Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Základná škola s materskou školou Tuhrina

Aktuality

  

                                                                                               image

 

 

 

 

Beseda -"Vplyv fajčenia, alkoholu a drog na človeka"

V rámci prevencie závislostí v školských zariadeniach sa dňa 27.4.2012 konala beseda pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ s MŠ pod názvom "Vplyv fajčenia, alkoholu a drog na človeka". Besedu viedla p. psychologička Mgr. P.Trojanovičová, ktorá sa zameriavala hlavne na vytváranie podmienok pre formovanie zdravej osobnosti žiaka, ako aj vlastného postoja k alkoholu a iným drogám, posilnenie zdravého životného štýlu a uvedomenie si včasných a preventívnych zásad, ktoré môžu ovplyvniť jeho ďalší život.  

Testovanie 9 - 2012

 

Dňa 14. 3. 2012 sa uskutoční testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.                    Informácie o testovaní : www.nucem.sk/Testovanie 9

 

  MDŽ                                                                                                                                                                                 

 

Dňa 8.marca sa v popoludňajších hodinách uskutočnil slávnostný program pri príležitosti MDŽ. Žiaci našej školy pod vedením riaditeľa školy zablahoželali, zahrali a zaspievali krásne piesne všetkým ženám našej školy k ich sviatku. Tie im boli veľmi vďačné a odmenili ich veľkým potleskom.

 

Jarné prázdniny

 

Nezabudnite, že jarné prázdniny začínajú 27.2.2012 a končia 2.3.2012 ,  nástup do školy po prázdninách v pondelok 5.3.2012. Prajeme príjemné prežitie prázdnin a zaslúžený oddych!

 

Zápis detí

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Tuhrine oznamuje všetkým rodičom detí, že zápis detí do 1.ročníka na školský rok 2012/2013 sa uskutoční v dňoch od 6.2.2012 do 10.2.2012 v budove ZŠ- 1.stupeň. V čase od 12,30 hod. do 16,00 hod. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Legislatíva k zápisu detí:

  • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
  • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
  • všeobecne záväzné nariadenie (VZN )príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Polročné prázdniny

 

Nezabudnite,  polročné prázdniny sú 3.2.2012 (piatok), nástup do školy 6.2.2012 (pondelok).

 

Základná škola s materskou školou v Tuhrine, informuje rodičov, že v zmysle §55 ods. 9 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov triedny učiteľ vydá žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou.

e-Aktovka

Portál eAktovka sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú . Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru.  http://www.eaktovka.sk/
 

Mikuláš

1844

V utorok 6.12.2011 aj našu školu navštívil Mikuláš. Jeho príchod netrpezlivo očakávali všetci žiaci, no najviac sa tešili tí najmenší z 1. stupňa. Najprv si pozreli peknú prezentáciu o Mikulášovi, a potom plní očakávania, privolali Mikuláša peknou pesničkou „Prišiel ku nám pán Mikuláš“. No prišiel aj anjelik, ktorému sa pesnička tiež zapáčila. Čertisko neprišiel, vraj sa niekde zatúlal. Žiaci si pre Mikuláša pripravili básne a piesne, dobre si zaspievali a poniektorí aj zatancovali s Mikulášom. Žiaci v ŠT očakávali Mikuláša v súťaživej nálade. Mikulášsku súťaž odštartovali pracovné listy formou hravej matematiky, potom si žiaci zahrali hru so slovami a vypočuli príbeh o svätom Mikulášovi, po ktorom žiaci odpovedali na pripravený kvíz. Za naj výsledky boli ocenení dvaja žiaci, Kamil Ferko a Naďa Mačová. Žiakov 2. stupňa síce Mikuláš nenavštívil, no aj napriek tomu ho všetci spoločne očakávali. Najprv si niečo o tomto sviatku a svätcovi prečítali, potom sa zabávali programom, ktorí si pre Mikuláša pripravili. Mladší žiaci recitovali vianočné básničky a spievali vianočné pesničky, najstarší deviataci zabávali ostatných rómskou hudbou, pri ktorej si všetci spoločne zaspievali a zatancovali.  Domov si všetci žiaci okrem super nálady odniesli aj balíčky plné sladkosti ( viď.foto)

,,Záložka do knihy spojuje školy"                                                                       

V mesiaci október sa naši žiaci špeciálnych tried zapojili do projektu "Záložka do knihy spojuje školy". Tento projekt je česko - slovenský, avšak do projektu sa zapojilo menej českých škôl, tak sme získali slovenskú partnerskú školu: ZŠ Hlboká cesta, Bratislava. Bola to nová výzva, pre našich žiakov. S chuťou sa pustili do práce a pre svojich bratislavských kamarátov vyrobili veľmi nápadité a vkusné záložky. Veríme, že  ich potešili tak, ako našich žiakov, keď sa k nim dostali záložky z Bratislavy. Tie , žiaci radi využívajú na hodine čítania. Zo zvyšných záložiek sme si v školskej knižnici urobili nástenku. ( záložka vidˇ.foto)

Výber z dobrovoľného hodnotenia česko-slovenského, prípadne slovensko-slovenského projektu 259 základnými školami a strednými školami spolu s fotografiami z priebehu tvorby záložiek alebo so samotnými záložkami je dostupný na tejto webovej adrese: http://www.spgk.sk/swift_data/source/pdf/PROJEKT%20ZALOZKA.pdf

 

Deň otvorených dverí

open-door

Dňa 10. 11. 2011 sa žiaci našej školy zúčastnili na Dni otvorených dverí na Odbornom učilišti internátnom v Prešove. Táto akcia bola zameraná na profesionálnu orientáciu žiakov a zúčastnili sa jej žiaci špeciálnych tried končiaci povinnú školskú dochádzku a žiaci VII. B triedy v rámci vyučovacieho predmetu p. uč .Garaja - Svet práce. Žiaci a pedagógovia OUI nám predstavili  výsledky svojej práce a prezentovali možnosti štúdia vo všetkých učebných odboroch. Žiaci si mohli prezrieť učebne a praktické ukážky každého učebného odboru, ktoré škola ponúka. Ďalej mohli vidieť výstavu aranžérskych prác žiačok z družobnej školy z Chroustovic ( ČR), prezentáciu o pražení a výrobe kávy a pochutnali si aj na cukrárenských výrobkoch žiakov z učebného odboru ,,kuchár“.  ( viď. foto)                                                        

 Spracovala: Mgr. Adriana Mikitová, VP        

 Október : Mesiac zdravej výživy v našej škole

         Na I.-II.stupni sme sa  venovali upevňovaniu správnych stravovacích návykov a viedli žiakov k zdravému životnému štýlu. Uprednostňovali sme konzumáciu ovocia a zeleniny počas desiatovej prestávky.                                                                                                         Na II.stupni sme so žiakmi v rámci Ochrany človeka a prírody spoznávali jesennú prírodu a zbierali plody stromov a kríkov, ktoré sme potom využili na výstavke na školskej chodbe. Súčasťou výstavky boli aj kartičky, na ktorých boli stručné informácie o využití plodov pre človeka a jeho zdravie. Táto celomesačná akcia bola zameraná na spoznávanie jesennej prírody okolo nás, rozvoj schopnosti odlišovať jednotlivé druhy stromov, krov a ich plodov, ale najmä na ochranu a využitie prírody v prospech človeka bez jej ničenia. ( viď.foto)

Účelové cvičenie k ochrane človeka a prírody

Dňa 26.-27.9.2011 sa žiaci I. a II. stupňa zúčastnili „Účelového cvičenia k ochrane človeka a prírody“, ktoré pozostávalo z dvoch častí : z teoretickej prípravy a praktického cvičenia. Žiaci absolvovali : CO, dopravnú výchovu, zdravotnú prípravu, pohyb a pobyt v prírode.

 

Obrázok5.septembra 2011 - Slávnostné otvorenie školského roka 2011/2012

 1. Príchod žiakov do budovy školy o 8.30 hod.

 2. Slávnostný príhovor starostu obce  a riaditeľa školy

 3. Slávnostný príhovor ministra školstva o 9. 00hod.

 4. Organizačné pokyny triednych učiteľov žiakom v triedach, rozvrh hodín.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Naša škola sa zapojila v máji 2011 do projektu ,ktorý je zameraný na čitateľskú gramotnosť. Tento projekt podporuje čitateľskú gramotnosť sociálne znevyhodnených žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómských komunít. Táto cieľová skupina žiakov má obmedzenú lexikálnu zásobu a tým aj schopnosť porozumieť a tvoriť text v slovenskom jazyku. Našim cieľom je zlepšiť čitateľskú gramotnosť žiakov a aktívne ich zapojiť do života v spoločnosti.

Vznik tejto www stránky

 28.3.2011 - Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, a množstvo iných údajov.

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

TOPlist