Spolupráca s obecným zastupiteľstvom a zriaďovateľom sa bude aj naďalej niesť v znamení vzájomnej informovanosti o problémoch a činnostiach školy i obce, ale aj v hľadaní možných riešení na zlepšovanie podmienok školy.  

Rešpektovať oprávnené požiadavky rodičov, pravidelne informovať rodičov o správaní a pracovných výsledkoch žiakov, o opatreniach na prevenciu proti drogám, elimináciu šikanovania.

                                                                                   T: 2011/2012

                                                                                   Z: triedni učitelia, Mikitová,Tvareková

 

 Spolupracovať s rodičmi pri riešení problémov žiakov, pri voľbe povolania, pri absencii.

                                                                   Termín: 2011/2012

                                                                   Z: triedni učitelia, výchovná poradkyňa, špeciálny pedagóg

Rodičovské združenia -triedne aktívy zvolávajú triedni dôverníci v spolupráci s triednymi učiteľmi

 minimálne trikrát za školský rok.

Prvé plenárne rodičovské združenie zvoláva riaditeľstvo školy .

 RZ v mesiaci október, na ktorom sú rodičia oboznámení s plánom práce školy a vnútorným poriadkom.

 

ROZPIS : Plenárne rodičovské združenie – 13. 10.2011

                 Triedny aktív -  21.11.2011

                                           19.01.2012 

                                           19.04.2012                         

 

11. Plán pracovných porád v školskom roku 2011/2012

 August 2011

Organizácia školského roka 2011/2012

POP na školský rok 2011/2012

Plán práce školy

Plán MZ a PK

Uvádzanie začínajúcich učiteľov

Úväzky vyučujúcich

Pokyny na prípravu otvorenia školského roka

Rozdelenie úloh na školský rok.

September

Vnútorný poriadok školy

Organizačný poriadok

Pracovný poriadok

Školský poriadok pre žiakov

Triedna dokumentácia

Zasadnutie MZ a PK

Návrhy krúžkov

Zákonník práce

Príprava plenárneho rodičovského združenia

Zasadnutie Rady školy

Školské stravovanie - desiata

Príprava účelového cvičenia

Účelové cvičenie

Október

Rodičovské združenie

Rozmiestňovací proces-VP

Pedagogicko-psychologické vyšetrenie – nahlásenia

Hygiena a hygienické opatrenia

Kontrola dodržiavania učebných plánov

Detské jesenné radovánky

November

Kontrola plnenia plánu predmetových komisií

Kontrola časovo-tematických plánov

Európsky týždeň boja proti drogám

Príprava rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok

Rozmiestňovací proces

Plnenie opatrení kontroly hygieny

Predpríprava vianočného programu detí

 December

Rozmiestnovací proces – triednická hodina 9. roč.

Kontrola plnenia plánu práce školy

Inventarizácia

Mikuláš

Príprava vianočného programu

Vianočná akadémia

Január 2012

Profesijná orientácia

Estetická úprava školy

Vyhodnotenie vých.vzdelávacích výsledkov za I. polrok, vyhodnotenie práce  za I. polrok ENV, PPDZ, VP, VkMR, ŠŠP

 Február

Príprava žiakov na prijímacie pohovory

Kontrola plnenia plánu predmetových komisií

Monitor 9/2012

Zápis detí do 1.roč.

 Marec

 Deň učiteľov

Zasielanie prihlášok na SŠ

 Apríl

 BOZP a PO – kontrola bezpečnosti pri práci a PO

Kontrola jednotlivých pracovísk

Máj

Rozmiestňovací proces žiakov II. kolo

Kontrola plnenia Infoveku

Výsledky prijímacích pohovorov

Kontrola výsledkov zo  súťaži

Kontrola plnenia plánu práce školy

Príprava žiakov na 2. účelové cvičenie

Príprava Dňa detí

 Jún

Deň detí

Uzatváranie pedagogickej dokumentácie

Vyhodnotenie školského roka

Kontrola plnenia plánu školy, MZ a PK – hodnotiaca správa

 

Plán pedagogických porád v školskom roku 2011/2012

August 2011

Vytvorenie ŠkVP: ISCED – 2 nižšie sekundárne vzdelávanie –  8.ročník

                               ISCED 1: pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a stredným stupňom

                                            -variant A: 6.,7.ročník

                                            - variant B : 5.,6.ročník

Plán práce na školský rok 2011/2012, Systém hodnotenia

Nové učebné plány a učebné osnovy

Rozdelenie triednictva

Rozdelenie úväzkov

Rozvrh hodín

Tematické výchovno-vzdelávacie plány

Schválenie variantu pre I. a II. stupeň a ŠT

November

Výchovno-vyučovacie výsledky za 1. štvrťrok 2011/2012

Výsledky písomných previerok

Analýza a opatrenie proti neprospievaniu žiakov

Rôzne

Január

Výchovno-vyučovacie výsledky za I. polrok 2011/2012

Kontrola plnenia plánu MZ a PK

Rozmiestňovací  proces žiakov v 9. ročníku

Apríl

Výchovno-vyučovacie výsledky za III. štvrťrok 2011/2012

Kontrola plnenia MZ a PK.

Jún

 Výchovno-vyučovacie výsledky za školský rok 2011/2012

Umiestnenie žiakov 9. ročníka

Správy z predmetových komisií

Návrhy na odmeny žiakov

Rôzne

Pracovné porady pedagogických pracovníkov sa budú uskutočňovať 1x v mesiaci – prvý piatok - (podľa potreby aj častejšie)

Pracovné porady prevádzkových pracovníkov sa budú konať raz mesačne, podľa potreby aj častejšie.

                                           

Plán prevádzkových porád

August 2011

1. Otvorenie šk.r.2011/2012

2. Oboznámenie s Vnútorným a prevádzkovým poriadkom a právnymi normami

3. Informácie z riad. porady

4. Organizačné pokyny k otvoreniu školského roka

5. Diskusia, opatrenia

6. Záver

November

1. Kontrola opatrení

2. Prehodnotenie plnenia pokynov a opatrení

3. Organizačné pokyny k zimnej prevádzke

4. Diskusia, opatrenia

5. Záver

Marec 2012

1. Kontrola opatrení

2. Zovšeobecnenie poznatkov z kontrol

3. Diskusia, opatrenia

4. Záver

Jún

1. Kontrola opatrení

2. Hodnotenie práce na jednotlivých úsekoch

3. Organizačné pokyny k zabezpečeniu letnej prevádzky

4. Diskusia, opatrenia

6. Záver

Úlohy na úseku BOZP a PO

- Uskutočniť vstupné školenie pracovníkov, viesť evidenciu školení BOZ a PO -

požiarnu knihu.

                                    Zodpovední: ZRŠ + technik BOZP a PO

 

- Dôkladne rozobrať s učiteľmi a následne so žiakmi „Vnútorný poriadok školy“ a

pravidlá BOZP, Pracovný poriadok.

                                    Zodpovední: RŠ + triedny učitelia Termín: na prvej TH

 

- Dbať na estetický vzhľad a bezpečné prostredie v areáli školy.

                                     Zodpovední : všetci vyučujúci Termín : priebežne

 

- Viesť evidenciu školských a pracovných úrazov, zabezpečiť odškodnenie

úrazov.

                                      Zodpovední : ZRŠ + bezp.technik Termín :priebežne, dlhodobo.

 

- Zabezpečiť skupinové úrazové poistenie detí prostredníctvom vybranej

poisťovne na základe ponuky

                                         Zodpovední : RŠ Termín : do konca septembra

- Na praktických vyučovacích hodinách dôsledne dodržiavať bezpečnostný

poriadok .

                                          Zodpovední : všetci vyučujúci Termín: priebežne

 

- Výkon dozoru orientovať na zamedzenie školských úrazov, poškodzovaniu

majetku školy, fajčeniu , šikanovaniu spolužiakov....

                                    Zodpovední : všetci vyučujúci Termín: priebežne

 

- Poskytovať pracovníkom školy OOP podľa spracovaného normatívu, podľa

opotrebovania, viesť o tom evidenciu na osobných kartách.

                                  Zodpovední : ZRŠ + bezp.technik Termín podľa potreby

 

12. Správa kabinetov                                       

1.

Kabinet fyziky

Miroslav Garaj

2.

Kabinet chémie

Anna Hajdučinová

3.

Kabinet hudobnej výchovy

Eva Demeterová

4.

Kabinet výtvarnej výchovy

Magdaléna Glankovičová

5.

Kabinet matematiky

Anna Hajdučinová

6.

Kabinet telesnej výchovy

Jaromír Čudek

7.

Kabinet cudzích jazykov

Júlia Gogová

8.

Kabinet SJL

Gabriela Drabiščáková

9.

Kabinet prírodopisu

Eva Demeterová

10.

Kabinet zemepisu

Eva Demeterová

11.

Kabinet dejepisu

Magdaléna Glankovičová

12.

Kabinet občianske výchovy

Júlia Gogová

13.

Kabinet technickej výchovy

Miroslav Garaj

14.

Kabinet 1.- 4.roč.

Anna Tvareková

15.

Kabinet pestovateľských prác

Miroslav Garaj

17.

Kabinet špec. prípravy dievčat

Magdaléna Mihoková

18.

Učiteľská knižnica

Silvia Hrabíková

19.

Žiacka knižnica

Silvia Hrabíková

20.

Knižnica metodickej literatúry

Michaela Boryová

21.

Sklad učebníc

Júlia Gogová

 

 

 


Školskú kroniku vedie: Mgr.S. Hrabíková

Výzdoba chodieb: Hlavná budova- Mgr.M.Glankovičová, Mgr.S.Hrabíková

                                    Budova ŠT – Mgr. Silvia Hrabíková

                                    Budova 1.-4. –  Mgr.. Adriana Mikitová

Zápisnice z porád zapisuje : Mgr.M.Glankovičová

INVENTÁR

· Aktualizácia inventárnych zoznamov miestností každoročne k 1. septembru, šetrné  zaobchádzanie s inventárom miestností                                Termín: celoročne                                                                                                                     

  Zodpovední: triedne kolektívy (žiaci) pod vedením triednych učiteľov.

Škody spôsobené a zapríčinené žiakmi sú nimi uhrádzané v plnej výške.

Plán práce školy na školský rok 2011/2012 bol prerokovaný a schválený Pedagogickou

radou  dňa 31. 8. 2011

 

V Tuhrine dňa 1.septembra 2011                                             Mgr. Gejza VARGA

                                                                                                                riaditeľ školy                                                              

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s Plánom práce školy na školský rok 2011/2012 dňa 31. 8. 2011 na pedagogickej rade.

1.Čudek Jaromír, Ing.

2.Garaj Miroslav

3.Mihoková Magdaléna, MVDr.

4.Tvareková Anna, Mgr.

 5.Drabiščáková Gabriela, Mgr.

6.Hrabíková Silvia, Mgr.

7.Glankovičová Magdaléna, Mgr.

8.Kučerová Danka, Mgr.

9.Hajdučinová Anna

10.Mikitová Adriana, Mgr.

11.Boryová Michaela, Mgr.

12.Marušová Marcela, Ing.

13.Gogová Júlia, Mgr.

14.Demeterová Eva, Mgr.

15.Čurillová Anna, Mgr.

 

16. Rajnová Alena

17. Varga Gejza , Mgr.

 

V Tuhrine 31.8.2011                                                                         Mgr.Gejza Varga

                                                                                                             riaditeľ školy

 

PRÍLOHY PLÁNU PRÁCE - ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012

1.   Plán vnútroškolskej kontroly

2.   Plán činnosti výchovného poradcu

3.  Environmentálna výchova - plán činnosti koordinátora

4.  Protidrogová prevencia - plán činnosti koordinátora

5.  Výchova k manželstvu a rodičovstvu - plán činnosti koordinátora

6.   MZ učiteľov I. stupňa

7.  PK 1 - prírodovedných predmetov

8.  PK 2 –spoločenskovedných predmetov

9.  PK 3 - výchovných predmetov

10.  PK 4- pre špeciálne triedy a začlenených žiakov

11.  Školský špeciálny pedagóg

12. Asistent učiteľa

13. Osobitné opatrenia v učebni IKT

14. Osobitné opatrenia na hodinách TEV

15. Osobitné opatrenia v školskej dielni

16. Prevencia a riešenie šikanovania

17. Bezpečnosť pri organizovaní školských výletov a exkurzií

18. Plán opatrení pre prípad pandémii chrípky

19. Opatrenia pri výskytu vší v škole

20. Školské úrazy

21. Plán vychádzok a exkurzií

 

Plán vnútroškolskej  kontroly

Cieľom vnútroškolskej kontroly je získavanie objektívnych informácií o úrovni a výsledkoch práce zamestnancov školy a konzultačno-poradenská služba v záujme odstránenia nedostatkov.

 

Formy a prostriedky vnútroškolskej kontroly:
 

1. Priama hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách.
2. Kontrola pedagogickej dokumentácie (úroveň jej vedenia, vecnosť a správnosť zápisov).
3. Rozbor žiackych písomných prác.
4. Účasť na zasadnutiach MZ a PK.
5. Kontrola interiéru a areálu školy, kontrola dodržiavania zásad BOZP a PO.
6. Kontrola pedagogického dozoru nad žiakmi.
7. Riadené rozhovory so žiakmi, rodičmi, vyučujúcimi a ostatnými zamestnancami školy.                       

 

V riadiacej práci:

- Akceptovať osobnosť učiteľa , jeho tvorivosť, slobodu vo výbere efektívnych metód a nových foriem práce, ale vyžadovať osobnú zodpovednosť za kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu, plnenie učebných osnov, štandardov a pokynov ŠŠI.
- Podporovať spoluprácu a kooperáciu medzi vedením, MZ, PK a vyučujúcimi, vytvárať vhodné podmienky na tvorivú atmosféru.
- Zabezpečiť metodickú pomoc nekvalifikovaným učiteľom.
- Spolupracovať s metodickými orgánmi.
- Uskutočňovať pedagogické pozorovania v procese učenia sa detí s následnými rozbormi.
- Taktne a nekompromisne poukazovať na porušovanie vnútorného poriadku a pracovnej disciplíny, v prípade potreby vyvodzovať dôsledky.
- Dodržiavať dohodnuté kritériá na prideľovanie odmien a osobných príplatkov, oceňovať najmä samostatný a tvorivý prístup s osobným nasadením, kvalitné výsledky práce, ochotu a nadštandardné výkony.                                                                                                                                                     

ROZPIS HOSPITAČNEJ ČINNOSTI :                                                                                                  

1.Gejza Varga, Mgr.- riaditeľ školy  -   I. stupeň (KT) : MAT,SJL,VLA,PDA,HUV,TEV,PVC,VYV, INV                                                           

                                                               -   II. stupeň (KT,ŠT) : MAT ,FYZ, CHE, TSV,TEH, SEE,THD,INF                                                        

                                                               -   MŠ                                                                                                                                                        

2.Danka Kučerová, Mgr.- zástup.riad .  - II. stupeň (KT,ŠT) :  SJL,RUJ, ANJ, DEJ, GEG/ZZM,BIO/ PRI ,OBN/OBV , VYV,  HUV                                                                                                                                           

3. Vedúci MZ, PK

 

POKYNY K REALIZÁCII  KONTROLNEJ A HOSPITAČNEJ ČINNOSTI                                     

-kontrolná a hospitačná činnosť sa  vykonáva priebežne (mesačne , štvrťročne , polročne )                                                                                                  -  hospitujúci po vzájomnej dohode urobia konkrétny rozpis hospitácií tak,  aby každý učiteľ  mal za polrok aspoň 1 hospitáciu                                                                                                                                 -potrebné je vypísať hospitačný záznam a urobiť po hospitačný rozbor s vyučujúcim

Kontrolná činnosť vedenia školy sa bude zameriavať na uplatňovanie moderných koncepcií vo vyučovaní, na zisťovanie vedomostnej úrovne žiakov, na kľúčové kompetencie žiakov v reformných ročníkoch, kontrolu triednej agendy, mimoškolskej agendy, ...

Rozpracovaná je na mesačné plány .

Úloha- cieľ

1. Hospitačná činnosť - zamerať na komunikatívny, humanistický prístup, čitateľskú gramotnosť a reprodukciu prečítaného, moderné vyučovacie metódy, výchovno – vyučovacie výsledky reformných ročníkov, úroveň vyučovania CJ, prírodovedných predmetov

2. Kontrola dokumentácie triedneho učiteľa - kontrolovať správnosť zápisov v triednej knihe, kontrolu počtu známok v KZ, triedne výkazy, učebné plány, vysvedčenia, tematické výchovno –vzdelávacie plány, záznamy o práci v záujmovom útvare, záznamy o práci v nepovinnom predmete

3. Grafické prejavy žiakov - kontrolovať písanie a úpravu v zošitoch na I.stupni, kontrola počtu diktátov na I. aj II. stupni

4. Využívanie a príprava učebných pomôcok a uplatňovanie pozitívnej motivácie

- sledovať úroveň vyučovania jednotlivých vyučovacích hodín z hľadiska uplatňovania tvorivosti, kľúčových kompetencií žiakov, využívania rôznych foriem, (najmä skupinových) a prostriedkov a efektivita využívania učebných pomôcok na hodinách

5. Plnenie tematických výchovno – vzdelávacích plánov, dodržiavanie učebných plánov a učebných osnov ako aj štandardov vo vyučovaní,

- kontrolovať plnenie tematických výchovno –vzdelávacích plánov /dodržiavanie a plnenie cieľov, tematické celky –správne zápisy v triednej knihe - dodržiavanie zápisu podľa učebných osnov/

6. Kontrola dochádzky a pracovnej náplne všetkých zamestnancov

- kontrolovať nástupy do práce, na vyučovaciu hodinu, dodržiavanie dĺžky vyučovacích hodín, rozvrhu hodín, kontrolovať vykonávanie dozorov, odvádzanie žiakov na a z vyučovacích hodín

7. Spolupráca s CPPPaP Prešov - žiaci s ŠVVP, uplatňovanie individuálneho prístupu na vyučovacích hodinách

8. Kontrola administratívy záujmových útvarov, nepovinných predmetov

- zapisovanie dochádzky, dodržiavanie časovej dotácie a plnenie plánu

9. Kontrola práce školníka a upratovačiek - kontrolovať priebežne počas školského roku dodržiavanie pracovnej doby, čistoty tried, areálu školy, hygienických zariadení a ostatných priestorov školy

10. Kontrola estetiky tried a úpravy priestorov školy - kontrolovať na začiatku školského roka a priebežne počas školského roka

 

Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti:                                                                                               

1. Priamu hospitačnú činnosť vo výchovno-vyučovacom procese zamerať na začínajúcich učiteľov a rovnomerne rozložiť na všetky predmety a triedy.
V súlade s dlhodobými cieľmi školy sledovať prácu v oblasti výučby cudzích jazykov a IKT. Postupovať podľa mesačných plánov.
                                                  Z: RŠ
2. Kontrola pedagogickej dokumentácie .Triedne výkazy 3x (začiatok školského roka, polrok, koniec školského roka).Triedne knihy a klasifikačné záznamy priebežne.
                                                  Z: RŠ, ZRŠ
3. Písomné previerky vedomostnej úrovne žiakov: Písomné práce z jednotlivých predmetov podľa tematický výchovno-vzdelávacích plánov. Vstupné previerky zo SJL a MAT v 5.-9. roč. podľa rozhodnutia PK.
                                                  T: september Z: ZRŠ
4.Výstupné previerky zo SJJ a MAT vo 4.roč. a v 5.-9. roč. podľa rozhodnutia MZ a PK.
                                                  T: jún Z: ZRŠ
5.Vedomostné testy zo SJL a MAT pre žiakov končiacich PŠD v súlade s projektom Testovanie 9/2012

                                                  T: február  Z: RŠ,ZRŠ
6. Účasť členov vedenia školy na zasadnutiach MZ a PK podľa potreby.
7. Kontrola organizácie BOZP pri školských výletoch, exkurziách.
                                                  T: podľa potreby Z: RŠ
8.Kontrola BOZP v školských dielňach,  a kabinetoch.
                                                  T: raz za štvrťroka Z: RŠ

9.Kontrola požiarnej bezpečnosti.
                                                  T: raz za štvrťroka Z: RŠ
10.Kontrolu pedagogického dozoru nad žiakmi zamerať na včasný nástup dozor konajúcich pedagogických pracovníkov na dozor.
                                                  T: priebežne Z: ZRŠ

11. Riadené rozhovory so žiakmi, rodičmi, vyučujúcimi a ostatnými zamestnancami školy podľa potreby.

12.Ďalšie úlohy v oblasti kontrolno-hospitačnej činnosti.

13.Kontrola tematický výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov v spolupráci s vedúcimi MZ a PK.
                                                    T: do 28. septembra Z: RŠ

    

 Ďalšie úlohy v oblasti kontrolno-hospitačnej činnosti:

September
Kontrola tematický výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov v spolupráci s vedúcimi MZ a PK. Z: RŠ
Kontrola plánov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Z: RŠ
Evidencia žiakov čiastočne alebo úplne oslobodených od TEV, prípadne iných predmetov. Z: RŠ
Organizácia nepovinných predmetov. Z: ZRŠ
Rozbor vstupných previerok z matematiky a slovenského jazyka. Z : ZRŠ
Úväzky učiteľov.  Z: RŠ                                                                                                                                                                                                                                  Plán exkurzií a výletov.  Z:ZRŠ                                                                                                                                                                                                                   Rozvrh hodín v triedach.  Z: ZRŠ                                                                                                                                                                                                              Kontrola triednej dokumentácie .  Z:RŠ,ZRŠ                                                                                                                                                                                    Vstupné previerky zo SJL a MAT v 5.-9.roč.  Z:RŠ,ZRŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Október
Kontrola plánov: VP, PPDZ, MZ a PK, ENV,, VkMR, ŠŠP , Záujmových útvarov, Nepovinných predmetov.  Z:RŠ,  ZRŠ                                                                                                                          Vytváranie pozitívnej klímy na vyučovaní – komunikácia v procese učenia sa. Z: RŠ, ZRŠ
Rozvoj schopností a zručností žiakov v mimoškolskej činnosti – krúžková činnosť. Z: RŠ,ZRŠ
Adaptácia žiakov v 0.a 5.ročníku. Z: ZRŠ

November
Práca triedneho učiteľa, spolupráca s rodičmi a výchovným poradcom. Z: RŠ, ZRŠ
Sledovanie procesu aktívneho učenia sa žiakov, učebné pomôcky na hodinách. Z: RŠ, ZRŠ                                                                                                 Realizácia VkMR.  Z:ZRŠ                                                                                                                                                                                                                               Kvalita výuky TEV.  Z:RŠ
Kontrola BOZP v šk. dielňach, kabinetoch, zborovniach.  Z:RŠ                                                                                                                                                  Kontrola dozorov na chodbách. Z:ZRŠ

December
Kontrola kabinetných zbierok a inventarizácia. Z: RŠ, ZRŠ
Práca s talentovanými deťmi, individuálny prístup učiteľa k žiakom, starostlivosť o žiakov s mentálnym postihnutím.      Z: RŠ, ZRŠ, škol.špec.pedagóg                                                                                                                                                                                                                             Kontrola triednických hodín. Z:ZRŠ

Január
Motivácia, hodnotenie a klasifikácia žiakov. Spôsoby hodnotenia žiaka, seba hodnotenie. Z: RŠ, ZRŠ
Úroveň vedomostí žiakov 9. ročníka z matematiky a SJL pred testovaním Monitor.  Z: RŠ, ZRŠ                                                                                            Kontrola pedagogickej dokumentácie. Z:RŠ,ZRŠ                                                                                                                                                                               Kontrola čistiacich prostriedkov a dreva. Z:ZRŠ                                                                                                                                                                              Kontrola činnosti VP. Z:RŠ

Február
Vyhodnotenie práce PK a MZ v 1. polroku. Z: RŠ, ZRŠ
Vedenie školskej kroniky. Z: RŠ, ZRŠ                                                                                                                                                                                                              Kontrola činnosti PPDZ. Z:RŠ
Práca na projektoch. Z: RŠ, ZRŠ                                                                                                                                                                                                                    Úroveň výučby TEH, PVC, individ. prístup k slabším žiakom. Z: RŠ                                                                                                                                                      Monitor 9 v SJL a MAT  Z:RŠ,ZRŠ

Marec                                                                                                                                                                                                                                                       Príprava žiakov na súťaž v HK. Z:ved.PK1, Gabriela Drabiščáková                                                                                                                                                 Rozvoj čitateľských zručnosti žiakov na hodinách jazykov, úroveň čítania s porozumením.                                                                                                                     Z:ZRŠ, Gabriela Drabiščáková .S.Hrabíková                                                                                                                                                                                            Kontrola BOZP v budovách školy.  Z:RŠ                                                                                                                                                                                             Kontrola násteniek v triedach.  Z:ZRŠ                                                                                                                                                                                          Depistážne vyšetrenia detí. Z:RŠ,ZRŠ,škol.špec.pedagóg

Apríl
Informatizácia procesu učenia sa – prvky IKT na vyučovaní. Z: RŠ
Úroveň vyučovania cudzích jazykov Z: RŠ
Úroveň vyučovania výchovných predmetov, výchova k ľudským právam, spolupráca učiteľov  s koordinátorom prevencie. Z: ZRŠ , Tvareková                                                                                Kontrola záujmových útvarov.  Z:ZRŠ                                                                                                                                                                                                 Úroveň ovládania matematických úkonov v KT, ŠT.  Z: RŠ                                                                                                                                                                       Úroveň výuky PVC v ŠT.  Z:RŠ

Máj
Využitie prvkov OČP a environmentálnej výchovy v prírodovedných  predmetoch . Z: ZRŠ  
Zavádzanie inovačných prvkov vo vyučovaní. Z: ZRŠ , RŠ                                                                                                                                                              Kontrola dozorov na chodbách. Z:ZRŠ
Jún
Uplatňovanie požiadaviek na vedomosti a zručnosti vo vzdelávacích štandardoch pri upevňovaní a preverovaní trvalosti základných poznatkov. Výstupné vedomostné testy, výstupné previerky z matematiky a slov. jazyka. Z: RŠ, ZRŠ(Ku)                                                                                                            Vyhodnotenie činnosti PK a MZ, VP, PPDZ,VkMR, ENV  Z:RŠ,ZRŠ                                                                                                                                                  Kontrola pedagogickej dokumentácie. Z:RŠ,ZRŠ

 

V Tuhrine dňa 31.8.2011                                                                    Mgr.Gejza Varga

                                                                                                                 riaditeľ školy

 

 

 

Učebné osnovy

Klasické triedy

      9. ročník ZŠ

·         Slovenský jazyk a literatúra sa vyučuje podľa učebných osnov číslo 1640/1997-151 schválených MŠ SR s platnosťou od 1. 9. 1997.

·         Anglický jazyk sa vyučuje podľa učebných osnov číslo 3584/1999-41 a 3586/1999-41 schválených MŠ SR s platnosťou od 1. 9.2000.

·         Ruský jazyk sa vyučuje podľa učebných osnov číslo 19/2002-41 schválených MŠ SR s platnosťou od 1. 9. 2003.

·         Dejepis sa vyučuje podľa učebných osnov číslo 1640/1997-151 schválených MŠ SR s platnosťou od 1. 9. 1997.

·         Zemepis sa vyučuje podľa učebných osnov číslo 1640/1997-151 schválených MŠ SR s platnosťou od 1. 9. 1997.

·         Občianska výchova sa vyučuje podľa učebných osnov číslo 1640/1997-151 schválených MŠ SR s platnosťou od 1. 9. 1997.

·         Matematika sa vyučuje podľa učebných osnov číslo 1640/1997-151 schválených MŠ SR s platnosťou od 1. 9. 1997.

·         Fyzika  sa vyučuje podľa učebných osnov číslo 1640/1997-151 schválených MŠ SR  s platnosťou od 1. 9. 1997.

·         Chémia sa vyučuje podľa učebných osnov číslo 1640/1997-151 a 3077/97-151 schválených MŠ SR s platnosťou od 1. 9. 1997.

·         Prírodopis sa vyučuje podľa učebných osnov číslo 1640/1997-151 schválených MŠ SR s platnosťou od 1. 9. 1997.

·         Technická výchova sa vyučuje podľa učebných osnov číslo 1640/1997-151 schválených MŠ SR s platnosťou od 1. 9. 1997.

·         Výtvarná výchova sa vyučuje podľa učebných osnov číslo 1640/1997-151 schválených MŠ SR s platnosťou od 1. 9. 1997.

·         Hudobná výchova sa vyučuje podľa učebných osnov číslo 1640/1997-151 schválených MŠ SR s platnosťou od 1. 9. 1997.

·         Telesná výchova sa vyučuje podľa učebných osnov číslo 1640/1997-151 schválených MŠ SR s platnosťou od 1. 9. 1997.

 

 

Učebné osnovy

 

Špeciálne triedy

8.,9,.roč.

Učebné osnovy pre 1. až 9.ročník osobitnej školy, ktoré  schválilo MŠ SR č.2709/1994-215 zo dňa 31.5.1994 s platnosťou od 1.9.1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist